TR EN

LİDERLİK BECERİLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY220 LİDERLİK BECERİLERİ 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ŞENOL DURGUN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi ALİ DOĞANAY
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı liderlik davranışının stratejik önemini incelemek, çeşitli teori ve yaklaşımlar çerçevesinde liderlik davranışlarını analiz etmek ve liderlikle ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.
İçerik: Liderlik kavramı, liderlik ve yöneticilik farkları, davranışsal, durumsal ve çağdaş liderlik teorileri, liderlik ve motivasyon, liderlik ve etik gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Liderlik kavramını tanımlar. (Identify)
Yönetici ve lider kavramlarını karşılaştırmalı olarak açıklar. (Explain )
Liderlik tarzları ile motivasyon arasında bağlantı kurar. (Relate)
Modern liderlik rollerini karşılaştırmalı olarak değerlendirir. (Evaluate)
Liderlik kuramlarının tarihsel gelişimini özetler. (Summarize)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Oryantasyon, dersin tanıtımı, beklentilerin açıklanması, öğrenci beklentilerini anlama Liderliğin Tanımı ve Önemi, Lider Etkililiğinin Göstergeleri, Liderlik Kuramları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 İlgili okumaların yapılması Yöneticilerin Faaliyet Örüntüleri; Yöneticiler İçin Karar Verme ve Planlama, Yönetici Rolleri, Talepler, Kısıtlar ve Tercihler, Yöneticiler İçin Öneriler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 İlgili okumaların yapılması Etkili Liderlik Davranışı; Liderlik Davranışını Tanımlama Yolları, Başlıca Liderlik Davranışı Rolleri, Liderlik Davranışının Etkilerini İnceleme Yöntemleri, Görev ve İlişki Odaklı Davranışların Etkisi, Çalışma Faaliyetlerinin Planlanması; Rolleri ve Hedefleri Açıklığa Kavuşturma, İşlemlerin ve Performansın Takibi. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 İlgili okumaların yapılması Etkili Liderlik Davranışı; Destekleyici Liderlik, Astların Becerilerini Geliştirmek, Övgü ve Takdir Sağlamak Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 İlgili okumaların yapılması Değişim ve İnovasyona Liderlik Etmek; Takım ve Örgütlerdeki Değişim Türleri, Değişim Süreçleri, Değişimi Ret veya Kabul Nedenleri, Değişimi Hayata Geçirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 İlgili okumaların yapılması Değişim ve İnovasyona Liderlik Etmek; Değişimi Gerçekleştirmede Temel İlkeler, Vizyon Değişimi Nasıl Etkiler? Birlikte Öğrenme ve İnovasyon, Öğrenme ve İnovasyonu Geliştirmeye Yönelik Öneriler, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 İlgili okumaların yapılması Katılımcı Liderlik ve Güçlendirme; Katılımcı Liderliğin Doğası, Katılımcı Liderliğin Potansiyel Faydaları, Normatif Karar Modeli, Katılımcı Liderlik Etkileri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 İlgili okumaların yapılması Katılımcı Liderlik ve Güçlendirme; Yetkilendirme, Yetkilendirmenin Potansiyel Faydaları, Yetkilendirme Yokluğunun Nedenleri, Yetkilendirme İlkeleri, Algılanan Güçlendirme, Güçlendirme Programları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 İlgili okumaların yapılması Liderlik Özellikleri ve Becerileri; Liderlik Açısından Bireysel Özellikler, Yol Kazasına Maruz Kalan Yöneticilere İlişkin Bulgular, Kişilik Özellikleri ve Etkili Liderlik, Beceriler ve Etkili Liderlik, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 İlgili okumaların yapılması Liderlik Özellikleri ve Becerileri; Yönetsel Yeterlilikler, Becerilerin Önemli Olduğu Durumlar, Yöneticiler İçin Öneriler. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 İlgili okumaların yapılması Güç ve Etkileme Taktikleri; Güç ve Etkileme Kavramları, Güç Kaynakları; Yasal Güç, Yasal Gücün Kullanımına Yönelik İlkeler, Ödül Gücü, Ödül Gücünün Kullanımına İlişkin İlkeler, Zorlayıcı Güç, Zorlayıcı Gücün Kullanımına İlişkin İlkeler. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 İlgili okumaların yapılması Güç ve Etkileme Taktikleri; Güç Kaynakları; Beğenilmeye Dayalı Güç, Beğenilmeye Dayalı Gücün Kullanımına İlişkin İlkeler, Uzmanlık Güç, Uzmanlık Gücünün Kullanımına İlişkin İlkeler, Bilgi Gücü, Ekolojik Güç, Konum ve Kişisel Güç. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 İlgili okumaların yapılması Güç Nasıl Kazanılır veya Kaybedilir? Proaktif Etkileme Taktikleri, Özel Taktikleri Kullanma İlkeleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 İlgili okumaların yapılması Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Yukl, G. (2018), Örgütlerde Liderlik, 8. Basımdan Çeviri, Çeviri Editörleri: Dr. Şahin Çetin- Dr. Resul Baltacı, Ankara: Nobel Yayınevi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar.
4
2
İdarenin genel yapısını, işleyişini ve kamu politikası oluşum sürecini açıklar.
0
3
Siyasi davranış, örgütlerde davranış ve liderlik konularında ilke ve kuralları birbiri ile ilişkilendirir.
5
4
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri alanı ile ilgili bilgilerle ilişkilendirir.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bilgileri meslek hayatı ve gündelik hayatta kullanır.
4
2
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri meslek hayatında ve gündelik hayatta kullanır.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve kamu yönetimi alanındaki bilgileri kullanarak güncel siyasi ve idari gelişmeleri ve demokratik sistemin işleyişini yorumlayabilir.
2
2
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarının temel kavramlarını tanımlar.
2
3
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarına ilişkin mesleki bilgilerini evrensel değerler ile ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin kuramsal bilgilerini kullanarak idari yapıları ve ülke yönetim modellerini karşılaştırır.
0
2
Kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar arasında etkinlikler düzenler.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanındaki kaynak kişilerle işbirliği yapar.
4
2
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinindeki bilgi birikimini kullanarak, siyasi ve idari konularda; proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini yönetir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Evrensel hukuk normlarını ve idari yapıları temel alarak mevcut yapıları eleştirel yaklaşımla analiz eder.
1
2
Kişisel ve mesleki yaşantısında yazılı veya yazılı olmayan hukuk kurallarını ve etik kodları uygular.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyasi ve idari gündemi ve gündeme ilişkin yazılı-sözlü çalışmaları takip ederek, kendini geliştirir.
4
2
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin bilgileri, çok kültürlü ortamlarda farklı hedef kitleler ile tartışır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanın mevcut tarihi ve kuramsal bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları yorumlar ve analiz eder.
1
2
Siyasi ve bürokratik kurumların işleyişini yönlendirecek özgün plan ve programlar üretir.
3
3
Sürdürülebilir ve etkin kamu politikalarının yapımı ve uygulanmasında, alternatif kamu politikası önerileri geliştirir.
0
4
Siyasi ve idari örgütlerin işleyişini daha etkin kılmaya ve geliştirmeye dönük reform programları tasarlar.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 13 1 13
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 4 12 48
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 5 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 50 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0