TR EN

YENİ TÜRK EDEBİYATI III DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE413 YENİ TÜRK EDEBİYATI III 7 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HACER GÜLŞEN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi ŞEREFNUR ATİK
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin Fecr-i Ati edebi topluluğunun Türk edebiyat tarihi içindeki yerini kavraması ve Milli Edebiyat Hareketi ve Yeni Lisan makalesi ile Genç Kalemler dergisinin Türk edebiyatı açısından taşıdığı önemi öğrenmeleridir.
İçerik: Dersin içeriği içinde Türk edebiyatının ölümsüz şahsiyetlerinden Ahmet Haşim, Fecr-i Âti Encümen-i Edebiyesi Nizamnamesi ve Genç Kalemler dergisi temsilcileri ile Yeni Lisan makalesi ve edebiyat tarihimiz açısından taşıdığı önem ile ilgili ayrıntılar bulunmaktadır. Ayrıca hem Fecr-i Âti edebi topluluğunun diğer sanatçıları hem de Milli edebiyat hareketi içinde verilmiş şiir dışındaki diğer türlere dair örnekler de çalışmanın ihtivası içerisinde bulunmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat dönemleri Türk edebiyatının oluşumuna zemin hazırlayan sosyal, kültürel, siyasi ve iktisadi gelişmeleri açıklar.
Fecr-i Ati ve Milli Edebiyatı dönemlerindeki yenileşme dönemi Türk edebiyatının önde gelen temsilcilerini ve eserlerini örnek metinler üzerinde ayırt eder.
Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat döneminde Türk edebiyatına geçen eden farklı edebi türlerin gelişme süreçlerini örnek metinlere dayalı olarak karşılaştırır.
Karşılaştığı nesir veya nazım türündeki eserlerin yenileşme dönemi Türk edebiyatının hangi hareket ya da ekolüne ait olduğuna karar verir.
Yazınsal metinlerin çözümlenmesinde benimsenmesi gereken yöntemleri planlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Fecr-i Âti Edebi topluluğunun oluşumu ve Fecr-i Âti Encümen-i Edebiyesi Nizamnamesinin incelenmesi. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
2 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Batı edebiyatındaki Sembolizm ve Parnasizm akımlarının Ahmet Haşim üzerindeki etkisinin incelenmesi. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, İnteraktif Sunum
3 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Fecr-i Âti edebi topluluğu içinde bulunup Türk edebiyatında kendisine çok özel bir yer edinmiş olan şair: Ahmet Haşim’in edebi kişiliğinin değerlendirilmesi. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, İnteraktif Sunum
4 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Ahmet Hâşim’in eserlerinden örneklerle edebi kişiliğinin değerlendirilmesi. (Merdiven, Karanfil, Bir Günün Sonunda Arzu, Tahattur, Akşam Yine Toplandı Derinde...) Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Metin Çözümleme
5 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Ahmet Haşim’in Türk şiirindeki diğer şairler üzerindeki etkisi. Ahmet Haşim üzerinden giderek Orhan Veli’yi de tanımalarını sağlamak. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Metin Çözümleme
6 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Türk Edebiyatında Milli Edebiyat Hareketinin oluşmasını sağlayan etkenler. ( Sosyal, siyasi ve kültürel koşullar. Topluluğun merkezi niçin Selanik olmuştur?) Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, İnteraktif Sunum
7 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Milli Edebiyat Hareketi içinde Genç Kalemler Dergisinin önemi ve Yeni Lisan Makalesinin edebiyat tarihindeki Yeni Lisan Makalesi ile hedeflenenler. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Örnekleme, İnteraktif Sunum
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Mehmet Emin Yurdakul’un Anadolu’dan Bir Ses Yahut Cenge Giderken ve “Biz Nasıl Şiir İsteriz?” adlı eserleri vasıtasıyla Milli Edebiyat dönemi şiir anlayışı. Metin çözümlemesi. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Örnekleme, Metin Çözümleme
10 Literatür Tarama, Kaynak Okuma “Turan” şiiri vasıtasıyla Ziya Gökalp ve sanatı. Metin çözümlemesi. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Metin Çözümleme
11 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Ömer Seyfettin ve hikâyeciliği üzerinden giderek Milli edebiyat hareketinin genel özellikleri. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Metin Çözümleme
12 Literatür Tarama, Kaynak Okuma “Üzümcü” ve "Gönül Hanım" adlı hikâyeleri vasıtasıyla milli edebiyat dönemi sanatçılarından Ahmet Hikmet Müftüoğlu hakkında ve dönemin sanat anlayışı. Metin çözümlemesi. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Metin Çözümleme
13 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Refik Halit Karay’ın Memleket Hikâyeleri adlı eseri vasıtasıyla Milli Edebiyat döneminin özellikleri. Metin çözümlemesi. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Metin Çözümleme
14 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Sodom ve Gomore adlı eseri vasıtasıyla Osmanlı Devletinin son zamanlarında İstanbul. Metin çözümlemesi. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Metin Çözümleme
15 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Mehmet Akif Ersoy’un Sebilürreşad adlı dergisi vasıtasıyla Milli edebiyat hareketi içindeki var oluşu. Süreli yayıncılığımızın tarihi hakkında bilgi. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Metin Çözümleme
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Aktaş, Ş. (2013), Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi, İstanbul: Kurgan Edebiyat.
