TR EN

SOSYOLOJİ TARİHİ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS202 SOSYOLOJİ TARİHİ II 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencinin sosyoloji kuramları hakkında bilgi sahibi olmasını, kuramların ortak özelliklerini kavramasını, kuramların inşa sürecini, tarihsel gelişimini ve ideolojik temellerini analiz etmesini, sosyologların kuram ve analizlerini kavramasını ve yorumlamasını sağlamaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini; Kuram kavramı, Kuramların ortak özellikleri, entelektüel kökleri ve ideolojik temelleri, Değişme kuramları (Evrimci, Dengeci, Çatışmacı, yükseliş ve çöküş), İşlevselcilik, Çatışma kuramı, Toplumsal eylem kuramı, Alışveriş kuramı, Sembolik Etkileşimcilik oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sosyoloji kuramlarının tarihsel gelişimini ve ortak özelliklerini açıklar.
Sosyoloji kuramlarını sınıflandırır.
Sosyoloji kuramlarını karşılaştırır.
Sosyolojik kuramlarının yapısını analiz eder.
Sosyolojik sorunlarla ilgili bilgi birikimine ulaşır ve o alanda yapılmış olan sosyolojik araştırmaları kuramsal açıdan karşılaştırır.
Sosyoloji Kuramlarını toplumsal problemler karşısında uygun teorileri seçer.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Kuram Kavramı ve Analizi Kuramların Ortak Özellikleri Anlatım, soru-cevap, tartışma
2 Kaynak (Kitap-Makale) okuma Kuramların Sınıflandırılması ve Tarihsel Gelişimi Anlatım, soru-cevap, tartışma
3 Kaynak (Kitap-Makale) okuma Kuramların Entelektüel Kökenleri ve İdeolojik Temelleri Anlatım, soru-cevap, tartışma
4 Kaynak (Kitap-Makale) okuma Değişme Kuramları (Evrimci Kuramlar) Anlatım, soru-cevap, tartışma
5 Kaynak (Kitap-Makale) okuma Değişme Kuramları (Dengeci Kuramlar) Anlatım, soru-cevap, tartışma
6 Kaynak (Kitap-Makale) okuma Değişme Kuramları (Çatışmacı Kuramlar) Anlatım, soru-cevap, tartışma
7 Kaynak (Kitap-Makale) okuma Değişme Kuramları (Yükseliş ve Çöküş Kuramları Kuramlar) Anlatım, soru-cevap, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak (Kitap-Makale) okuma Değişme Kuramları (Yükseliş ve Çöküş Kuramları Kuramlar) Anlatım, soru-cevap, tartışma
10 Kaynak (Kitap-Makale) okuma İşlevselcilik Anlatım, soru-cevap, tartışma
11 Kaynak (Kitap-Makale) okuma Çatışma kuramı Anlatım, soru-cevap, tartışma
12 Kaynak (Kitap-Makale) okuma Toplumsal Eylem Kuramları Anlatım, soru-cevap, tartışma
13 Kaynak (Kitap-Makale) okuma Alışveriş Kuramı Anlatım, soru-cevap, tartışma
14 Kaynak (Kitap-Makale) okuma Sembolik Etkileşimcilik Anlatım, soru-cevap, tartışma
15 Kaynak (Kitap-Makale) okuma Dönemin Değerlendirilmesi Anlatım, soru-cevap, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Aron, Raymond. (1986) Sosyolojik Düşüncenin Evreleri.( Çev. Korkmaz Alemdar). Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Aslantürk, Zeki- Amman Tayfun.(2011) Sosyoloji. İstanbul: Çamlıca Yayınları
Bottomore, Tom-Nisbet, Robert. (1990). Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi. (Çev. Mete Tunçay-Aydın Uğur). Ankara: V Yayınları
Kaya, Kamil. (2018). Toplumsal Değişme Kuramları. İstanbul: Ders notu
Richter, Rudolf. (2012). Sosyolojik Paradigmalar. ( Çev. Necmeddin Doğan) İstanbul: Küre Yayınları
Ritzer, George.(2011). Klasik Sosyoloji Kuramları. (Çev. Himmet Hülür) Ankara: Deki Yayınları
Swingewood, Alain. (1998).Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi. (Çev. Osman Akınhay)Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları
Wallace, Ruth, A.-Wolf, Alison. (2004).Çağdaş Sosyoloji Kuramları.( Çev. Leyla Elburuz- Ayas, M. Rami).İzmir: Punto Yayınları, İzmir, 2004.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
4
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
5
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
5
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
3
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
1
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
0
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
0
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
4
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
0
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 4 48
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 4 48
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0