TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Türk Dili kullanım bilgisine sahip olup Türkçe yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve güzel bir şekilde kullanıp gerektiğinde Türkçe metin hazırlar, En temel düzeyde İngilizce, dinleme, anlama, okuma ve yazma becerilerine sahiptir, Türk gençliğini, Türk Cumhuriyetinin yakın tarihi ve Atatürkçü Düşünce hakkında bilgi sahibidir, Temel bilgisayar kullanım bilgisine sahiptir. Yazışmaları yazabilecek temel tabloları hazırlayabilecek ve mesleki sunumları gerçekleşebilecek düzeyde ofis programlarını kullanabilir, Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemleri, oran ve orantı uygulamalarını,bilir
2
Çocuk Gelişimi ile ilgili alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda da bilgi sahibi olabilmek.
3
Okulöncesi eğitim ve Özel eğitim konularına ilişkin gerekli kavram becerilerini kazanmak .
4
Çocuk Gelişimi ve eğitimi konusunda mesleğinin profesyonel gerekliliklerinin farkına varabilir.
5
Çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda öğrenme yöntem ve tekniklerini açıklayabilir.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Okulöncesi eğitim ve özel eğitim alnında güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alan içi ve alan dışı gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır .
2
Okulöncesi eğitim ve özel eğitim süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar
3
Çocuk Gelişimi ile ilgili ( sokak çocukları, üstün zekalı çocuklar, Görme ve İşitme engelli çocuklar, dil ve konuşma problemi olan çocuklar, zihinsel ve fiziksel engelli çocuklar, hasta çocuklar) araştırma projeleri planlamak, uygulama projesinde yer almak, disiplinler arası çalışmalarda ortak ve bireysel sorumluluklar almak konusunda gerekli özgüveni ve yetkinliği kazanmak.
4
Çocuk gelişimi ile ilgili potansiyel sorunları belirleyebilme ve bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme yeteneğini kazanmak.
5
Okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan programların güvenilirliği ile ilgili eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilme ve olumlu yönde gelişim sağlayabilecek çözümler sunmak.
6
Okulöncesi dönem çocuklarının eğitim programlarını ve gelişimini destekleyecek oyun, müzik, drama etkinliklerini uygulamak.
7
Çocukluk dönemindeki özellikle sınıf içindeki ruhsal sorunlar ve duygu ve davranım sorunlarını bilmek.Bu sorunlara profesyonel yaklaşımla çözüm önerileri geliştirebilmek
8
Okulöncesi eğitim ve özel eğitimdeki 0-6 yaş cocuklarının gelişimi ile ilgili bilgi sahibi olmak ve gelişim değerlendirilmesi sonucu cocuğa uygun eğitim programını planlayıp uygulamak
9
Çocukluk dönemi hastalıklarını bilmek, acil müdahale gerektiren durumlarda ilk yardımı yapabilmek.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Mesleğinin görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak, insan-çevre ilişkisi içinde sosyal ve kültürel haklara saygılı, okulöncesi eğitimin önemini ve ciddiyetini kavramış, eğitimdeki kaliteyi arttırmaya yönelik çözüm önerileri geliştirebilmek.
2
Alanında uzmanlaşmak için veri toplayarak, literatür inceleme ve analiz yaparak; aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde ve disiplinler arasında geliştirir ve derinleştirir
3
Çocuklar ile ilgili yerel, bölgesel, ulusal ve kültürel duyarlılığı olan çevresel oluşum süreçlerine katkıda bulunan duyarlı proje önerileri geliştirebilecek altyapıya sahip olabilmek.
4
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.

Öğrenme Yetkinliği

1
Yaşam boyu kişisel ve mesleki gelişimi ile ilgili öğrenmeye açık tutum ve tavır geliştirir.
2
Mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluşturur.
3
Kendi çalışmalarında öz eleştiriye yer vererek objektif olarak değerlendirme becerisi kazanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Çocuk, aile, meslektaşları ve alanı ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile etkin iletişim kurar.
2
Mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluşturur.
3
Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Yaratıcı düşünme becerileri geliştirir.
2
Diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışabilme deneyimine sahiptir.
