TR EN

AHLAK FELSEFESİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
FEL408 AHLAK FELSEFESİ 8 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencini etik alanında gerçekleştirdiğimiz eylemlerimizi ve aldığımız kararlarımızı doğru ve yanlış olarak belirlememizi ve incelememizi mümkün kılabilecek ve ne türden bir karaktere ahlaki olarak sahip olmamız gerektiğine ilişkin farklı etik ilkeleri ve kuramları eleştirel olarak değerlendirmesini sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriğini; ahlak, zorunluluk, özgürlük, insan hakları ve iyi yaşam kavramının incelenmesi ve Ahlak Felsefesi alanında geliştirilmiş farklı kuramların belirli ve günlük hayattan alınan örneklerle karşılaştırılarak değerlendirilmesi oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ahlak Felsefesi alanında temel sorunları, kavram, ilke ve kuramları tanır.
Ahlak Felsefesi alanındaki kavramları, ilkeleri ve teorileri tartışarak ve karşılaştırarak, hem ahlak ve sosyal konulara hem de etik olarak karar alma süreçlerine uygular.
Ahlaki yükümlülükler, ödevler ve değerler arasındaki ilişkiye ilişkin ürettiği somut kişisel düşünceleri gerekçelendirir.
Ahlaki konular hakkında eleştirel ve tutarlı düşünme becerileri geliştirir.
Ahlak Felsefesi alanında ortaya koyulan sorunlar üzerinde enine boyuna düşünerek, bu sorunlara dair yaratıcı çözümler üretir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ahlak Felsefesi’ne Giriş – Etik – Ahlak ayrımı – Temel Kavramlar Anlatım, soru - cevap, tartışma
2 Kaynak Okuma Platon: Temel Etik Kavramları ve Özgürlük Sorunu Anlatım, soru - cevap, tartışma
3 Kaynak Okuma Aristoteles: Temel Etik Kavramları Anlatım, soru - cevap, tartışma
4 Kaynak Okuma Aristoteles: Düşünce - Karakter Erdemleri - Özgürlük Sorunu Anlatım, soru - cevap, tartışma
5 Kaynak Okuma Kant: Aydınlanma nedir? Anlatım, soru - cevap, tartışma
6 Kaynak Okuma Kant: Temel Etik Kavramları ve Ahlak Yasası J. S. Mill - Faydacılık Anlatım, soru - cevap, tartışma
7 Kaynak Okuma Vize için tekrar Anlatım, soru - cevap, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak Okuma Nietzsche: Temel Etik Kavramları ve Ahlak Eleştirisi Anlatım, soru - cevap, tartışma
10 Kaynak Okuma J. P. Sartre: Özgürlük Sorunu Anlatım, soru - cevap, tartışma
11 Kaynak Okuma Levinas – Başkanın Etiği Anlatım, soru - cevap, tartışma
12 Kaynak Okuma Feminist Etik Anlatım, soru - cevap, tartışma
13 Kaynak Okuma Hayvanın Özgürleşmesi: Etiğe Farklı Bir Bakış Anlatım, soru - cevap, tartışma
14 Kaynak Okuma Güncel Etik Konularla Ödevlerin Değerlendirilmesi Anlatım, soru - cevap, tartışma
15 Kaynak Okuma Final için tekrar Anlatım, soru - cevap, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Platon. (2016). Sokrates’in Savunması. (çev. Ari Çokona). İstanbul: Yapı Kredi Kazım Taşkent Yayınları.
Aristoteles. (1998). Nikomakhos’a Etik. (çev. Saffet Babür). Ankara: Ayraç
Immanuel Kant. (1999). Pratik Aklın Eleştirisi. ( çev. Ioanna Kuçuradi). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu
Nietzsche. (2003). Böyle Söyledi Zerdüşt. (çev. Mustafa Tüzel). İstanbul: İş Bankası Yayınları
Platon. (2018). Devlet. (çev. M. Ali Cimcoz, Sabahattin Eyüboğlu). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Kant., I. (2005). «Aydınlanma Nedir? Sorusuna Yanıt». Kant içinde (çev. Nejat Bozkurt). İstanbul: Say Yayınları.
Mill., J., S. (2019). Faydacılık. (çev. Gökhan Murteza). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
Sartre, J., P. (2009). Varlık ve Hiçlik. (Çev. Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen) İstanbul: İthaki Yayınları.
Levinas., E. (2003). Sonsuza Tanıklık. (çev. Melih Başaran – Meder Atıcı). İstanbul: Metis Yayınları.
Levinas., E. (2005). Zaman ve Başka. (çev. Özkan Gözel), İstanbul: Metis Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
5
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
4
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
0
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
3
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
0
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
0
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
4
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
5
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
4
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 12 6 72
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 178
Genel Toplam 178
Toplam İş Yükü / 25.5 7
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0