TR EN

GENEL İŞLETME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIY112 GENEL İŞLETME 2 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SEZER CİHAN KESKEN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, Öğrencilerin işletmenin temel kavramlarını, türlerini, verimlilik kavramlarını ve birleşmelerini öğrenmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
İçerik: Dersin içeriği, İşletme tanımı, türleri, çevre unsurları, işletmenin fonksiyonları, verimlilik türleri, ekonomik birleşmeler.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öğrenciler işletme ilgili temel tanımlarını açıklar.
Öğrenciler işletme türlerini ve yasal kavramları ayırt eder.
Öğrenciler en uygun işletme kapasitesini tahmin eder.
Öğrenciler küçük ve orta ölçekli şirketleri sınıflandırır.
Öğrenciler işletmenin fonksiyonlarını inceler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konu ile ilgili literatür taraması Sistem Kavramı ve Sistemde işletmenin yeri. Sunu/anlatım/Etkileşimli web araçları
2 Konu ile ilgili literatür taraması İşletme Kavramı ve faaliyet süreci. Sunu/anlatım/Etkileşimli web araçları
3 Konu ile ilgili literatür taraması İşletmenin Tanımı ve Türleri. Sunu/anlatım/Etkileşimli web araçları
4 Konu ile ilgili literatür taraması Rasyonalizasyon ve işletmede kullanılan başlıca ölçütleri. Sunu/anlatım/Etkileşimli web araçları
5 Konu ile ilgili literatür taraması İşletmenin fonksiyonları. Sunu/anlatım/Etkileşimli web araçları
6 Konu ile ilgili literatür taraması İşletmenin Türleri. Sunu/anlatım/Etkileşimli web araçları
7 Konu ile ilgili literatür taraması İşletmenin Yönetim fonksiyonu. Sunu/anlatım/Etkileşimli web araçları
8 - ARA SINAV -
9 Konu ile ilgili literatür taraması İşletmenin İnsan Kaynakları fonksiyonu Sunu/anlatım/Etkileşimli web araçları
10 Konu ile ilgili literatür taraması İşletmenin pazarlama fonksiyonu Sunu/anlatım/Etkileşimli web araçları
11 Konu ile ilgili literatür taraması İşletmenin Finansman fonksiyonu Sunu/anlatım/Etkileşimli web araçları
12 Konu ile ilgili literatür taraması İşletmenin Muhasebe fonksiyonu Sunu/anlatım/Etkileşimli web araçları
13 Konu ile ilgili literatür taraması İşletmenin Üretim fonksiyonu Sunu/anlatım/Etkileşimli web araçları
14 Konu ile ilgili literatür taraması Çevresel faktörler ve işletmenin sorumlulukları Sunu/anlatım/Etkileşimli web araçları
15 Konu ile ilgili literatür taraması Çevresel faktörler ve işletmenin sorumlulukları Sunu/anlatım/Etkileşimli web araçları
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

İsmet Mucuk,2018, Modern İşletmecilik,21.Baskı,Türkmen Kitapevi,İstanbul
Canan Çetin ve Esin Can Mutlu 2013, Temel işletmeciliğe giriş, beta yayınları
Kadri Mirze, 2013, İşletme, Literatür Yayıncılık, İstanbul
Karen Collins 2012, An introduction to Business

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
0
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
0
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
1
2
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
4
3
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
1
4
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
1
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
3
2
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
1
3
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
1
4
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
1
5
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
1
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
2
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
2
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havalimanları ve terminal operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 5 2 10
Grup Çalışması / Ödevi 10 2 20
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 5 2 10
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 1 5 5
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 5 5 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 4 16
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 60 0 158
Genel Toplam 158
Toplam İş Yükü / 25.5 6,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0