TR EN

TURİZMDE GÜNCEL SORUNLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TUR324 TURİZMDE GÜNCEL SORUNLAR 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Turizm sektöründe yaşanan mevcut sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak, turizm gelişimi için ortaya atılmış yeni yaklaşımları aktarmaktır.
İçerik: Turizm endüstrisinin yapısı, işleyişi, güncel uygulamalar, güncel sorunlar, çözüm önerileri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Turizm endüstrisini etkileyen ekonomik, siyasi, kültürel ve çevresel sorunları tanımlar.
Turizmin bölgesel kalkınmaya etkilerini gelir dağılımları ve halkın turizme katılma oranları üzerinden değerlendirir.
Turizm eğitimi ve çalışma şartlarıyla ilgili yaşanan problemleri değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür taraması, sunum Turizm Endüstrisinin Bugünü ve Ön plana Çıkan Yapısal Özellikler Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
2 Literatür taraması, sunum Uluslararası Turizm Sistemi ve İlişkili Sorunlar: Ekonomik sorunlar Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
3 Literatür taraması, sunum Uluslararası Turizm Sistemi ve İlişkili Sorunlar: Siyasi sorunlar Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
4 Literatür taraması, sunum Uluslararası Turizm Sistemi ve İlişkili Sorunlar: Kültürel Sorunlar Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
5 Literatür taraması, sunum Uluslararası Turizm Sistemi ve İlişkili Sorunlar: Çevresel sorunlar Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
6 Literatür taraması, sunum Turizmin Bölge Kalkınmasına Etkileri: Bölgede Gelişmişlik, Gelir Dağılımı Sorunları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
7 Literatür taraması, sunum Turizmin Bölge Kalkınmasına Etkileri: Bölgede Yerel Halkın Katılımı İle İlgili Sorunlar Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Literatür taraması, sunum Planlama ve Turizm Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
10 Literatür taraması, sunum Turizm İşletmelerinin Sorunları: Uygulama İle İlgili Sorunlar (Etik, Kalite, Memnuniyet vb) Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
11 Literatür taraması, sunum Turizm Eğitimi İle İlgili Sorunlar Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
12 Literatür taraması, sunum Turizmde Çalışma Şartları İle İlgili Sorunlar Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
13 Literatür taraması, sunum Turizmin Geleceği ve Potansiyel Sorun Alanları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
14 Literatür taraması, sunum Genel değerlendirme Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
15 Literatür taraması, sunum Genel değerlendirme Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Boz, M., Aydın Ş. (2013) Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler, Detay Yayıncılık.
https://www.turizmguncel.com/
https://www.turizmgazetesi.com/

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 10 4 40
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 3 3
Final Sınavı Hazırlığı 5 3 15
Ara Sınav 1 3 3
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 36 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0