TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Edebi bir metnin sözlü veya yazılı olarak analizinde modernizm, postmodernizm ve postkolonyalizm gibi edebi akımların temel özelliklerini tanımlayabilir.
2
Edebi bir metinde dil yapısını dilin işlevi ile ilişkilendirebilir.
3
Edebi metinleri ya da filmler gibi görsel eserleri açıklayabilir ve bu eserler üzerine fikir üretebilir.
4
Farklı dönemlerden yazarların, şairlerin ve oyun yazarlarının dilini ve tarzını tanıyabilir.
5
Dil, edebiyat ve kültür ile ilgili anahtar terimleri ve kavramları açıklayabilir.
6
Rönesans ya da 20. yüzyıl gibi çeşitli zaman dilimlerini o yüzyıllarda yazılmış edebi metinlere yansımış olan edebi, kuramsal, sosyal ve politik gelişmelerin ışığında tarihsel olarak sınıflandırabilir.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Farklı edebi türlerin özelliklerini karşılaştırabilir.
2
Farklı etnik kökenler üzerine kurulan çeşitli kültürlerde üretilen edebi eserleri yorumlayabilir.
3
Orta Çağ ve Viktorya dönemi gibi farklı dönemleri, dönemlerin kendine özgü edebi, kuramsal, sosyal ve politik niteliklerine göre sözlü veya yazılı olarak karşılaştırabilir.
4
Akademik bir makale yazarken özgün bir argüman ortaya çıkarıp, kuramsal bir analiz yapabilir.
5
Akademik bir makale yazarken intihalden kaçınmak için gerekli olan etik gerekliliklere uygun olarak entelektüel bir argüman/tez hazırlayabilir.
6
Edindiği araştırma becerilerini, akademik bir makale yazarken bilgi toplamak, topladığı bilgiyi düzenlemek ve sunmak için kullanabilir.
7
İngilizceden Türkçeye ya da Türkçeden İngilizceye metin çevirisi yaparken çeşitli çeviri yöntemlerini uygulayabilir.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Toplantı, seminer ve konferans gibi akademik ve profesyonel etkinlikler düzenleyebilir.

Öğrenme Yetkinliği

1
Kendi öğrenim ihtiyaçlarını ve hedeflerini hayat boyu öğrenmeyi sürdürülebilir kılmak için yapılandırabilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Etkili sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kazanabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Sosyal haklar, demokrasi, sosyal adalet, cinsiyet ve ırksal kimlik, kültürel ve etik değerlerin gelişimini değerlendirebilir ve eleştirebilir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Edebi bir metnin sözlü veya yazılı olarak analizinde modernizm, postmodernizm ve postkolonyalizm gibi edebi akımların temel özelliklerini tanımlayabilir.
2
Edebi bir metinde dil yapısını dilin işlevi ile ilişkilendirebilir.
3
Edebi metinleri ya da filmler gibi görsel eserleri açıklayabilir ve bu eserler üzerine fikir üretebilir.
4
Farklı dönemlerden yazarların, şairlerin ve oyun yazarlarının dilini ve tarzını tanıyabilir.
5
Dil, edebiyat ve kültür ile ilgili anahtar terimleri ve kavramları açıklayabilir.
6
Rönesans ya da 20. yüzyıl gibi çeşitli zaman dilimlerini o yüzyıllarda yazılmış edebi metinlere yansımış olan edebi, kuramsal, sosyal ve politik gelişmelerin ışığında tarihsel olarak sınıflandırabilir.
7
Farklı edebi türlerin özelliklerini karşılaştırabilir.
8
Farklı etnik kökenler üzerine kurulan çeşitli kültürlerde üretilen edebi eserleri yorumlayabilir.
9
Orta Çağ ve Viktorya dönemi gibi farklı dönemleri, dönemlerin kendine özgü edebi, kuramsal, sosyal ve politik niteliklerine göre sözlü veya yazılı olarak karşılaştırabilir.
10
Akademik bir makale yazarken özgün bir argüman ortaya çıkarıp, kuramsal bir analiz yapabilir.
11
Akademik bir makale yazarken intihalden kaçınmak için gerekli olan etik gerekliliklere uygun olarak entelektüel bir argüman/tez hazırlayabilir.
12
Edindiği araştırma becerilerini, akademik bir makale yazarken bilgi toplamak, topladığı bilgiyi düzenlemek ve sunmak için kullanabilir.
13
İngilizceden Türkçeye ya da Türkçeden İngilizceye metin çevirisi yaparken çeşitli çeviri yöntemlerini uygulayabilir.
14
Toplantı, seminer ve konferans gibi akademik ve profesyonel etkinlikler düzenleyebilir.
15
Kendi öğrenim ihtiyaçlarını ve hedeflerini hayat boyu öğrenmeyi sürdürülebilir kılmak için yapılandırabilir.
16
Etkili sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kazanabilir.
17
Sosyal haklar, demokrasi, sosyal adalet, cinsiyet ve ırksal kimlik, kültürel ve etik değerlerin gelişimini değerlendirebilir ve eleştirebilir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Edebi bir metnin sözlü veya yazılı olarak analizinde modernizm, postmodernizm ve postkolonyalizm gibi edebi akımların temel özelliklerini tanımlayabilir.
Edebi bir metinde dil yapısını dilin işlevi ile ilişkilendirebilir.
Edebi metinleri ya da filmler gibi görsel eserleri açıklayabilir ve bu eserler üzerine fikir üretebilir.
Farklı dönemlerden yazarların, şairlerin ve oyun yazarlarının dilini ve tarzını tanıyabilir.
Dil, edebiyat ve kültür ile ilgili anahtar terimleri ve kavramları açıklayabilir.
Rönesans ya da 20. yüzyıl gibi çeşitli zaman dilimlerini o yüzyıllarda yazılmış edebi metinlere yansımış olan edebi, kuramsal, sosyal ve politik gelişmelerin ışığında tarihsel olarak sınıflandırabilir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
Farklı edebi türlerin özelliklerini karşılaştırabilir.
Farklı etnik kökenler üzerine kurulan çeşitli kültürlerde üretilen edebi eserleri yorumlayabilir.
Orta Çağ ve Viktorya dönemi gibi farklı dönemleri, dönemlerin kendine özgü edebi, kuramsal, sosyal ve politik niteliklerine göre sözlü veya yazılı olarak karşılaştırabilir.
Akademik bir makale yazarken özgün bir argüman ortaya çıkarıp, kuramsal bir analiz yapabilir.
Akademik bir makale yazarken intihalden kaçınmak için gerekli olan etik gerekliliklere uygun olarak entelektüel bir argüman/tez hazırlayabilir.
Edindiği araştırma becerilerini, akademik bir makale yazarken bilgi toplamak, topladığı bilgiyi düzenlemek ve sunmak için kullanabilir.
İngilizceden Türkçeye ya da Türkçeden İngilizceye metin çevirisi yaparken çeşitli çeviri yöntemlerini uygulayabilir.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
Toplantı, seminer ve konferans gibi akademik ve profesyonel etkinlikler düzenleyebilir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
Kendi öğrenim ihtiyaçlarını ve hedeflerini hayat boyu öğrenmeyi sürdürülebilir kılmak için yapılandırabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Etkili sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kazanabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Sosyal haklar, demokrasi, sosyal adalet, cinsiyet ve ırksal kimlik, kültürel ve etik değerlerin gelişimini değerlendirebilir ve eleştirebilir.