TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Sanat, tasarım, kültür ve mobilya tarihi gibi konular hakkındaki edindiği bilgileri meslek hayatında ve günlük yaşamında kullanır.
2
İç mimaride tasarım ilkeleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Ulusal ve uluslararası, iç ve dış (kamu özel sektör ve gönüllü kuruluşlar) paydaşlar ile disiplinler arası çalışmalarda, proje yönetimi ve süreçleri analiz eder.
2
İç mekân tasarım ilke ve becerilerini bireysel veya grup içinde sorumluluk alarak uygular.
3
Çizim yöntemleri ve tekniklerini (CAD, 3D max ve görsel anlatım programları ve serbest el çizim) tasarım alanlarındaki çalışmalarda kullanır.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
İç mekânda diğer mesleki alanlar ile disiplinler arası iş birliğini içerisinde, iç mimari, uygulama ve teknik donatım projelerini organize eder.

Öğrenme Yetkinliği

1
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; iç mekanların tasarım ve planlama alanlarında olası problemleri ve farklı düzenlemeleri yenilikçi, özgün ve sürdürülebilir çözümlerle analiz eder.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
İç Mimarlık programı mezunları, alanı ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir, özgün proje ve etkinlikler organize eder.
2
İlgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapabilmek için Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade eder.

Alana Özgü Yetkinlik

1
İç Mimarlık programı mezunları; mesleki ölçütler, standartlar ve yasal çerçeveleri kullanarak iç mekân uygulama detayları, mobilya tasarımı ve bina maliyeti yönetimi gibi konularda çözümler geliştirir.
2
İç Mimarlık programı mezunları, profesyonel alanlarında; kavramsal tasarım, uygulama detay projeleri ve mobilya tasarımı gibi iç mimarlığa yönelik sürdürülebilir, özgün ve yenilikçi projeler tasarlar.
3
İç mimari tasarım, uygulama detayları ve mobilya tasarımı odaklı çalışmalarını; yerel, bölgesel, ulusal ve kültürel duyarlılıkla ve etik değerlere uygun olarak disiplinler arası çalışmalar iş birliği ile organize eder.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Sanat, tasarım, kültür ve mobilya tarihi gibi konular hakkındaki edindiği bilgileri meslek hayatında ve günlük yaşamında kullanır.
2
İç mimaride tasarım ilkeleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
3
Ulusal ve uluslararası, iç ve dış (kamu özel sektör ve gönüllü kuruluşlar) paydaşlar ile disiplinler arası çalışmalarda, proje yönetimi ve süreçleri analiz eder.
4
İç mekân tasarım ilke ve becerilerini bireysel veya grup içinde sorumluluk alarak uygular.
5
Çizim yöntemleri ve tekniklerini (CAD, 3D max ve görsel anlatım programları ve serbest el çizim) tasarım alanlarındaki çalışmalarda kullanır.
6
İç mekânda diğer mesleki alanlar ile disiplinler arası iş birliğini içerisinde, iç mimari, uygulama ve teknik donatım projelerini organize eder.
7
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; iç mekanların tasarım ve planlama alanlarında olası problemleri ve farklı düzenlemeleri yenilikçi, özgün ve sürdürülebilir çözümlerle analiz eder.
8
İç Mimarlık programı mezunları, alanı ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir, özgün proje ve etkinlikler organize eder.
9
İlgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapabilmek için Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade eder.
10
İç Mimarlık programı mezunları; mesleki ölçütler, standartlar ve yasal çerçeveleri kullanarak iç mekân uygulama detayları, mobilya tasarımı ve bina maliyeti yönetimi gibi konularda çözümler geliştirir.
11
İç Mimarlık programı mezunları, profesyonel alanlarında; kavramsal tasarım, uygulama detay projeleri ve mobilya tasarımı gibi iç mimarlığa yönelik sürdürülebilir, özgün ve yenilikçi projeler tasarlar.
12
İç mimari tasarım, uygulama detayları ve mobilya tasarımı odaklı çalışmalarını; yerel, bölgesel, ulusal ve kültürel duyarlılıkla ve etik değerlere uygun olarak disiplinler arası çalışmalar iş birliği ile organize eder.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.
Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
Sanat, tasarım, kültür ve mobilya tarihi gibi konular hakkındaki edindiği bilgileri meslek hayatında ve günlük yaşamında kullanır.
İç mimaride tasarım ilkeleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
Mimari tasarım / planlama / tasarım alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir.
Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem, kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir.
Mimari tasarım / planlama / tasarım konularında, olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme becerilerine sahiptir.
Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsal bilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri, araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
Alternatif mimari tasarım, planlama kurguları ve çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
Disiplinler arası etkileşimli mimari tasarım / planlama / tasarım konusunda beceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon sergileyen almaşık mimari tasarım / planlama / tasarım kararlarının / projelerin / çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
Duyusal algıyı somutlaştırır.
Ulusal ve uluslararası, iç ve dış (kamu özel sektör ve gönüllü kuruluşlar) paydaşlar ile disiplinler arası çalışmalarda, proje yönetimi ve süreçleri analiz eder.
İç mekân tasarım ilke ve becerilerini bireysel veya grup içinde sorumluluk alarak uygular.
Çizim yöntemleri ve tekniklerini (CAD, 3D max ve görsel anlatım programları ve serbest el çizim) tasarım alanlarındaki çalışmalarda kullanır.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir.
-Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütür.
Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
İç mekânda diğer mesleki alanlar ile disiplinler arası iş birliğini içerisinde, iç mimari, uygulama ve teknik donatım projelerini organize eder.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
Kendi çalışmalarını sorgular.
Çözümleyici ve eleştirel düşünür
Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; iç mekanların tasarım ve planlama alanlarında olası problemleri ve farklı düzenlemeleri yenilikçi, özgün ve sürdürülebilir çözümlerle analiz eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
İç Mimarlık programı mezunları, alanı ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir, özgün proje ve etkinlikler organize eder.
İlgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapabilmek için Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade eder.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
Estetik farkındalığa sahiptir.
Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.
İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder.
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir.
Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir.
İç Mimarlık programı mezunları; mesleki ölçütler, standartlar ve yasal çerçeveleri kullanarak iç mekân uygulama detayları, mobilya tasarımı ve bina maliyeti yönetimi gibi konularda çözümler geliştirir.
İç Mimarlık programı mezunları, profesyonel alanlarında; kavramsal tasarım, uygulama detay projeleri ve mobilya tasarımı gibi iç mimarlığa yönelik sürdürülebilir, özgün ve yenilikçi projeler tasarlar.
İç mimari tasarım, uygulama detayları ve mobilya tasarımı odaklı çalışmalarını; yerel, bölgesel, ulusal ve kültürel duyarlılıkla ve etik değerlere uygun olarak disiplinler arası çalışmalar iş birliği ile organize eder.