TR EN

YENİ TÜRK EDEBİYATI I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE219 YENİ TÜRK EDEBİYATI I 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HACER GÜLŞEN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Doç.Dr. HACER GÜLŞEN
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin Tanzimat dönemi Türk edebiyatının oluşumuna zemin hazırlayan sosyal, kültürel, siyasi ve iktisadi gelişmeleri kavramasıdır. Ayrıca Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatının mühim şahsiyetlerini ve eserlerini de tanıtmaktır. Bunlara ek olarak Tanzimat Döneminde Türk Edebiyatına etki eden farklı edebi türlere ait ekolleri de tanıtarak; öğrencilerin bu ekollere ait olarak yazılı metinleri de çözümleyebilmelerini sağlamaktır.
İçerik: Dersin ihtiva ettiği içerikler arasında; a) Tanzimat dönemi Türk edebiyatının mühim şahsiyetleri ve eserleri, b) Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı vasıtasıyla bizim edebiyatımıza intikal eden farklı edebi türler, c) Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatına ait ekoller ve d) Yazınsal metinlerin çözümlemeleri bulunmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yenileşme dönemi Türk edebiyatının oluşumuna zemin hazırlayan sosyal, kültürel, siyasi ve iktisadi gelişmeleri tanır.
Tanzimat döneminden başlayarak yenileşme dönemi Türk edebiyatının önde gelen temsilcilerini ve eserlerini listeler.
Tanzimat döneminde Türk edebiyatına intikal eden farklı edebi türlerin gelişim süreçleri hakkında örnek metinlere dayalı olarak tahminde bulunur.
Karşılaştığı nesir veya nazım türündeki eserlerin yenileşme dönemi Türk edebiyatının hangi hareket ya da ekolüne ait olduğunu sorgular.
Yazınsal metinlerin çözümlenmesinde benimsenmesi gereken yöntemleri özetler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatının Mahiyeti Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumuna Zemin Oluşturan Sosyal, Kültürel, Siyasi ve İktisadi Gelişmeler (XIX. Yüzyılda Osmanlı Toplumunun Yaşantısı) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, İnteraktif Sunum
3 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumuna Zemin Oluşturan Sosyal, Kültürel, Siyasi ve İktisadi Gelişmeler (Tanzimat Fermanının İlanı ve Fermanın Osmanlı Siyasi ve Sosyal Yaşantısında Neyi Gerçekleştirmeyi Amaçlamış Olduğu) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, İnteraktif Sunum
4 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Tanzimat Dönemi Türk Şiiri Üzerinde; (Başta Divan Edebiyatı Olmak Üzere) Etkisi Olan Edebi Akımlar ve Tanzimat Dönemi Şairlerinin Yetişme Koşulları: Aldıkları eğitimler, bulundukları kültürel ortamlar ve katıldıkları topluluklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Tanzimat Dönemi Türk Şiirinde Namık Kemal’in Yeri, Eserlerinden Örnekler ve Namık Kemal Üzerinde Etkisi Olan Batı şiiri akımları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Metin Çözümleme
6 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Tanzimat Dönemi Türk Şiirinde Ziya Paşa’nın Yeri ve Ziya Paşa Üzerinde Etkisi Olan Edebi Akımlar ile şairler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Metin Çözümleme
7 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Tanzimat Dönemi Türk Şiirinde İbrahim Şinasi Efend'nin Yeri ve Tanzimat şairlerinin Türk şiirinde ve edebiyatında gerçekleştirmeyi amaçladıkları şeyler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Tanzimat Dönemi ile birlikte Türk edebiyatına giren diğer edebi türler olan Tiyatro ve gazete yazısı gibi türler vasıtasıyla bu dönemde yürütülen faaliyetler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Metin Çözümleme
10 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Tanzimat Dönemi ile birlikte Türk edebiyatında Batı edebiyatının etkisinde başlamış olan türlerden romanın ve hikâyenin bu dönemdeki gelişim süreci. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Tanzimat Dönemi romancılarımızdan biri olarak Namık Kemal ve romanı İntibah’ın incelenmesi ve çözümlenmesi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Metin Çözümleme
12 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Tanzimat Dönemi Romancılarımızdan biri olarak Ahmet Mithat Efendi'nin Türk hikâyeciliği ve romancılığı içindeki yeri. Felatun Bey ve Rakım Efendi romanının incelenmesi ve çözümlenmesi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Metin Çözümleme
13 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Tanzimat Dönemi Türk edebiyatının diğer romancısı Recaizade Mahmut Ekrem ve romanı Araba Sevdası Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Metin Çözümleme
14 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Tanzimat Dönemi sanatçılarından Abdülhak Hamit Tarhan ve şiirleri / tiyatro eserleri vasıtasıyla Türk edebiyatındaki yeri. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Metin Çözümleme
15 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Nabizade Nazım ve sanatçının Karabibik adlı eserleri vasıtasıyla Türk edebiyatındaki yeri. Sami Paşazade Sezai ve Sergüzeşt adlı eseri vasıtasıyla sanatçının Türk edebiyatındaki yeri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Metin Çözümleme
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Aktaş, Ş. (2013), Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi, İstanbul: Kurgan Edebiyat.
