TR EN

TÜRK SİYASİ HAYATI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU224 TÜRK SİYASİ HAYATI 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ŞENOL DURGUN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi AYŞE KÜÇÜK
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, kronolojik olarak Türk siyasal hayatında dönüm noktası olmuş önemli dönüm noktalarını, aktörler, önemli olaylar ve yapısal değişim açısından incelemek ve Türk siyasi hayatındaki devamlılıklar ve kırılmaları analiz etmektir.
İçerik: Dersin içeriği, Türk siyasetinde önemli dönem noktaları, tematik konular ve temel tartışmalaı, Osmanlı'dan günümüze Türk siyasal hayatının çeşitli süreçlerini, yapılarını ve bunların Türk siyasi hayatına etkilerini, Osmanlı mirası ve Batı modernleşmesi, Jön Türk devrimi, çok partili siyasi hayata geçiş, 1960-1980 dönemi ve askeri ihtilaller, 1990’larda siyasal İslamin yükselişi, 2000’lerde hızlanan Avrupa Birliği süreci ve sürecin demokrasi, ordu, devlet, sivil toplum ve Kürt sorunu gibi konu ve kavramları kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Osmanlı dönemindeki tarihsel deneyimlerin Türk siyasal hayatı üzerindeki etkisini inceler.
Jön Türkler döneminde yaşanılan tarihi deneyimlerin Türk siyasal hayatı üzerindeki yansımalarını analiz eder.
Türk Bağımsızlık Savaşı'nın ve Atatürk döneminin Türk siyasal hayatı üzerindeki etkisini inceler.
1938-1945 döneminin Türk siyasal hayatı üzerindeki yansımalarını analiz eder.
Çok partili döneme geçişi, Demokrat Parti dönemini ve 27 Mayıs 1960'ın Türk siyasal hayatı üzerindeki etkisini inceler.
1960-1971 arası dönemi ve 12 Mart 1971'in Türk siyasal hayatı üzerindeki etkisini analiz eder.
1971-1980 arası dönemi ve 12 Eylül 1980'in Türk siyasal hayatı üzerindeki etkisini inceler.
1980-1983 arası dönemi ve 1983-1991 Özal döneminin Türk siyasal hayatı üzerindeki etkisini analiz eder.
1991-1998 arası dönemi ve 28 Şubat 1997'nin Türk siyasal hayatı üzerindeki etkisini inceler.
28 Şubat sonrası dönemin (1997-2002) Türk siyasal hayatı üzerindeki etkisini inceler.
2002-2007 arası dönemin Türk siyasal hayatına etkisini inceler.
2007 sonrası dönemin Türk siyasal hayatına etkisini inceler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş ve dersin genel çerçevesinin sunumu Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Osmanlı mirası ve birikimi (1699-1876) Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Jön Türkler (1876-1919) Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Bağımsızlık savaşı ve Atatürk dönemi (1919-1938) Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tek partili dönem (1938-1945) Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Çok partili döneme geçiş, Demokrat Parti (1945-1960) ve 27 Mayıs 1960 Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma 1960-1971 arası dönem ve 12 Mart 1971 Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma 1971-1980 arası dönem ve 12 Eylül 1980 Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma 1980-1983 Cunta yönetimi ve 1983-1991 Özal dönemi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma 1991-1998 arası dönem ve 28 Şubat 1997 Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma 28 Şubat sonrası dönem (1997-2002) Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma 2002-2007 arası dönem ve AK Parti yönetimi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma 2007 sonrası dönem Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
15 - Genel değerlendirme Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ahmad, F. (1994), Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), Çev. Ahmet Fethi, İstanbul: Hil Yayın.
Zürcher, E. J. (2007), Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Çev. Yasemin Saner Gönen, 21. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.
Atılgan, G. et al. (Der.), (2015), Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Siyasal Hayat, İstanbul: Yordam Kitap.
Berkes, N. (1964), Türkiye'de Çağdaşlaşma, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Kansu, A. (1995), 1908 Devrimi, Ankara: İletişim Yayınları.
Koçak, C. (2010), Türkiye'de İki Partili Siyasal Sistemin Kuruluş Yılları (1945-1950), Ankara: İletişim Yayınları.
Aydemir, Ş.S. (1963), Tek Adam, Ankara: Remzi Kitabevi.
Aydemir, Ş,S. (1966), İkinci Adam, Ankara: Remzi Kitabevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar.
3
2
İdarenin genel yapısını, işleyişini ve kamu politikası oluşum sürecini açıklar.
0
3
Siyasi davranış, örgütlerde davranış ve liderlik konularında ilke ve kuralları birbiri ile ilişkilendirir.
2
4
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri alanı ile ilgili bilgilerle ilişkilendirir.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bilgileri meslek hayatı ve gündelik hayatta kullanır.
4
2
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri meslek hayatında ve gündelik hayatta kullanır.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve kamu yönetimi alanındaki bilgileri kullanarak güncel siyasi ve idari gelişmeleri ve demokratik sistemin işleyişini yorumlayabilir.
3
2
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarının temel kavramlarını tanımlar.
2
3
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarına ilişkin mesleki bilgilerini evrensel değerler ile ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin kuramsal bilgilerini kullanarak idari yapıları ve ülke yönetim modellerini karşılaştırır.
3
2
Kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar arasında etkinlikler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanındaki kaynak kişilerle işbirliği yapar.
2
2
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinindeki bilgi birikimini kullanarak, siyasi ve idari konularda; proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini yönetir.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Evrensel hukuk normlarını ve idari yapıları temel alarak mevcut yapıları eleştirel yaklaşımla analiz eder.
0
2
Kişisel ve mesleki yaşantısında yazılı veya yazılı olmayan hukuk kurallarını ve etik kodları uygular.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyasi ve idari gündemi ve gündeme ilişkin yazılı-sözlü çalışmaları takip ederek, kendini geliştirir.
4
2
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin bilgileri, çok kültürlü ortamlarda farklı hedef kitleler ile tartışır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanın mevcut tarihi ve kuramsal bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları yorumlar ve analiz eder.
5
2
Siyasi ve bürokratik kurumların işleyişini yönlendirecek özgün plan ve programlar üretir.
1
3
Sürdürülebilir ve etkin kamu politikalarının yapımı ve uygulanmasında, alternatif kamu politikası önerileri geliştirir.
0
4
Siyasi ve idari örgütlerin işleyişini daha etkin kılmaya ve geliştirmeye dönük reform programları tasarlar.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 6 72
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 24 24
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 12 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 30 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0