TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
İşletme, işletme bilgi yönetimi, programlama ve yönetim bilişim sistemlerinin temel kavramlarını, kuramlarını ve yaklaşımlarını yorumlar.
2
Alanıyla ilgili kavramları bilişim sistemleri ve programlama dilleriyle ilişkilendirerek açıklar.
3
Alanıyla ilgili güncel bilgileri bilişim ve işletme kuramlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
4
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkilendirir.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
İşletmelerde bilgi yönetiminin teknik altyapısını ve içeriğini hazırlar.
2
Alanıyla ilgili edindiği kuramsal bilgileri güncel teknolojilere entegre eder.
3
Öğrendiği programlama dillerini işletmenin işleyişine yönelik uygular.
4
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yorumlar.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
İşletmelerde ortaya çıkan problemlerin çözümü ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
2
Alanıyla ilgili projeler yürütür.

Öğrenme Yetkinliği

1
Alanıyla ilgili teknik alt yapı bilgisi ve yaklaşımlarını işletme bilgi yönetimi süreçlerine entegre eder.
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili gelişme ve yenilikleri araştırır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Alanındaki paydaşlarla yeni fikirler üretmek için iş birliği yapar.
2
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini, hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2
Alanıyla ilgili programlama dillerini kullanarak program yazar.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
İşletme, işletme bilgi yönetimi, programlama ve yönetim bilişim sistemlerinin temel kavramlarını, kuramlarını ve yaklaşımlarını yorumlar.
2
Alanıyla ilgili kavramları bilişim sistemleri ve programlama dilleriyle ilişkilendirerek açıklar.
3
Alanıyla ilgili güncel bilgileri bilişim ve işletme kuramlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
4
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkilendirir.
5
İşletmelerde bilgi yönetiminin teknik altyapısını ve içeriğini hazırlar.
6
Alanıyla ilgili edindiği kuramsal bilgileri güncel teknolojilere entegre eder.
7
Öğrendiği programlama dillerini işletmenin işleyişine yönelik uygular.
8
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yorumlar.
9
İşletmelerde ortaya çıkan problemlerin çözümü ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
10
Alanıyla ilgili projeler yürütür.
11
Alanıyla ilgili teknik alt yapı bilgisi ve yaklaşımlarını işletme bilgi yönetimi süreçlerine entegre eder.
12
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili gelişme ve yenilikleri araştırır.
13
Alanındaki paydaşlarla yeni fikirler üretmek için iş birliği yapar.
14
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
15
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini, hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
16
Alanıyla ilgili programlama dillerini kullanarak program yazar.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
İşletme, işletme bilgi yönetimi, programlama ve yönetim bilişim sistemlerinin temel kavramlarını, kuramlarını ve yaklaşımlarını yorumlar.
Alanıyla ilgili kavramları bilişim sistemleri ve programlama dilleriyle ilişkilendirerek açıklar.
Alanıyla ilgili güncel bilgileri bilişim ve işletme kuramlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
İşletmelerde bilgi yönetiminin teknik altyapısını ve içeriğini hazırlar.
Alanıyla ilgili edindiği kuramsal bilgileri güncel teknolojilere entegre eder.
Öğrendiği programlama dillerini işletmenin işleyişine yönelik uygular.
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yorumlar.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
İşletmelerde ortaya çıkan problemlerin çözümü ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
Alanıyla ilgili projeler yürütür.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
Alanıyla ilgili teknik alt yapı bilgisi ve yaklaşımlarını işletme bilgi yönetimi süreçlerine entegre eder.
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili gelişme ve yenilikleri araştırır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanındaki paydaşlarla yeni fikirler üretmek için iş birliği yapar.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini, hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
Alanıyla ilgili programlama dillerini kullanarak program yazar.