TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Yönetim ve bilişim kavramlarını tanımlar.
2
Verilerden elde ettiği yeni bilginin doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini analiz eder.
3
Elde ettiği veriyi raporlaştırır.
4
Alanında yazılım ve proje hazırlar.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Süreçler ile ilgili veri analizinde uygun kaynakları kullanır.
2
İş süreçlerinin analizini yapar.
3
Bir takımın üyesi olarak proje yürütür.
4
Proje veya iş akışlarında konuya uygun olarak materyal, teknik ve analizleri uygular.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Gerek bireysel gerek takım çalışmalarında sonuç odaklı olarak sorumluluğunu yerine getirir.

Öğrenme Yetkinliği

1
Alanıyla ilgili neyi bilip neyi bilmediğini fark eder.
2
Öğrenmeyi öğrenme yaklaşımı ile teorik bilgiyi gerçek hayatta uyarlar.
3
Araştırmalarında yenilikçi bir yaklaşımla farklı yöntem ve teknikleri uygular.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Gönüllülük ve toplumsal sorumluluk esasına dayalı projelerde elde ettiği sonuçları alanında uygular.
2
Çalışma arkadaşları ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurar.
3
Analizlerini ve elde ettiği sonuçları meslektaşları ile paylaşır.
4
Yabancı dil yetkinliği ile uluslararası düzeyde meslektaşları ile iş birliği kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Verilerin toplanması, analizi ve raporlanması noktasında etik değerlere uygun davranır.
2
İş süreçlerinin ve sistemlerin tasarımına kaliteden ödün vermeden sürece katılır.
3
İçinde bulunduğu meslek dalında sürdürülebilirliğin devamı için diğer çalışanlarla iş birliği kurar.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Yönetim ve bilişim kavramlarını tanımlar.
2
Verilerden elde ettiği yeni bilginin doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini analiz eder.
3
Elde ettiği veriyi raporlaştırır.
4
Alanında yazılım ve proje hazırlar.
5
Süreçler ile ilgili veri analizinde uygun kaynakları kullanır.
6
İş süreçlerinin analizini yapar.
7
Bir takımın üyesi olarak proje yürütür.
8
Proje veya iş akışlarında konuya uygun olarak materyal, teknik ve analizleri uygular.
9
Gerek bireysel gerek takım çalışmalarında sonuç odaklı olarak sorumluluğunu yerine getirir.
10
Alanıyla ilgili neyi bilip neyi bilmediğini fark eder.
11
Öğrenmeyi öğrenme yaklaşımı ile teorik bilgiyi gerçek hayatta uyarlar.
12
Araştırmalarında yenilikçi bir yaklaşımla farklı yöntem ve teknikleri uygular.
13
Gönüllülük ve toplumsal sorumluluk esasına dayalı projelerde elde ettiği sonuçları alanında uygular.
14
Çalışma arkadaşları ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurar.
15
Analizlerini ve elde ettiği sonuçları meslektaşları ile paylaşır.
16
Yabancı dil yetkinliği ile uluslararası düzeyde meslektaşları ile iş birliği kurar.
17
Verilerin toplanması, analizi ve raporlanması noktasında etik değerlere uygun davranır.
18
İş süreçlerinin ve sistemlerin tasarımına kaliteden ödün vermeden sürece katılır.
19
İçinde bulunduğu meslek dalında sürdürülebilirliğin devamı için diğer çalışanlarla iş birliği kurar.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Bilgisayar bilimleri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahiptir.
Yönetim ve bilişim kavramlarını tanımlar.
Verilerden elde ettiği yeni bilginin doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini analiz eder.
Elde ettiği veriyi raporlaştırır.
Alanında yazılım ve proje hazırlar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
Bilgisayar tabanlı sistemlerde yaşam çevriminin tüm aşamalarını gerçekleştirir.
Hesaplama, matematik ve kuramsal bilgisayar bilimleri bilgileri ile bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim ve/ya bilgisayar bilimleri problemlerinin çözümleri için seçer ve kullanır.
Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçer ve kullanır.
Bilişim problemlerinin çözümü için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygular.
Bilişim uygulamalarının ilk çözümlerini elde etmek amacı ile etkileşimli deneysel ortamları etkin kullanır.
Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlar, test eder , işletir ve bakımını yapar.
Bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini saptar, tanımlar ve modeller; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.
Bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerinin tanımlarını ve ilk çözümlerini elde etmek amacı ile etkileşimli deneysel ortamlar tasarlar, uygular ve bu ortamları değerlendirir.
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
Süreçler ile ilgili veri analizinde uygun kaynakları kullanır.
İş süreçlerinin analizini yapar.
Bir takımın üyesi olarak proje yürütür.
Proje veya iş akışlarında konuya uygun olarak materyal, teknik ve analizleri uygular.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Bireysel olarak veya çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.
Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
Bireysel olarak disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.
Gerek bireysel gerek takım çalışmalarında sonuç odaklı olarak sorumluluğunu yerine getirir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili güncel gelişmeleri izler.
Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izler.
Alanıyla ilgili neyi bilip neyi bilmediğini fark eder.
Öğrenmeyi öğrenme yaklaşımı ile teorik bilgiyi gerçek hayatta uyarlar.
Araştırmalarında yenilikçi bir yaklaşımla farklı yöntem ve teknikleri uygular.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Sözlü ve yazılı iletişim kurar, en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Bilişim uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincindedir ve girişimcilik, yenilikçilik konuları hakkında farkındalığa sahiptir.
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincindedir.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Gönüllülük ve toplumsal sorumluluk esasına dayalı projelerde elde ettiği sonuçları alanında uygular.
Çalışma arkadaşları ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurar.
Analizlerini ve elde ettiği sonuçları meslektaşları ile paylaşır.
Yabancı dil yetkinliği ile uluslararası düzeyde meslektaşları ile iş birliği kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Verilerin toplanması, analizi ve raporlanması noktasında etik değerlere uygun davranır.
İş süreçlerinin ve sistemlerin tasarımına kaliteden ödün vermeden sürece katılır.
İçinde bulunduğu meslek dalında sürdürülebilirliğin devamı için diğer çalışanlarla iş birliği kurar.