TR EN

DİJİTAL KÜLTÜR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM319 DİJİTAL KÜLTÜR 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; iş hayatından günlük yaşantımıza, sosyal medyadan geleneksel medyaya, sanattan spora, politikadan ekonomiye dijitalleşen ve hala dijitalleşme sürecinde olan pek çok alanın nasıl etkilendiğini, içinde bulunduğumuz çağın dününün ve bugününün dijitalleşme ile nasıl şekillendiği irdelemektir.
İçerik: Dersin içeriği, Dijitalleşen sosyo-kültürel ortam verileri, sosyal medya, kamusal alanın uğradığı değişim ve dönüşüm, üretim ve tüketim aşamasına dijitalin etkisi konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Dijital Kültür kavramını tanımlar.
Dijitalleşme ve kültür alanına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgiler ve fikirler arasında bağlantı kurar.
Farklı disiplinlerin dijital kültürden ne ölçüde etkilendiğini öğrenip aralarındaki farklılıkları ve benzerlikleri değerlendirir.
İnternet, Enformasyon, Bilgi ve yeni iletişim teknolojilerini inceler.
Aktivist hareketlere dayalı özellikle çevrimiçi pratiklerden ve ideolojilerden yola çıkarak olayları değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama Derse giriş, ders içeriği hakkında bilgilendirme ve dijital kültür üzerine genel bir değerlendirme Anlatım, Soru Cevap
2 Kitap Okuma, Literatür Tarama Kitle iletişim araçlarının ele alınışı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
3 Kitap Okuma, Literatür Tarama İnternet ve Bilgi teknolojilerinin durumu, yaşanan güncel gelişmeler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
4 Kitap Okuma, Literatür Tarama Gelişen bilgi teknolojilerinin yaşantımıza etkisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
5 Kitap Okuma, Literatür Tarama Geleneksel medyadan dijital medyaya geçiş süreci Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
6 Kitap Okuma, Literatür Tarama, Yazılı ve Görsel Kaynaklardan Yararlanma Toplumsal hareketlerde dijital olanın rolü Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
7 Kitap Okuma, Literatür Tarama, Yazılı ve Görsel Kaynaklardan Yararlanma Web 2.0 teknolojisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma, Literatür Tarama, Yazılı ve Görsel Kaynaklardan Yararlanma Web 2.0 teknolojisi ve sürekli güncellenen dijital ortam Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
10 Kitap Okuma, Literatür Tarama Sosyal medyanın dijital kültür alanındaki yeri ve dijital kültüre katkısı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
11 Kitap Okuma, Literatür Tarama Farklı disiplinlerin dijital kültürden etkilenişi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
12 Kitap Okuma, Literatür Tarama Jean Baudrillard’ın Simülakrlar ve Simülasyon kuramı Anlatım, Soru Cevap
13 Kitap Okuma, Literatür Tarama Manuel Castells’in Ağ Toplumu Anlatım, Soru Cevap
14 Kitap Okuma, Literatür Tarama Dijital kültürün medya alanına olumlu ve olumsuz etkileri Anlatım, Soru Cevap
15 Kitap Okuma, Literatür Tarama Genel Tekrar ve Değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Baudrillard J. (2011). Simülakrlar ve Simülasyon. Ankara: Doğu Batı Yayınları
Castells M. (2005). Ağ Toplumunun Yükselişi. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları
Goffman E. (2014). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. İstanbul: Metis Yayınları
Smith P. (2007). Kültürel Kuram. İstanbul: Babil Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 30 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 133
Genel Toplam 133
Toplam İş Yükü / 25.5 5,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0