TR EN

ARAŞTIRMA TASARIMI VE PROJELENDİRME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS379 ARAŞTIRMA TASARIMI VE PROJELENDİRME 5 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi NAZAR BAL
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere; hem temel (basic research) hem de sorun çözmeye yönelik araştırmalar (applied research) yapabilmeleri için; diğer derslerde kazandığı bilgi birikimi desteği ve gözlemleri ile sosyal dünyadaki sorunları yorumlayarak proje önerisi hazırlamak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak suretiyle araştırma konusu tasarlamada ve projelendirme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğinde; Araştırma tasarımı ve projelendirme ile ilgili kavramlar titizlikle ele alınır; temel kavramlar arasındaki bağıntılar örnekler üzerinden kurulur ve proje konusu, araştırma sorusu, amaç, özgün ve katma değer, proje çıktıları, yöntem, proje ekibi, çalışma takvimi ve bütçe oluşturma gibi proje bileşenleri bütüncül yaklaşımla analiz edilir ve yeniden sentezlemek için gündelik hayattan çıkarılan bir proje önerisi hazırlanır. Bu tecrübe aynı zamanda proje mantığının özümsenmesini sağlayacaktır. TÜBİTAK, BAP, ULUSAL AJANS, KALKINMA AJANSI gibi kuruluşların beklentileri dikkate alınarak somut örnekler analiz edilir. Projelendirme becerisi için ikinci bir proje önerisi hazırlanır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

TÜBİTAK, ULUSAL AJANS, KALKINMA AJANSI ve GÜ BAP proje formlarını bilir.
Araştırma tasarımı ve araştırma projesi ile ilgili temel kavramlarını tanımlayarak açıklar.
Proje bileşenleri arasındaki sistemik ilişkiyi açıklar.
Proje önerisi hazırlama ve sunmada teknolojik araçları beceri ile kullanır.
TÜBİTAK, BAP, ULUSAL AJANS, KALKINMA AJANSI yapılmış proje önerilerini proje mantığını esas alarak eleştirel biçimde karşılaştırır.
Araştırma tasarımı ve projelendirme ile ilgili bilgilerini somut bir olgu ile bağlantı kurarak yeni bir araştırma sorusu oluşturur.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için sadece araştırma projesi değil faaliyet projeleri de tasarlar.
Proje mantığını gündelik hayattan seçtiği somut bir duruma uygulayarak bilimsel ve etik ilkeleri temel alan bir proje önerisi oluşturur.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Temel kavramlar: Terim ve kavram arasındaki ilişki. Araştırma, tasarım, proje kavramları ve aralarındaki karşılıklı bağıntılar. Anlatım, soru-cevap,tartışma
2 Gündelik hayatta gözlemlenen örneklerle ödev hazırlama Tasarım ve projenin sacayağı : 5N+3K / (Problem, Amaç, Yöntem). Tasarımın projeye dönüşmesi. Proje Döngüsü Yönetimi Anlatım, soru-cevap,tartışma
3 Gündelik hayatta gözlemlenen örneklerle ödev hazırlama Projenin temel bileşenleri-1: Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve Analiz Aşaması Anlatım, soru-cevap,tartışma
4 Kitap okuma Projenin temel bileşenleri-2: Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması Anlatım, soru-cevap,tartışma
5 Gündelik hayattan örnekler Projenin temel bileşenleri-3: Özgün değer, katma değer, çıktılar, sürdürülebilirlik, risk yönetimi. Anlatım, soru-cevap,tartışma
6 Öğrenci Ödev Hazırlama Projenin temel bileşenleri-4: Proje ekibi ve ortaklar. Faaliyet Planı ve Bütçe Hazırlama Anlatım, soru-cevap,tartışma
7 Kitap okuma Projenin temel bileşenleri-5: Proje hazırlamada etik ilkeler. Anlatım, soru-cevap,tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Gündelik hayatımızdan bir örnek üzerine proje önerisi hazırlamak (Yaygın proje formlarının analizi: TÜBİTAK, ULUSAL AJANS, KALKINMA AJANSI. GÜ BAPB proje formları) Anlatım, soru-cevap,tartışma
10 Ödev hazırlama Projelerde Uygulama İzleme ve Değerlendirme Anlatım, soru-cevap,tartışma
11 Ödev hazırlama Projelerde Görülen Hatalar Anlatım, soru-cevap,tartışma
12 Ödev hazırlama Proje Ödevlerinin Sunumu Anlatım, soru-cevap,tartışma
13 Ödev hazırlama Proje Ödevlerinin Sunumu Anlatım, soru-cevap,tartışma
14 Kitap okuma Proje Ödevlerinin Sunumu Anlatım, soru-cevap,tartışma
15 Kitap okuma Genel tekrar Anlatım, soru-cevap,tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Barutçugil, İ. (2016). Proje yönetimi. 2. Baskı. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
Blaike, N. (2010). Designing social research. UK Cambridge: Polity Press.
Gündoğdu, H.,İ. (2013). Proje nedir ve nasıl hazırlanır? .İstanbul: Altın Nokta Basım ve Dağıtım.
Kuada, J. (2012). Research methodology: a project guide for university students. Denmark: Narayana Press.
Luecke, R. (2015). Proje yönetimi. 3. Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Waliman, N. (2011). Your research project: desining and planning your work. 3rd. Edition. London: Sage Publication.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
3
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
1
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
1
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
3
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
5
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
5
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
5
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
3
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
4
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 4 48
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 4 8
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 12 4 48
Ödev 12 3 36
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 8 8
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 56 0 198
Genel Toplam 198
Toplam İş Yükü / 25.5 7,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0