TR EN

SOSYOLOJİ TARİHİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS201 SOSYOLOJİ TARİHİ I 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar Prof.Dr. KAMİL KAYA

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacını; öğrencinin sosyolojik düşüncenin kökenlerini kavraması, sosyolojinin ortaya çıkışını ve gelişim sürecini öğrenmesi, sosyologların (Klasik Sosyologlar) yaklaşım, teori ve analizlerini kavrayabilmesi ve yorumlayabilmesi oluşturmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğini sosyolojinin kökenleri, sosyolojinin ortaya çıkışı ve gelişim süreci (Tarihçesi), klasik Sosyologların (Comte, Durkheim, Marx, Pareto ve Weber) görüşleri ve teorileri oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sosyolojik düşüncenin tarihsel kökenlerini kavrar.
Sosyolojinin ortaya çıkış ve gelişim sürecini açıklar.
Sosyologların kuramlarını topluma uygular.
Klasik sosyologların yaklaşım, teori ve analizlerini karşılaştırır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Sosyolojik Düşüncenin Kökenleri -
2 Kaynak okuma 18. Yüzyılda Sosyolojik Düşünce (Aydınlanma) Anlatım, soru-cevap, tartışma
3 Kaynak okuma Batı Düşüncesinde Sosyolojinin Habercileri (Montesquieu, Saint Simon vb.) Anlatım, soru-cevap, tartışma
4 Kaynak okuma Klasik Sosyologlar (Auguste Comte) Anlatım, soru-cevap, tartışma
5 Kaynak okuma Klasik Sosyologlar (Herbert Spencer) Anlatım, soru-cevap, tartışma
6 Kaynak okuma Klasik Sosyologlar (Karl Marx-Metodolojisi) Anlatım, soru-cevap, tartışma
7 Kaynak okuma Klasik Sosyologlar (Karl Marx-Toplum Kuramı) Anlatım, soru-cevap, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak okuma Dönemin Değerlendirilmesi Anlatım, soru-cevap, tartışma
10 Kaynak okuma Klasik Sosyologlar (Emile Durkheim-Metodolojisi) Anlatım, soru-cevap, tartışma
11 Kaynak okuma Klasik Sosyologlar (Emile Durkheim-İş bölümü, İntihar ve Din) Anlatım, soru-cevap, tartışma
12 Kaynak okuma Klasik Sosyologlar (Vilfredo Pareto) Anlatım, soru-cevap, tartışma
13 Kaynak okuma Klasik Sosyologlar (Max Weber-Metodolojisi) Anlatım, soru-cevap, tartışma
14 Kaynak okuma Klasik Sosyologlar (Max Weber-Toplum Kuramı) Anlatım, soru-cevap, tartışma
15 Kaynak okuma Dönemin Değerlendirilmesi Anlatım, soru-cevap, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Aron, Raymond. (1986) Sosyolojik Düşüncenin Evreleri.( Çev. Korkmaz Alemdar). Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Bottomore, Tom-Nisbet, Robert. (1990). Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi. (Çev. Mete Tunçay-Aydın Uğur). Ankara: V Yayınları
Kösemihal, Nurettin Şazi. (1989). Sosyoloji Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi
Ritzer, George. (2011). Klasik Sosyoloji Kuramları. (Çev. Himmet Hülür). Ankara:Deki Yayınları
Swingewood, Alain. (1998).Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi. (Çev. Osman Akınhay(.Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları
Ünsaldı, Levent-Geçgin- Ercan. (2013). Sosyoloji Tarihi. Ankara: Heretik Yayınları
Wallace, Ruth, A.-Wolf, Alison, (2004).Çağdaş Sosyoloji Kuramları. (Çev. Leyla Elburuz- Ayas, M. Rami) İzmir: Punto Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
5
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
5
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
5
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
1
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
1
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
1
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
4
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
2
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 4 48
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 4 48
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0