TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Bölümümüzün temel amacı: Mezunlarımızı, lisans eğitimi boyunca kazandıkları bilgi ve beceriler sayesinde, işletme ve kuruluşlarda iş sistem ve süreçlerinin etkenlik, verimlilik, kazançlılık, esneklik, duyarlılık, sürdürülebilirlik ve yüksek kalite ilkeleri doğrultusunda çevreyle uyumlu bir biçimde iyileştirilmesini, tasarımını ve yönetilmesini sağlayabilecek donanım ve niteliklere sahip, toplumsal sorumluluğu ve meslek etiği güçlü, çağdaş ve nitelikli Endüstri Mühendisleri olarak yetiştirmektir.
 
Program Eğitim Amaçları
Bu temel amaç çerçevesinde yetiştirilen mezunlarımız;

1.  Temel mühendislik formasyonuna ve çağdaş mesleki donanıma sahip olma nitelikleriyle işletme ve yönetim sorunlarına takım çalışması içinde ve gerektiğinde bireysel olarak araştırıcı, yaratıcı, yenilikçi, verimliliği artırıcı, bilimsel çözümler sağlayabilirler;

2.  Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek güncel teknolojiyi ve Endüstri Mühendisliği alanındaki gelişmeleri izleyebilirler; lisansüstü çalışmalar yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürebilirler, gerektiğinde bilimsel araştırmalarda ve projelerde yer alabilirler;

3.  Ulusal ve uluslararası işletme ve kuruluşların zaman içinde her yönetim basamağında başarılı çalışmalarıyla kendini kabul ettirebilirler, mesleğinin uygulamalarında etkin ve yönlendirici olarak yer alabilirler, yöneticilik yapabilirler;

4.  Dünyaya açık, sorgulayıcı, girişimci, özgüvenli, önder nitelikli, takım çalışmasına yatkın, çevreye ve topluma duyarlı, mesleki etik değerlerine saygılı, örnek bir kişilik sergilerler.

 

Programın Hedefi

 

Özgörüş (Vizyon)

İstanbul Gelişim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünün özgörüşü,

Çağdaş ve nitelikli eğitim sistemi ile ulusal ve uluslararası akademik ve endüstriyel kuruluşlarca kabul ve takdir gören; öğrencilerine fark yaratacak değerler kazandıran; araştırmacı, yenilikçi, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın, yarışmacı, girişimci, önder nitelikli Endüstri Mühendisleri yetiştiren bir bölüm olmaktır.

 

Özgörev (Misyon)

İstanbul Gelişim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünün özgörevi (misyonu),

  • Analitik ve yaratıcı düşünce yeteneğine sahip, (Örnek: PEA1ve/veya  PEA2)
  • Sürekli öğrenen ve kendini geliştiren,
  • Görev aldığı kuruluşta kaynakların en verimli şekilde kullanılması konusunda sürekli çalışmalar yapan,
  • Araştıran ve sorunlara çözüm üretebilen, öğrendiklerini kullanabilen,
  • Her zaman katma değerli çalışmalar yapmayı ilke edinen,
  • Uluslararası profesyonel iş değerlerine ve iş etiğine sahip,
  • Girişimci ve önder nitelikli

Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir.

 

                                           Programın Öğrenci Çıktıları
                       Program mezunları aşağıdaki  bilgi ve becerileri kazanırlar

a. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi

b. Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlari analiz edip yorumlama becerisi 

c. Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşilayacak şekilde tasarlama
    becerisi

d. Çok disiplinli takim çalişmasi yürütebilme becerisi

e. Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

f.  Mesleki ve etik sorumluluklari kavrama becerisi

g. Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

h. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlama becerisi

i.  Yaşam boyu öğrenim gereğini anlama ve ihtiyaç duyma

j.  Güncel konular hakkinda bilgi sahibi olma becerisi

k. Mühendislik uygulamalari için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını
    kullanabilme becerisi