TR EN

FOREIGN TRADE MANAGEMENT DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ITR431 FOREIGN TRADE MANAGEMENT 7 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ONUR ÖZDEMİR
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi IRYNA SKAVRONSKA
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilere dış ticaret pratiklerine vakıf olmalarını sağlayarak, karşılarına çıkabilecek sosyoekonomik, fiziksel, çevresel, politik ve yasal güçlükleri kestirebilmeleri ve bu güçlüklere çözüm önerileri getirebilecek seviyeye gelebilmelerinin ve dış ticarette devletin öncelik verdiği sektörleri bilmeleri doğrultusunda doğru iş alanını seçebilmelerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, uluslararası ticarete genel bakış, uluslararası ticari faaliyetlerin terminolojisi ve tarihi, makro düzeyde dış pazarların önemi, uluslararası piyasaların dinamikleri, uluslararası piyasaların sosyoekonomik, fiziksel ve çevresel güçlükleri, uluslararası piyasalarda politik ve yasal güçler, paketleme, lojistik ve sigortalama, dış ticaret uygulamaları, dış ticarette ödeme pratikleri, gümrük mevzuatı ve uygulamaları, ve devletin dış ticaret faaliyetlerinde desteklediği sektörler konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Dış pazarlara entegre olmanın gerekliliğini mikro ve makroekonomik açıdan maddeler halinde sıralar
Dış ticaret sürecinin paketleme, lojistik, sigortalama ve gümrük pratiklerini örnekler üzerinden sınıflandırır
Dış ticarette ortaya çıkabilecek ödeme risklerinin doğru ödeme seçeneklerini inceler
Devletin dış ticarette desteklediği sektörleri göz önüne alarak dış ticaret faaliyetinde bulunabileceği iş alanlarını kıyaslar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Dış Ticarete Genel Bakış Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Uluslararası Ticari Faaliyetlerin Terminolojisi ve Tarihi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Makro Düzeyde Dış Pazarların Önemi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Uluslararası Piyasaların Dinamikleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Uluslararası Piyasaların Sosyoekonomik, Fiziksel ve Çevresel Güçlükleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Uluslararası Piyasalarda Politik ve Yasal Güçler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Paketleme, Lojistik ve Sigortalama Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Dış Ticaret Uygulamaları-1 Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Dış Ticaret Uygulamaları-2 Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Dış Ticarette Ödeme Pratikleri-1 Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Dış Ticarette Ödeme Pratikleri-2 Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma Devletin Dış Ticaret Faaliyetlerinde Desteklediği Sektörler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Rivera-Batiz, A. L. and Olivia, M. (2004). International Trade : Theory, Strategies, and Evidence. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
Fry, R. (2016). International Trade and Management. United States: Clanrye International.
Dempsey, M. (2013). Managing Trade Unions. Germany: LAP Lambert Academic Publishing.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
5
2
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
4
3
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
4
2
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
5
3
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.
3
2
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
3
2
Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
3
Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
5
2
Ekonomik sorunları makro düzeyde belirleyerek uluslararası ticaret politikalarına yönelik öneriler geliştirir.
5
3
Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.
5
4
Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 5 7 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 6 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 39 0 175
Genel Toplam 175
Toplam İş Yükü / 25.5 6,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0