TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
2
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
3
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
4
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
5
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
6
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.
2
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.
3
Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.

Öğrenme Yetkinliği

1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
2
Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
2
Ekonomik sorunları makro düzeyde belirleyerek uluslararası ticaret politikalarına yönelik öneriler geliştirir.
3
Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.
4
Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
2
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
3
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
4
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
5
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
6
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
7
İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.
8
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.
9
Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.
10
İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.
11
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
12
Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
13
Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
14
Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.
15
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
16
Ekonomik sorunları makro düzeyde belirleyerek uluslararası ticaret politikalarına yönelik öneriler geliştirir.
17
Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.
18
Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
4Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.
Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.
Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.
Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
Ekonomik sorunları makro düzeyde belirleyerek uluslararası ticaret politikalarına yönelik öneriler geliştirir.
Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.
Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
Ekonomik sorunları makro düzeyde belirleyerek uluslararası ticaret politikalarına yönelik öneriler geliştirir.
Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.
Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.