3
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Türk Dili kullanım bilgisine sahip olup Türkçe yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve güzel bir şekilde kullanıp gerektiğinde Türkçe metin hazırlar, En temel düzeyde İngilizce, dinleme, anlama, okuma ve yazma becerilerine sahiptir, Türk gençliğini, Türk Cumhuriyetinin yakın tarihi ve Atatürkçü Düşünce hakkında bilgi sahibidir, Temel bilgisayar kullanım bilgisine sahiptir. Yazışmaları yazabilecek temel tabloları hazırlayabilecek ve mesleki sunumları gerçekleşebilecek düzeyde ofis programlarını kullanabilir, Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemleri, oran ve orantı uygulamalarını,bilir
2
Çocuk Gelişimi ile ilgili alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda da bilgi sahibi olabilmek.
3
Okulöncesi eğitim ve Özel eğitim konularına ilişkin gerekli kavram becerilerini kazanmak .
4
Çocuk Gelişimi ve eğitimi konusunda mesleğinin profesyonel gerekliliklerinin farkına varabilir.
5
Çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda öğrenme yöntem ve tekniklerini açıklayabilir.
6
Okulöncesi eğitim ve özel eğitim alnında güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alan içi ve alan dışı gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır .
7
Okulöncesi eğitim ve özel eğitim süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar
8
Çocuk Gelişimi ile ilgili ( sokak çocukları, üstün zekalı çocuklar, Görme ve İşitme engelli çocuklar, dil ve konuşma problemi olan çocuklar, zihinsel ve fiziksel engelli çocuklar, hasta çocuklar) araştırma projeleri planlamak, uygulama projesinde yer almak, disiplinler arası çalışmalarda ortak ve bireysel sorumluluklar almak konusunda gerekli özgüveni ve yetkinliği kazanmak.
9
Çocuk gelişimi ile ilgili potansiyel sorunları belirleyebilme ve bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme yeteneğini kazanmak.
10
Okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan programların güvenilirliği ile ilgili eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilme ve olumlu yönde gelişim sağlayabilecek çözümler sunmak.
11
Okulöncesi dönem çocuklarının eğitim programlarını ve gelişimini destekleyecek oyun, müzik, drama etkinliklerini uygulamak.
12
Çocukluk dönemindeki özellikle sınıf içindeki ruhsal sorunlar ve duygu ve davranım sorunlarını bilmek.Bu sorunlara profesyonel yaklaşımla çözüm önerileri geliştirebilmek
13
Okulöncesi eğitim ve özel eğitimdeki 0-6 yaş cocuklarının gelişimi ile ilgili bilgi sahibi olmak ve gelişim değerlendirilmesi sonucu cocuğa uygun eğitim programını planlayıp uygulamak
14
Çocukluk dönemi hastalıklarını bilmek, acil müdahale gerektiren durumlarda ilk yardımı yapabilmek.
15
Mesleğinin görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak, insan-çevre ilişkisi içinde sosyal ve kültürel haklara saygılı, okulöncesi eğitimin önemini ve ciddiyetini kavramış, eğitimdeki kaliteyi arttırmaya yönelik çözüm önerileri geliştirebilmek.
16
Alanında uzmanlaşmak için veri toplayarak, literatür inceleme ve analiz yaparak; aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde ve disiplinler arasında geliştirir ve derinleştirir
17
Çocuklar ile ilgili yerel, bölgesel, ulusal ve kültürel duyarlılığı olan çevresel oluşum süreçlerine katkıda bulunan duyarlı proje önerileri geliştirebilecek altyapıya sahip olabilmek.
18
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.
19
Yaşam boyu kişisel ve mesleki gelişimi ile ilgili öğrenmeye açık tutum ve tavır geliştirir.
20
Mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluşturur.
21
Kendi çalışmalarında öz eleştiriye yer vererek objektif olarak değerlendirme becerisi kazanır.
22
Çocuk, aile, meslektaşları ve alanı ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile etkin iletişim kurar.
23
Mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluşturur.
24
Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.
25
Yaratıcı düşünme becerileri geliştirir.
26
Diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışabilme deneyimine sahiptir.
