TR EN

ENGLISH POETRY DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ELL206 ENGLISH POETRY 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA AKMAN KAPLAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: This course aims to provide an outline of English poetry by way of an in-depth analysis of poems from the Renaissance to the twentieth century.
İçerik: This course covers analyses of poems in terms of both content and form in relation to specific historical conditions and cultural and literary trends and movements of from the Renaissance to the 20th century.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

interpret historical, socio-political and artistic developments of assorted ages such as Renaissance to the twentieth century.
develop skills to appraise specific themes like chivalry, heroism, beauty, nature, sublimity, romance, justice and their implementations in each period relevant to modes, styles and sub-genres.
relate a poem to its period by focusing on its theme, subject matter, mood and the essential figures of speech.
discuss key elements of poetry such as form, content, theme, diction and style in an oral presentation.
assess key elements of poetry such as form, content, theme, diction and style in a written assignment.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Renaissance: Historical background “Queen Elisabeth’s Speech” Major poetic forms and themes of the period: sonnet, chain of being, man’s place on earth Shakespeare: Hamlet’s Soliloqui on man Lecture & Discussion
2 Reading the Material Assigned Sixteenth Century Poetry Henry Howard, Earl of Surrey: ‘The Means to Attain a Happy Life’ Nicholas Breton: “A Country Song” Edmund Spenser: “Easter Day” Christopher Marlowe: “The Aspiring Mind” and “Beauty Inexpressible” Lecture & Discussion
3 Reading the Material Assigned William Shakespeare: “ ’My Mistress’ eyes…’ ” , “Love and Time”, ”Eternity Through Poetry” Seventeenth Century Poetry Thomas Campion: “ ‘There is a Garden…’ “, ‘When to her Lute Corinna Sings…’ , ‘Rose-cheeked Laura, come…’ Sir Henry Wotton: “The Character of a Happy Life” Lecture & Discussion
4 Reading the Material Assigned Ben Johnson: ‘Still to be neat…’ and “That Women are but Men’s Shadows” Abraham Cowley: “Platonic Love” George Herbert: “Love-joy” and “The Altar Robert Herrick: “Upon Julia’s Clothes” and Delight in Disorder” Lecture & Discussion
5 Reading the Material Assigned Metaphysical Poetry: John Donne: “The Flea” and “The Relic” Andrew Marvell: “To His Coy Mistress” Age of Reason: Cultural Background Lecture & Discussion
6 Reading the Material Assigned Eighteenth Century Poetry Alexander Pope: “Nature and Art” , “An Essay on Man” , “The Critic’s Task” and “The Return of Chaos” Lecture & Discussion
7 Reading the Material Assigned Nineteenth Century: Historical and Cultural Background, poetic forms and themes Romantic Poetry: William Blake: “A Poison Tree”, “The Garden of Love”, “The Sick Rose” and “Chimney Sweeper” Lecture & Discussion
8 - ARA SINAV -
9 Reading the Material Assigned William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge: “Introduction to Lyrical Ballads” William Wordsworth: ‘I Wandered lonely as a cloud…’, ‘She Dwelt among the untrodden ways..’. ‘A slumber did my spirit seal…’ ‘Tables Turned’’ Lecture & Discussion
10 Reading the Material Assigned Samuel Taylor Coleridge: ‘Sonnet to the River Otter’, ‘T0 Nature’ , ‘Kubla Khan’ Percy Bysshe Shelley: “A Defence of Poetry Lecture & Discussion
11 Reading the Material Assigned Percy Bysshe Shelley: “Ozymandias”, and ‘England in 1819’ John Keats: “Ode to a Grecian Urn”, ‘Ode to Maia’ Lecture & Discussion
12 Reading the Material Assigned Victorian Poeetry Robert Browning: “My Last Duchess” Elisabeth Barrett Browning: ‘A Musical Instrument’ Dante Gabriel Rossetti: ‘Body’s Beauty’ Lecture & Discussion
13 Reading the Material Assigned Christina Rosetti: ‘Song’, and ‘Remember’ Beginnings of Modernist Poetry: Cultural and Literary Background Gerald Manley Hopkins: ‘God’s Grandeur’ Thomas Hardy: ‘The Darkling Thrush’, ‘The Convergence of the Twain’ Lecture & Discussion
14 Reading the Material Assigned Modern Poetry William Butler Yeats: ‘No Second Troy’, ‘Crazy Jane Talks With the Bishop’ W.H. Auden: “Unkown Citizen” and ‘Musee de Beaux Arts Lecture & Discussion
15 Reading the Material Assigned Modern Poetry William Butler Yeats: ‘No Second Troy’, ‘Crazy Jane Talks With the Bishop’ W.H. Auden: “Unkown Citizen” and ‘Musee de Beaux Arts Lecture & Discussion
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Warren, R. P., & Erskine, A. (1992). Six Centuries of Great Poetry. Laurel.
Ferguson, M. W., Salter, M. J., & Stallworthy, J. (2005). The Norton Anthology of Poetry. New York: W.W. Norton.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edebi bir metnin sözlü veya yazılı olarak analizinde modernizm, postmodernizm ve postkolonyalizm gibi edebi akımların temel özelliklerini tanımlayabilir.
3
2
Edebi bir metinde dil yapısını dilin işlevi ile ilişkilendirebilir.
5
3
Edebi metinleri ya da filmler gibi görsel eserleri açıklayabilir ve bu eserler üzerine fikir üretebilir.
4
4
Farklı dönemlerden yazarların, şairlerin ve oyun yazarlarının dilini ve tarzını tanıyabilir.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dil, edebiyat ve kültür ile ilgili anahtar terimleri ve kavramları açıklayabilir.
5
2
Rönesans ya da 20. yüzyıl gibi çeşitli zaman dilimlerini o yüzyıllarda yazılmış edebi metinlere yansımış olan edebi, kuramsal, sosyal ve politik gelişmelerin ışığında tarihsel olarak sınıflandırabilir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Farklı edebi türlerin özelliklerini karşılaştırabilir.
4
2
Farklı etnik kökenler üzerine kurulan çeşitli kültürlerde üretilen edebi eserleri yorumlayabilir.
4
3
Orta Çağ ve Viktorya dönemi gibi farklı dönemleri, dönemlerin kendine özgü edebi, kuramsal, sosyal ve politik niteliklerine göre sözlü veya yazılı olarak karşılaştırabilir.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Akademik bir makale yazarken özgün bir argüman ortaya çıkarıp, kuramsal bir analiz yapabilir.
4
2
Akademik bir makale yazarken intihalden kaçınmak için gerekli olan etik gerekliliklere uygun olarak entelektüel bir argüman/tez hazırlayabilir.
5
3
Edindiği araştırma becerilerini, akademik bir makale yazarken bilgi toplamak, topladığı bilgiyi düzenlemek ve sunmak için kullanabilir.
5
4
İngilizceden Türkçeye ya da Türkçeden İngilizceye metin çevirisi yaparken çeşitli çeviri yöntemlerini uygulayabilir.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplantı, seminer ve konferans gibi akademik ve profesyonel etkinlikler düzenleyebilir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kendi öğrenim ihtiyaçlarını ve hedeflerini hayat boyu öğrenmeyi sürdürülebilir kılmak için yapılandırabilir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Etkili sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kazanabilir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal haklar, demokrasi, sosyal adalet, cinsiyet ve ırksal kimlik, kültürel ve etik değerlerin gelişimini değerlendirebilir ve eleştirebilir.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 10 3 30
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 156
Genel Toplam 156
Toplam İş Yükü / 25.5 6,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0