TR EN

BİTİRME TEZİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TEZ402 BİTİRME TEZİ 8 2 1 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EREN EFE
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencinin seçilen konu kapsamında problemleri tanımlayarak bilimsel araştırma yöntem ve teknikleriyle konuya ilişkin özgün değerlendirmeler ve çözüm önerileri getirebilmesi; yaptığı çalışmaları akademik formatta bireysel bir tez çalışması olarak sunabilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Tez çalışmasını destekleyen kuramsal yaklaşım, kavramlar, ulusal ve uluslararası örneklerin bilimsel araştırma yöntem ve teknikleriyle incelenmesi, çalışma alanı ile karşılaştırılması ders içeriğini oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bir konuyu literatürde araştırma ve öğrenme becerisini kazanır
Kendi başına konuyu sebep ve sonuçlarıyla birlikte ortaya koyma becerisi kazanır
Kaynak taramayı öğrenir
Tez yazım formatını öğrenir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Öğrencide ilk izlenim oluşturma, dersin içeriği ve işleniş yöntemlerine ilişkin tanıtım hazırlığı Bilim ve bilimsel faaliyetin tanıtımı ANLATIM, SUNUM, ÖRNEKLEM
2 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Hipotez, soyutlama, teori ve kanun kavramları Anlatım, Tartışma, Değerlendirme
3 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Araştırma türleri ve veri toplama teknikleri Anlatım, Tartışma, Değerlendirme
4 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Araştırma türleri ve veri toplama teknikleri; gözlem ve belgesel kaynak derlemesi Anlatım, Tartışma, Değerlendirme
5 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Bilimsel Araştırmanın Yazımı Tartışma, Değerlendirme
6 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Uygulama Tartışma, Değerlendirme
7 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Uygulama Tartışma, Değerlendirme
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Uygulama Tartışma, Değerlendirme
10 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Uygulama Tartışma, Değerlendirme
11 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Uygulama Tartışma, Değerlendirme
12 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Uygulama Tartışma, Değerlendirme
13 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Uygulama Tartışma, Değerlendirme
14 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Rapor sunumu Tartışma, Değerlendirme
15 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Rapor sunumu Tartışma, Değerlendirme
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

KARASAR N.,Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Nobel Yayın Dağıtım (2015).
MURRAY R., Tez Nasıl Yazılır, Anı Yayıncılık (2014)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihi, kitle iletişim araçları, iletişim kuramları ve öncü teorisyenleri sıralar.
2
İletişimin tarihsel, toplumsal ve kültürel türlerini listeler ve ilgili kavramları açıklar.
3
İletişim tarihi ve kuramlarının önemli noktalarını günlük yaşam pratikleri ve sosyal yaşam alanı üzerinden tanımlar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geleneksel medya ile yeni medya ekonomi politikalarını karşılaştırır.
2
Sürekli güncellenen ve kendini yenileyen konularla dijital kültürü yorumlar.
3
Siber güvenlik konularının yeni medya alanındaki teknik, sosyo politik ve hukuksal yönlerini yorumlar.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihinin, iletişim kuramlarının, geleneksel ve yeni medya mecralarının temel kavramlarını tanımlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
CSS kodları ile web sayfası hazırlar.
2
Yeni medya ortamlarında yaratıcı içerik üretimi, görüntü ve ses kurgu yapıp programlama hakkında pratiğe yönelik temel öğrenimleriyle özgün çalışmalar ortaya koyar.
3
Kitle iletişim araçlarıyla topluma sunulan çalışmaların alt metinlerini ve yan anlamlarını analiz eder.
4
Nitel ve nicel unsurları kullanarak iletişim alanındaki çalışmalarla ilgili görüşlerini belirtir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İçerik üretimi ve kullanıcı deneyimi alanındaki ileri bilgileri sayesinde markaların, kurumsal firmaların, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarını yönetir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yeni Medya alanında yazılmış yerli ve yabancı çalışmaları gözden geçirir ve alanına ait yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarır.
2
Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerin sosyo-politik alana etkisini eleştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Farklı disiplinlerde karşısına çıkabilecek herhangi bir konuda bilimsel çalışmaları alanından ve farklı disiplinlerden insanlara aktaracak şekilde planlar.
2
Medyanın ürettiği içeriğin ne kadarının doğru ve yanlış olduğunu saptar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
“Yazılım” gibi günümüzü ve geleceği yönlendirmeye başlamış olan gelişmeleri takip edip farklı sektörlere yönelik çeşitli yazılım ürünleri üretir.
2
Büyük Veri işleme sistemlerinin yeni mimarilerini kullanarak tasarım yapar.
3
Yapay Zeka algoritmalarının işleyiş mantığını kavrayıp, medyaya ve dolaylı olarak topluma olabilecek muhtemel etkiler hakkında saptamalarda bulunur.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 10 2 20
Ödev 1 40 40
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 4 1 4
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 4 4
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 47 0 158
Genel Toplam 158
Toplam İş Yükü / 25.5 6,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0