Akyüz, K. (1999), Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
Tanpınar, A. H. (2012), On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Dergah Yayınları.
Kaplan, M. (2016), Şiir Tahlilleri 1 - Tanzimattan Cumhuriyet’e, İstanbul: Dergah Yayınları.
McKee, A. (2003), Textual Analysis: A Beginner’s Guide, Sage Publications.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türklerin tarihî süreç içinde kullandıkları alfabeleri, özellikle Osmanlı Türkçesi alfabesini tanır.
1
2
Dünya Edebiyatının nazım ve nesirde seçkin örneklerini tanır.
2
3
Türk Dilinin ve Edebiyatının milli ve özgün bir kültür birikimi olduğu fikrini savunur
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki İngilizceyi alanıyla ilgili uluslararası akademik yayınlardan yararlanabilecek kadar kullanır.
0
2
Alanı ile ilgili her türlü çalışmada sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder
5
3
Türk Dili ve Edebiyatı üzerine yapılmış çalışmaların ülkeler ve ekollere göre kaynakçasını yazılı, basılı ve elektronik ortamlarda inceler.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Genel dil bilimi yöntem ve kuramlarından yararlanarak Türk dil bilgisini ses, şekil, söz dizimi, anlam bilgisi ve söz varlığı düzeylerinde tarihsel-karşılaştırmalı olarak inceler.
0
2
Türk Dili ve Edebiyatı Programında kullanılan ve güncel bilgileri içeren ders materyallerini, araştırma metotlarını, bilgi ve teorileri inceler.
5
3
Çağdaş Türk Edebiyatının tarihsel gelişimini; metinlerin kaleme alındıkları tarihî dönemi ve kültürel atmosferi dikkate alarak, metinler üzerinden tartışır.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk dili ve edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla ve disiplinler arası bilgilerin yardımıyla değerlendirir.
1
2
Dil ve Edebiyat eserlerinin analizinde felsefe, sosyoloji, hukuk, iktisat vs. alanlarından faydalanarak disiplinlerarası mahiyette yorumlar yapar.
1
3
Çağdaş Türk Edebiyatları başta olmak üzere Dünya Edebiyatındaki yeni yönelişleri değerlendirir.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alan içinde karşılaşılan problemlere bireysel çalışmalarıyla ve bir çalışma ekibi üyesi olarak çözümler üretir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çağdaş Edebiyatın bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde, edebiyat ve dilbilim açısından değerlendirir.
5
2
Türk Dili ve Edebiyatının, içinde yer aldığı medeniyet dairelerinden hangi ölçüde etkilendiğini değerlendirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk Dili ve Edebiyatı alanında sürdürülebilirlik kavramının uygulanma sahalarını değerlendirir.
2
2
Akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapar.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili her konuya “Türk Dili ve Edebiyatının Bütünlüğü” bağlamında değer biçer.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 7 91
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 155
Genel Toplam 155
Toplam İş Yükü / 25.5 6,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0