27
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
Türk Dili kullanım bilgisine sahip olup Türkçe yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve güzel bir şekilde kullanıp gerektiğinde Türkçe metin hazırlar, En temel düzeyde İngilizce, dinleme, anlama, okuma ve yazma becerilerine sahiptir, Türk gençliğini, Türk Cumhuriyetinin yakın tarihi ve Atatürkçü Düşünce hakkında bilgi sahibidir, Temel bilgisayar kullanım bilgisine sahiptir. Yazışmaları yazabilecek temel tabloları hazırlayabilecek ve mesleki sunumları gerçekleşebilecek düzeyde ofis programlarını kullanabilir, Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemleri, oran ve orantı uygulamalarını,bilir
Çocuk Gelişimi ile ilgili alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda da bilgi sahibi olabilmek.
Okulöncesi eğitim ve Özel eğitim konularına ilişkin gerekli kavram becerilerini kazanmak .
Çocuk Gelişimi ve eğitimi konusunda mesleğinin profesyonel gerekliliklerinin farkına varabilir.
Çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda öğrenme yöntem ve tekniklerini açıklayabilir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
Sosyal hizmetler alanında edindiği temel düzeydeki bilgileri kullanır.
Sosyal hizmetler alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım işlevini görür.
Okulöncesi eğitim ve özel eğitim alnında güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alan içi ve alan dışı gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır .
Okulöncesi eğitim ve özel eğitim süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar
Çocuk Gelişimi ile ilgili ( sokak çocukları, üstün zekalı çocuklar, Görme ve İşitme engelli çocuklar, dil ve konuşma problemi olan çocuklar, zihinsel ve fiziksel engelli çocuklar, hasta çocuklar) araştırma projeleri planlamak, uygulama projesinde yer almak, disiplinler arası çalışmalarda ortak ve bireysel sorumluluklar almak konusunda gerekli özgüveni ve yetkinliği kazanmak.
Çocuk gelişimi ile ilgili potansiyel sorunları belirleyebilme ve bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme yeteneğini kazanmak.
Okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan programların güvenilirliği ile ilgili eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilme ve olumlu yönde gelişim sağlayabilecek çözümler sunmak.
Okulöncesi dönem çocuklarının eğitim programlarını ve gelişimini destekleyecek oyun, müzik, drama etkinliklerini uygulamak.
Çocukluk dönemindeki özellikle sınıf içindeki ruhsal sorunlar ve duygu ve davranım sorunlarını bilmek.Bu sorunlara profesyonel yaklaşımla çözüm önerileri geliştirebilmek
Okulöncesi eğitim ve özel eğitimdeki 0-6 yaş cocuklarının gelişimi ile ilgili bilgi sahibi olmak ve gelişim değerlendirilmesi sonucu cocuğa uygun eğitim programını planlayıp uygulamak
Çocukluk dönemi hastalıklarını bilmek, acil müdahale gerektiren durumlarda ilk yardımı yapabilmek.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
Ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Mesleğinin görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak, insan-çevre ilişkisi içinde sosyal ve kültürel haklara saygılı, okulöncesi eğitimin önemini ve ciddiyetini kavramış, eğitimdeki kaliteyi arttırmaya yönelik çözüm önerileri geliştirebilmek.
Alanında uzmanlaşmak için veri toplayarak, literatür inceleme ve analiz yaparak; aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde ve disiplinler arasında geliştirir ve derinleştirir
Çocuklar ile ilgili yerel, bölgesel, ulusal ve kültürel duyarlılığı olan çevresel oluşum süreçlerine katkıda bulunan duyarlı proje önerileri geliştirebilecek altyapıya sahip olabilmek.
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
Edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerini belirler.
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
Yaşam boyu kişisel ve mesleki gelişimi ile ilgili öğrenmeye açık tutum ve tavır geliştirir.
Mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluşturur.
Kendi çalışmalarında öz eleştiriye yer vererek objektif olarak değerlendirme becerisi kazanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
Çocuk, aile, meslektaşları ve alanı ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile etkin iletişim kurar.
Mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluşturur.
Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Alanı ile ilgili olarak toplumsal, bilimsel, kültürel, hukuksal ve etik değerlere uygun hareket eder.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bunlara katılır.
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
Yaratıcı düşünme becerileri geliştirir.
Diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışabilme deneyimine sahiptir.
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.