TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Grafik Tasarımı alanıyla ilgili temel kavramları ve uygulamalardaki yansımalarını tanımlar.
2
Grafik Tasarımı alanının toplumsal ve sosyal bağlamdaki işlevini tanımlar.
3
Hedef kitle ile görsel tasarım arasındaki ilişkileri planlar.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Grafik Tasarımı alanına ait geçmiş ve güncel teknikleri tasarımın gerektirdiği yetkinlikte uygular.
2
Grafik Tasarımı alanının diğer disiplinlerle etkileşimlerini göz önünde bulundurarak uygun kombinasyonlarla tasarımlarını yapar.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Grafik Tasarımı alanı ile ilgili tasarım sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve meslek etiği değerlerine uygun davranır.
2
Kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularının alanının gerektirdiği ölçüde bilir ve kullanır.
3
Grafik Tasarımı alanında kapsamlı tasarım süreçlerini bireysel veya grup çalışması içerisinde organize ederek, planlanan görevleri istenilen şekilde ve zamanında uygular.

Öğrenme Yetkinliği

1
Grafik Tasarımı alanında edindiği bilgileri daha üst akademik eğitim süreçlerinde veya farklı bir alan disipliniyle ilişkilendirerek aktif olarak kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Grafik Tasarımı alanı ile ilgili teori ve uygulama bilgilerini amaca uygun sunum ve iletişim teknikleri kullanarak ifade eder.
2
Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde meslektaşları ile kullanır.
3
Grafik Tasarımı alanının gerektirdiği ölçüde temel bilgisayar yazılımı ve grafik tasarım programlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Grafik Tasarım alanının güncel gelişmelerini takip eder ve yaşam boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda çalışmalarında yansıtır.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Grafik Tasarımı alanıyla ilgili temel kavramları ve uygulamalardaki yansımalarını tanımlar.
2
Grafik Tasarımı alanının toplumsal ve sosyal bağlamdaki işlevini tanımlar.
3
Hedef kitle ile görsel tasarım arasındaki ilişkileri planlar.
4
Grafik Tasarımı alanına ait geçmiş ve güncel teknikleri tasarımın gerektirdiği yetkinlikte uygular.
5
Grafik Tasarımı alanının diğer disiplinlerle etkileşimlerini göz önünde bulundurarak uygun kombinasyonlarla tasarımlarını yapar.
6
Grafik Tasarımı alanı ile ilgili tasarım sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve meslek etiği değerlerine uygun davranır.
7
Kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularının alanının gerektirdiği ölçüde bilir ve kullanır.
8
Grafik Tasarımı alanında kapsamlı tasarım süreçlerini bireysel veya grup çalışması içerisinde organize ederek, planlanan görevleri istenilen şekilde ve zamanında uygular.
9
Grafik Tasarımı alanında edindiği bilgileri daha üst akademik eğitim süreçlerinde veya farklı bir alan disipliniyle ilişkilendirerek aktif olarak kullanır.
10
Grafik Tasarımı alanı ile ilgili teori ve uygulama bilgilerini amaca uygun sunum ve iletişim teknikleri kullanarak ifade eder.
11
Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde meslektaşları ile kullanır.
12
Grafik Tasarımı alanının gerektirdiği ölçüde temel bilgisayar yazılımı ve grafik tasarım programlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
13
Grafik Tasarım alanının güncel gelişmelerini takip eder ve yaşam boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda çalışmalarında yansıtır.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1-Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
Grafik tasarımı alanı materyalleri bilgisine sahiptir.
Grafik tasarımı alanı yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
Grafik tasarımı alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
Grafik tasarımı alanı etiği konusunda bilgi sahibidir.
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
Grafik Tasarımı alanıyla ilgili temel kavramları ve uygulamalardaki yansımalarını tanımlar.
Grafik Tasarımı alanının toplumsal ve sosyal bağlamdaki işlevini tanımlar.
Hedef kitle ile görsel tasarım arasındaki ilişkileri planlar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
Grafik Tasarımı alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir
İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
Grafik Tasarımı alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir
Duyusal algıyı somutlaştırır.
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
Duyusal algıyı somutlaştırır.
Grafik Tasarımı alanına ait geçmiş ve güncel teknikleri tasarımın gerektirdiği yetkinlikte uygular.
Grafik Tasarımı alanının diğer disiplinlerle etkileşimlerini göz önünde bulundurarak uygun kombinasyonlarla tasarımlarını yapar.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
Grafik Tasarımı alanı ile ilgili tasarım sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve meslek etiği değerlerine uygun davranır.
Kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularının alanının gerektirdiği ölçüde bilir ve kullanır.
Grafik Tasarımı alanında kapsamlı tasarım süreçlerini bireysel veya grup çalışması içerisinde organize ederek, planlanan görevleri istenilen şekilde ve zamanında uygular.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Kendi çalışmalarını sorgular.
Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
Kendi çalışmalarını sorgular.
Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
Grafik Tasarımı alanında edindiği bilgileri daha üst akademik eğitim süreçlerinde veya farklı bir alan disipliniyle ilişkilendirerek aktif olarak kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
Grafik Tasarımı alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Grafik Tasarımı alanı ile ilgili teori ve uygulama bilgilerini amaca uygun sunum ve iletişim teknikleri kullanarak ifade eder.
Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde meslektaşları ile kullanır.
Grafik Tasarımı alanının gerektirdiği ölçüde temel bilgisayar yazılımı ve grafik tasarım programlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
Estetik farkındalığa sahiptir.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün grafik yapıtlara dönüştürebilir.
Grafik Tasarımı alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
Estetik farkındalığa sahiptir.
Grafik Tasarım alanının güncel gelişmelerini takip eder ve yaşam boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda çalışmalarında yansıtır.