Akyüz, K. (1999), Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
Tanpınar, A. H. (2012), On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Dergah Yayınları.
Kaplan, M. (2016), Şiir Tahlilleri 1 - Tanzimattan Cumhuriyet’e, İstanbul: Dergah Yayınları.
McKee, A. (2003), Textual Analysis: A Beginner’s Guide, Sage Publications.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türklerin tarihî süreç içinde kullandıkları alfabeleri, özellikle Osmanlı Türkçesi alfabesini tanır.
2
2
Dünya Edebiyatının nazım ve nesirde seçkin örneklerini tanır.
2
3
Türk Dilinin ve Edebiyatının milli ve özgün bir kültür birikimi olduğu fikrini savunur
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki İngilizceyi alanıyla ilgili uluslararası akademik yayınlardan yararlanabilecek kadar kullanır.
0
2
Alanı ile ilgili her türlü çalışmada sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder
5
3
Türk Dili ve Edebiyatı üzerine yapılmış çalışmaların ülkeler ve ekollere göre kaynakçasını yazılı, basılı ve elektronik ortamlarda inceler.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Genel dil bilimi yöntem ve kuramlarından yararlanarak Türk dil bilgisini ses, şekil, söz dizimi, anlam bilgisi ve söz varlığı düzeylerinde tarihsel-karşılaştırmalı olarak inceler.
1
2
Türk Dili ve Edebiyatı Programında kullanılan ve güncel bilgileri içeren ders materyallerini, araştırma metotlarını, bilgi ve teorileri inceler.
5
3
Çağdaş Türk Edebiyatının tarihsel gelişimini; metinlerin kaleme alındıkları tarihî dönemi ve kültürel atmosferi dikkate alarak, metinler üzerinden tartışır.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk dili ve edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla ve disiplinler arası bilgilerin yardımıyla değerlendirir.
3
2
Dil ve Edebiyat eserlerinin analizinde felsefe, sosyoloji, hukuk, iktisat vs. alanlarından faydalanarak disiplinlerarası mahiyette yorumlar yapar.
1
3
Çağdaş Türk Edebiyatları başta olmak üzere Dünya Edebiyatındaki yeni yönelişleri değerlendirir.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alan içinde karşılaşılan problemlere bireysel çalışmalarıyla ve bir çalışma ekibi üyesi olarak çözümler üretir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çağdaş Edebiyatın bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde, edebiyat ve dilbilim açısından değerlendirir.
5
2
Türk Dili ve Edebiyatının, içinde yer aldığı medeniyet dairelerinden hangi ölçüde etkilendiğini değerlendirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk Dili ve Edebiyatı alanında sürdürülebilirlik kavramının uygulanma sahalarını değerlendirir.
2
2
Akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapar.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili her konuya “Türk Dili ve Edebiyatının Bütünlüğü” bağlamında değer biçer.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 8 104
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 15 15
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 13 13
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 176
Genel Toplam 176
Toplam İş Yükü / 25.5 6,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0