TR EN

GENEL İŞLETME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL101 GENEL İŞLETME 1 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KADİR MERSİN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi SERKAN DEMİREL
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: İşletme biliminin temel prensiplerinin ana hatlarıyla öğrencilere benimsetilmesi, okul sonrasında ve bu süreçte, iş dünyası hakkında genel bilgi sahibi olmak.
İçerik: Genel olarak işletmenin tanımı, kuruluş amaçları, küçük ve büyük ölçekli işletmelerin kuruluş aşamaları ve kuruluş yeri seçiminin önemi hakkında bilgi verilir. İşletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme yeteneğini verir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İşletmenin amaçlarını ve varlık sebeplerini bilmek,
İşletmenin yapısını, özelliklerini ve faaliyetlerini öğrenmek,
İşletme biliminin temel kavramlarından haberdar olmak,
İşletmenin iç ve dış çevresini anlamak,

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Taraması,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma. Genel İşletmeye Giriş ve Temel Kavramlar-1 Anlatım,Tartışma,Bireysel çalışma, Grup çalışması.
2 Literatür Taraması,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma. Genel İşletmeye Giriş ve Temel Kavramlar-2 Anlatım,Tartışma,Bireysel çalışma, Grup çalışması.
3 Literatür Taraması,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma. İşletme Türleri Anlatım,Tartışma,Bireysel çalışma, Grup çalışması.
4 Literatür Taraması,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma. İşletmelerde Kuruluş Kararı ve Kuruluş Yeri Seçimi Anlatım,Tartışma,Bireysel çalışma, Grup çalışması.
5 Literatür Taraması,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma. İşletmenin Yönetim Fonksiyonu - 1 Anlatım,Tartışma,Bireysel çalışma, Grup çalışması.
6 Literatür Taraması,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma. İşletmenin Yönetim Fonksiyonu - 2 Anlatım,Tartışma,Bireysel çalışma, Grup çalışması.
7 Literatür Taraması,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma. İşletmenin İnsan Kaynağı Fonksiyonu Anlatım,Tartışma,Bireysel çalışma, Grup çalışması.
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Taraması,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma. İşletmenin Muhasebe Fonksiyonu Anlatım,Tartışma,Bireysel çalışma, Grup çalışması.
10 Literatür Taraması,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma. İşletmenin Finans Fonksiyonu Anlatım,Tartışma,Bireysel çalışma, Grup çalışması.
11 Literatür Taraması,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma. İşletmenin Üretim Fonksiyonu Anlatım,Tartışma,Bireysel çalışma, Grup çalışması.
12 Literatür Taraması,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma. İşletmenin Pazarlama Fonksiyonu-1 Anlatım,Tartışma,Bireysel çalışma, Grup çalışması.
13 Literatür Taraması,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma. İşletmenin Pazarlama Fonksiyonu-2 Anlatım,Tartışma,Bireysel çalışma, Grup çalışması.
14 Literatür Taraması,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma. İşletme Yönetiminde Etik ve Sosyal Sorumluluk Anlatım,Tartışma,Bireysel çalışma, Grup çalışması.
15 Literatür Taraması,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma. Genel Tekrar Anlatım,Tartışma,Bireysel çalışma, Grup çalışması.
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Mirze, K., (2019). İşletme, Literatür Yayıncılık, 6. Basım, İstanbul.
Çetin, C., Arslan, L., (2019), Temel İşletmecilik, Beta Basım, 9. Baskı, İtanbul.
Gümüş, İ. (2017). Genel İşletme, İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
5
2
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmişten günümüze ticaret ve lojistik – taşımacılık yönetimi arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
3
2
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
4
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
4
2
Lojistik Yönetimi alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
3
3
Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
4
2
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir.
5
3
Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder.
4
2
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 14 14
Kısa Sınav 10 1 10
Kısa Sınav Hazırlığı 10 2 20
TOPLAM 52 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0