TR EN

MICROECONOMICS DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ECF207 MICROECONOMICS 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EBRU GÜL YILMAZ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Doç.Dr. ONUR ÖZDEMİR
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye, firma ve birey düzeyinde iktisadi sistemin işleyişini yorumlama becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Üretim olanakları eğrisi, Arz-Talep ve Piyasa dengesi, Hükümet Müdahaleleri, Tüketici Dengesi, Piyasa Türleri gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Mikro ekonomideki temel kavramları ve varsayımları açıklar. (explain) (2)
Tüketici dengesini analiz eder.(analyze) (4)
Bir Mala ilişkin esneklikleri yorumlar.(interpret) (4)
Üretici dengesini analiz eder.(analyze) (4)
Üretimin maliyetleri, kısa ve uzun dönem tüm maliyet fonksiyonlarını açıklar.(explain) (2)
Tam rekabet piyasası, monopol, monopolcü rekabet piyasası, ve oligopol piyasaların stratejik davranışlarını analiz eder.(analyze) (4)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma İktisat, İktisadi Mesele ve İktisadi Analiz Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
2 Kitap Okuma Üretim Olanakları Eğrisi ve İktisadi Sistemler Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
3 Kitap Okuma Arz, Talep ve Piyasa Dengesi Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
4 Kitap Okuma Arz, Talep ve Piyasa Dengesi Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
5 Kitap Okuma Hükümet Müdahaleleri Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
6 Kitap Okuma Tam Rekabet Piyasasında Etkinlik Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
7 Kitap Okuma Tüketici Dengesi ve Talep( Kardinal Yaklaşım ve Ordinal Yaklaşım) Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Talep Esneklikleri Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
10 Kitap Okuma Üretim Teknolojisi Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
11 Kitap Okuma Üretim Maliyetleri Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
12 Kitap Okuma Tam Rekabette Üretim ve Fiyatlandırma Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
13 Kitap Okuma Monopolde Üretim ve Fiyatlandırma Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
14 Kitap Okuma Monopolcü Rekabette Üretim ve Fiyatlandırma Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
15 Kitap Okuma Oligopolde Üretim ve Fiyatlandırma Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Mankiw, G. Principles of Microeconomics (2013).Cangage Learing. USA.
Pindyck, Robert S. Rubinfeld, Daniel L (2001). Micro Economics.Prentice Hall
http://journals.sagepub.com/home/mic
Paul Krugman, Robin Wells Macroeconomics Worth Publishers 2012
Richard Startz Rudiger, Dornbusch Stanley Fischer, Macroeconomics, McGraw Hill Higher Education , 2014
Daron Aceoğlu, David Labison, John a List, Macreconomics, Global Edition

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
2
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
3
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
2
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
3
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.
2
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
2
Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
2
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
3
Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.
4
Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 7 2 14
Ödev 10 2 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 8 32
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 8 16
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 52 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0