TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Ekonomi ve finansla ilgili teorileri tanımlama.
2
Ekonomi ve Finansın diğer disiplinlerle ilişkisini yorumlama.
3
Uluslararası ekonomi ve uluslararası finans konularında bilgi sahibi olma.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Ekonomi ve finansa ilişkin güncel olayları yorumlama.
2
Ekonomik ve finansal analizler yapma

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Alanı ile ilgili konularda niteliksel ve niceliksel araştırmalar yapma.
2
Zamanı etkin ve verimli kullanma.

Öğrenme Yetkinliği

1
Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Türkçe´yi kurallara uygun ve etkili bir biçimde yazılı ve sözlü iletişimde kullanma.
2
İnsani ve sosyal açıdan ekonomik ve finansal faaliyetlerde bulunma.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Ekonomik ve finansal değişkenlerin yapısı ve özelliklerine dair bilgilerini sürekli geliştirme.
2
Büyüme, yatırım, enflasyon, faiz oranları, işsizlik, döviz kuru ve uluslararası ticaret gibi ekonomik ve finansal kavramların aralarındaki ilişkileri kavrama ve yorumlama.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Ekonomi ve finansla ilgili teorileri tanımlama.
2
Ekonomi ve Finansın diğer disiplinlerle ilişkisini yorumlama.
3
Uluslararası ekonomi ve uluslararası finans konularında bilgi sahibi olma.
4
Ekonomi ve finansa ilişkin güncel olayları yorumlama.
5
Ekonomik ve finansal analizler yapma
6
Alanı ile ilgili konularda niteliksel ve niceliksel araştırmalar yapma.
7
Zamanı etkin ve verimli kullanma.
8
Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseme.
9
Türkçe´yi kurallara uygun ve etkili bir biçimde yazılı ve sözlü iletişimde kullanma.
10
İnsani ve sosyal açıdan ekonomik ve finansal faaliyetlerde bulunma.
11
Ekonomik ve finansal değişkenlerin yapısı ve özelliklerine dair bilgilerini sürekli geliştirme.
12
Büyüme, yatırım, enflasyon, faiz oranları, işsizlik, döviz kuru ve uluslararası ticaret gibi ekonomik ve finansal kavramların aralarındaki ilişkileri kavrama ve yorumlama.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahiptir.
-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahiptir.
Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
-Sosyal Araştırma Planlama bilgisine ve uygulamalarına hakimdir.
Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği temel istatistik bilgisine ve mantıksal us yürütme süreçlerine vakıftır.
Alanındaki ve alana bağlı alt dallardaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahiptir.
Ekonomi ve finansla ilgili teorileri tanımlama.
Ekonomi ve Finansın diğer disiplinlerle ilişkisini yorumlama.
Uluslararası ekonomi ve uluslararası finans konularında bilgi sahibi olma.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
-Alanına dair temelkuramlara hakim olma ve bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
Alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütebilecek yetkinliğe sahiptir.
Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
Ekonomi ve finansa ilişkin güncel olayları yorumlama.
Ekonomik ve finansal analizler yapma
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerek bağımsız olarak gerekse de ekip çalışmasıyla gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
Alana özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
Alanla ilgili uzmanlığı, ilgili kurumlarla işbirliği içinde değerlendirir.
Alanı ile ilgili konularda niteliksel ve niceliksel araştırmalar yapma.
Zamanı etkin ve verimli kullanma.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden-sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
Alanla ilgili bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Türkçe´yi kurallara uygun ve etkili bir biçimde yazılı ve sözlü iletişimde kullanma.
İnsani ve sosyal açıdan ekonomik ve finansal faaliyetlerde bulunma.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Alanla ilgili konularda yeni ve bilimsel araştırmalar yapar ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirir.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Ekonomik ve finansal değişkenlerin yapısı ve özelliklerine dair bilgilerini sürekli geliştirme.
Büyüme, yatırım, enflasyon, faiz oranları, işsizlik, döviz kuru ve uluslararası ticaret gibi ekonomik ve finansal kavramların aralarındaki ilişkileri kavrama ve yorumlama.