TR EN

HEMŞİRELİKTE YÖNETİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY344 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM 6 12 8 9

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÖRÜKLÜ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Yönetimde temel kavram ve kuramlar, sağlık hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu, hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim aktivitelerine ilişkin bilgi, tutum ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Yönetim ile İlgili Kavram ve Kuramlar, Yönetim Süreci, Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetim Süreci, Hemşirelikte Değişimin Yönetimi, Sağlık Sistem ve Politikaları , Hemşirelik Mevzuatı, TCK ve Hemşirelik, Yönetim Etiği, Liderlik, Hemşirelikte Liderlik, İletişim Yönetimi, Takım Çalışması, Çatışma Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Problem Çözme, Karar Verme Süreci, Vaka Tartışması, Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği, Hemşire İnsan Gücünün Planlanması, Hemşirelik Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Geliştirme, Motivasyon, Tükenmişlik, Stres Yönetimi, Örgütsel Yapı ve Süreçler, Örgüt Kültürü ve Performans Değerlendirme.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yönetim ve organizasyon ile ilgili kavramları açıklar. 4 (C-Explain)
Yönetim kavramları ışığında uygun ve etkin yönetim modeli seçer. 3 (A-Choose)
Sağlık ve hemşirelik hizmetlerinin yönetimi, örgütlenmesi ve işleyişini inceler. 3 (C-Examine)
Yönetici hemşirenin mesleki fonksiyonunu açıklar. 4 (C-Explain)
Hemşirelik bakımının kalite gereksinimlerini değerlendirir. 6 (C-Assess)
Hemşirelik hizmetleri ile ilgili yasal düzenlemeler ve mevzuatı inceler. 3 (C-Examine)
Yönetimde motivasyon ve performans değerlendirmesi yapar. 4 (P-Make)
Sağlık hizmetlerinin yapısında ve işleyişinde hemşireliğin temel değerlerini ve etik kurallarını açıklar. 4 (C-Explain)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Amaç ve Hedeflerin Paylaşımı, Yönetim ile İlgili Kavram ve Kuramlar, Yönetim Süreci Anlatım, Tartışma
2 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetim Süreci, Hemşirelikte Değişimin Yönetimi Anlatım, Tartışma
3 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Sağlık Sistem ve Politikalar, Hemşirelik Mevzuatı, TCK ve Hemşirelik Beyin fırtınası, Anlatım, Tartışma
4 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Sağlık Sistem ve Politikalar, Hemşirelik Mevzuatı, TCK ve Hemşirelik Beyin fırtınası, Anlatım, Tartışma
5 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Yönetim Etiği, Liderlik, Hemşirelikte Liderlik Anlatım, Tartışma
6 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma İletişim Yönetimi, Takım Çalışması Beyin fırtınası, Anlatım, Tartışma
7 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Çatışma Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi Beyin fırtınası, Anlatım, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Problem Çözme, Karar Verme Süreci Beyin fırtınası, Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama
10 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği Beyin fırtınası, Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama
11 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Hemşire İnsan Gücünün Planlanması, Hemşirelik Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Beyin fırtınası, Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama
12 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Hemşirelik Bakım Sunum Sistemleri, Hasta Bakım Organizasyonu Eğitim ve Geliştirme Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama
13 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Kariyer Geliştirme, Motivasyon Beyin fırtınası, Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama
14 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Tükenmişlik, Stres Yönetimi, Performans Değerlendirme Tartışma, Klinik Uygulama
15 - FİNAL -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Uyer, G., Kocaman, G. (2016). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
Baykal, Ü., Türkmen, E. (2014). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, İstanbul: Akademi Basım ve Yayıncılık.
Eren, E. (2008). Yönetim ve Organizasyon (8. Baskı). İstanbul: Beta Basım.
Koçel, T. (2007). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Arıkan Basım.
Çalık, T. Ereş, F. (2006). Kariyer Yönetimi, Ankara: Gazi Kitap Evi.
Paksoy, M. (2002). Çalışma Ortamında İnsan ve Toplam Kalite Yönetimi. İstanbul: Çantay Kitabevi.
Tutar, H. (2004). Kriz ve Stres Yönetimi, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Gürüz, D., Gürel, E. (2006). Yönetim ve Organizasyon. Ankara:Nobel Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bütüncül sağlık bakım felsefesine inanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Birey/aile/toplum sağlığı ile ilgili konularda sorumluluk alır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplumsal ve mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
2
Uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, yönetici, savunucu, danışman, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rollerini gerçekleştirir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 1 1 1
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 14 8 112
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 1 8 8
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 7 7
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 48 0 224
Genel Toplam 224
Toplam İş Yükü / 25.5 8,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 9,0