TR EN

KÜRESEL PAZAR ANALİZİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UIT322 KÜRESEL PAZAR ANALİZİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı öğrencilere küresel pazar analizi yapabilme yeterliliği kazandırmaktır. Dersin sonunda öğrenciler küresel pazarlardaki gelişmelerin nedenlerine ve sonuçlarına dair analiz yapabileceklerdir.
İçerik: Dersin içeriğinde; “küresel düşün yerel hareket et” yaklaşımı, küresel pazarlama çevresini etkileyen unsurlar, küresel bilgi sistemi ve Pazar araştırması, Pazar bölümlendrimesi ve konumlandırma, ithalat-ihracat ve kaynak yaratma, küresel pazarlara giriş stratejileri, küresel pazarlama karması, startejik rekabet avantajı, küresel firmalarda örgütlenme ve firmanın sosyal sorumluluğu ile ilgili konular yer almaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öğrenciler, küresel pazar analizinin adımlarını tanımlayarak, belirli bir sektöre uygular (Apply) (Bloom’s 3)
Öğrenciler, küresel pazar analizinin adımlarını tanımlayarak, belirli bir sektöre uygular (Apply) (Bloom’s 3)
Öğrenciler, günümüz ve gelecekteki pazar eğilimlerinin farkında olmak ve takip etmek için yayınlanmış ve internette bulunan ikincil verilerin de dahil olduğu yabancı pazar bilgilerinin kaynağını tanır. (Define) (Bloom’s 1)
Öğrenciler, etkin pazarlama stratejileri geliştirmek için küresel pazar bilgi sistemindeki içsel ve dışsal bilgileri düzenler (Organize) (Bloom’s 3)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Okuma ve kaynak tarama Küresel Pazarlama Nedir, “Küresel Düşün Yerel Hareket Et” Yaklaşımı Anlatım tartışma
2 Okuma ve kaynak tarama Küresel Pazarlama Çevresini Etkileyen Unsurlar; Politik, Ekonomik, Sosyal , Yasal Çevre Unsurları Anlatım tartışma
3 Okuma ve kaynak tarama Küresel Bilgi Sistemi ve Pazar Araştırması Anlatım tartışma
4 Okuma ve kaynak tarama Küresel Bilgi Sistemi ve Pazar Araştırması Anlatım tartışma
5 Okuma ve kaynak tarama Küresel Pazarlarda Pazar Bölümlendirmesi, Hedef Pazar, Konumlandırma Anlatım tartışma
6 Okuma ve kaynak tarama Küresel Pazarlarda Pazar Bölümlendirmesi, Hedef Pazar, Konumlandırma Anlatım tartışma
7 Okuma ve kaynak tarama İthalat-İhracat ve Kaynak Yaratma Anlatım tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Okuma ve kaynak tarama İthalat-İhracat ve Kaynak Yaratma Anlatım tartışma
10 Okuma ve kaynak tarama Küresel Pazarlara Giriş Stratejileri Anlatım tartışma
11 Okuma ve kaynak tarama Küresel Pazarlama Karması: Marka, Ürün, Fiyat, Dağıtım, Reklam, Satış Tutundurma Kararları Anlatım tartışma
12 Okuma ve kaynak tarama Stratejik Rekabet Avantajları Anlatım tartışma
13 Okuma ve kaynak tarama Rakip Analizi Anlatım tartışma
14 Okuma ve kaynak tarama Küresel Firmalarda Örgütlenme ve Firmaların Sosyal Sorumlulukları Anlatım tartışma
15 Okuma ve kaynak tarama Küresel Firma Örnekleri, Sınıf İçi Tartışma Anlatım tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Keegan, W &Green, M. (2015), Küresel Pazarlama, (Çev), Ankara: Nobel Yayınevi
İslamoğlu, A. H. (2014), Küresel Pazarlama, İstanbul: Beta Basım Yayın
Kumar, V. (2015) Global Marketing Research, Sage Press
Malhotra, N. (2010), Marketing Research: an Applied Orientation, (6th Edition), London: Pearson

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0