TR EN

İLETİŞİM VE TOPLUM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM109 İLETİŞİM VE TOPLUM 1 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EREN EFE
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM ÇETİN ÖZTÜRK
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere kitle toplumunun oluşumunda iletişimin etkisini aktarmak ve günümüzde geleneksel iletişim yöntemleriyle yeni iletişim yöntemlerinin ne gibi farklılıklara sahip olduğunu açıklamaktır.
İçerik: Dersin içeriğinde iletişim araştırmalarında geçmişten günümüze kadar gerçekleşen aşamalar, iletişimin toplum üzerindeki etkisi, iletişim teknolojilerinin ilişkili olduğu toplumsal değişimler yer almaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Dünyada insanların toplumsal yaşama geçişini açıklayabilme
Kitle toplumunun oluşum süreçlerini ve aşamalarını kavrayabilme
Toplumsal yaşamda iletişimin teknolojilerinin gelişimini ve etkisini açıklayabilme
Yeni iletişim teknolojilerinin uluslararası topluma katkılarını eleştirel bir gözle yorumlayabilme
Toplumsal anlamda geleneksel iletişim araçlarının etkisi ile yeni medyanın etkilerini karşılaştırabilme

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin içeriği ve amacı hakkında bilgilendirme, iletişimin temel kavramları Anlatım, Soru Cevap
2 Literatür tarama İletişim türleri ve yığınsal iletişim Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
3 Literatür tarama Toplum, iletişim ve kamuoyu Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
4 Literatür tarama Geleneksel iletişim kuramları, çizgisel yaklaşımlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
5 Literatür tarama Medya toplum üzerinde nasıl bir "etkiye" sahip? Bu etki nasıl ortaya çıkar? Etki merkezli iletişim çalışmaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
6 Literatür tarama Eleştirel yaklaşımlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
7 Literatür tarama Kültür endüstrisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama, film izleme (Thank You for Smoking) İletişim sürecinde alıcı tamamen pasif mi? Alıcı/izleyici merkezli iletişim çalışmaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
10 Literatür tarama Teknoloji iletişim süreçlerinde nasıl bir role sahip? Teknoloji merkezli iletişim çalışmaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
11 Literatür tarama Uluslararası iletişim, küreselleşme, küyerelleşme ve yerelleşme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
12 Literatür tarama, film izleme (Anchorman: The Legend Of Ron Burgundy) Haber endüstrisi, Medya Zenginliği Kuramı ve medya etiği Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
13 Literatür tarama Dijital iletişim araçları aracılığıyla yeni bir kamusal alan mı oluştu? Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
14 Literatür tarama Medya ve toplumsal hareketler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
15 Literatür tarama Genel değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Erdoğan İ. ve Alemdar K. (1990). İletişim ve Toplum Kitle İletişim Kuramları Tutucu ve Değişimci Yaklaşımlar. Ankara: Bilgi Yayınları
Maigret, Eric (2019). Medya ve İletişim Sosyolojisi (6. Baskı) (Çev. Halime Yücel). İstanbul: İletişim
Castells, Manuel (2016). İletişimin Gücü (Ed. Beyza Becerikli). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları
Foucault, Michel (2016). Özne ve İktidar (3. Basım) (Çev. Osman Akınhay, Işık Ergüden). İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Adorno, Theodor W. (2007). Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi (Çev. Elçin Gen, Nihat Ülner, Mustafa Tüzel). İstanbul: İletişim
İlal, Ersan (2007). İletişim, Yığınsal İletişim Araçları ve Toplum. İstanbul: Der Yayınları
Önür N. (2002). Küreselleşen Dünyada İletişim ve Toplum. Ankara: Alp Yayınevi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihi, kitle iletişim araçları, iletişim kuramları ve öncü teorisyenleri sıralar.
4
2
İletişimin tarihsel, toplumsal ve kültürel türlerini listeler ve ilgili kavramları açıklar.
5
3
İletişim tarihi ve kuramlarının önemli noktalarını günlük yaşam pratikleri ve sosyal yaşam alanı üzerinden tanımlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geleneksel medya ile yeni medya ekonomi politikalarını karşılaştırır.
3
2
Sürekli güncellenen ve kendini yenileyen konularla dijital kültürü yorumlar.
2
3
Siber güvenlik konularının yeni medya alanındaki teknik, sosyo politik ve hukuksal yönlerini yorumlar.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihinin, iletişim kuramlarının, geleneksel ve yeni medya mecralarının temel kavramlarını tanımlar.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
CSS kodları ile web sayfası hazırlar.
0
2
Yeni medya ortamlarında yaratıcı içerik üretimi, görüntü ve ses kurgu yapıp programlama hakkında pratiğe yönelik temel öğrenimleriyle özgün çalışmalar ortaya koyar.
0
3
Kitle iletişim araçlarıyla topluma sunulan çalışmaların alt metinlerini ve yan anlamlarını analiz eder.
3
4
Nitel ve nicel unsurları kullanarak iletişim alanındaki çalışmalarla ilgili görüşlerini belirtir.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İçerik üretimi ve kullanıcı deneyimi alanındaki ileri bilgileri sayesinde markaların, kurumsal firmaların, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yeni Medya alanında yazılmış yerli ve yabancı çalışmaları gözden geçirir ve alanına ait yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarır.
1
2
Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerin sosyo-politik alana etkisini eleştirir.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Farklı disiplinlerde karşısına çıkabilecek herhangi bir konuda bilimsel çalışmaları alanından ve farklı disiplinlerden insanlara aktaracak şekilde planlar.
1
2
Medyanın ürettiği içeriğin ne kadarının doğru ve yanlış olduğunu saptar.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
“Yazılım” gibi günümüzü ve geleceği yönlendirmeye başlamış olan gelişmeleri takip edip farklı sektörlere yönelik çeşitli yazılım ürünleri üretir.
0
2
Büyük Veri işleme sistemlerinin yeni mimarilerini kullanarak tasarım yapar.
0
3
Yapay Zeka algoritmalarının işleyiş mantığını kavrayıp, medyaya ve dolaylı olarak topluma olabilecek muhtemel etkiler hakkında saptamalarda bulunur.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 6 78
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 40 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 182
Genel Toplam 182
Toplam İş Yükü / 25.5 7,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0