TR EN

İLETİŞİM VE ETİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM317 İLETİŞİM VE ETİK 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Etik kavramının anlamını, tarihsel süreçte nasıl ele alındığını öğretmek ve iletişim alanında karşılaşabilecekleri durumlara karşı etik değerlerin benimsenmiş olmasını sağlamaktır.
İçerik: Yazılı ve görsel medyanın etik kuralları, tarihsel süreç içerisinde etik kavramı, etik-ahlak kavramlarının karşılıklı ele alınması, sosyal medya ve etik değerlerden oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Etik ve ahlak kavramlarını tanımlar.
Basın ve medyada sansür ve otosansürü tanır.
Ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının ürettiği içerikleri etik değerler bağlamında analiz eder.
Etik kavramı çerçevesinde basın özgürlüğünü tartışır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama Etik kelimesinin kökeni, anlamı ve ortaya çıkışı. Anlatım
2 Literatür Tarama Etik ve ahlak kavramları üzerine yapılmış olan tartışmaların ele alınışı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
3 Literatür Tarama Medyanın işlevleri Anlatım
4 Literatür Tarama Medyanın işlevleri bağlamında etik değerlerin uygulanış biçimleri ve bu değerlerin sorgulanması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
5 Literatür Tarama Medyada yaşanan etik sorunlar Anlatım, Tartışma, Örneklerden Yararlanma
6 Literatür Tarama Özel yaşama müdahale ve mahremiyet Anlatım, Tartışma, Örneklerden Yararlanma
7 Literatür Tarama Medyada şiddet içerikleri Anlatım, Tartışma, Örneklerden Yararlanma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama Genel Tekrar Anlatım, Tartışma, Örneklerden Yararlanma
10 Literatür Tarama “Etik” medyanın önündeki engeller Anlatım, Tartışma, Örneklerden Yararlanma
11 Literatür Tarama Medyanın ekonomik ve politik kaygısı Anlatım, Tartışma, Örneklerden Yararlanma
12 Literatür Tarama Tekelleşme – Mülkiyet ilişkisi ve reyting kaygısı Anlatım, Tartışma, Örneklerden Yararlanma
13 Literatür Tarama Osmanlı’da ve Cumhuriyetin ilk yıllarında basın etiği Anlatım, Tartışma, Örneklerden Yararlanma
14 Literatür Tarama Çok partili dönemde basın etiği Anlatım, Tartışma, Örneklerden Yararlanma
15 Literatür Tarama Günümüz Türkiye’sinde basın ve medyada etik değerlerin uygulanış biçimleri Anlatım, Tartışma, Örneklerden Yararlanma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Özgen M. (2005). Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Mesleki Örgütler Bağlamında Basın Etiği ve Uygulamanın Tarihçesi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
Erol G. (2012). İletişim ve Etik. İstanbul: Hiperlink Yayınevi
Kuçuradi I. (2006). Etik. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu
Belsey A., Chadwick R. (2011). Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 30 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 133
Genel Toplam 133
Toplam İş Yükü / 25.5 5,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0