TR EN

MODERNLEŞME VE KÜRESELLEŞME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS453 MODERNLEŞME VE KÜRESELLEŞME 7 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DERİN SAĞLAM
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencinin modernleşme ve küreselleşme kavramlarını tanımlamasını, modernleşme kuramları hakkında bilgi sahibi olmasını, modernleşme kuramları hakkında eleştirel bakış açısını ve analiz yeteneğini geliştirmesini, küreselleşmenin özelliklerini ve dinamiklerini açıklamasını, küreselleşmenin ekonomik, kültürel, siyasi ve hukuki boyutlarını analiz etmesini, küreselleşmeye yönelik yaklaşımları karşılaştırmasını ve değerlendirmesini, modernleşme ve küreselleşme arasındaki ilişkiyi kavramasını sağlamaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini; Modernitenin doğuşu, sosyologların modernite tartışmaları, Avrupa modernizmi ve toplumsal değişme, modernliğin sıkıntıları, postmodernite ve küreselleşme, Friedman bağlamında pozitif küreselleşme, Stiglitz fikirleri bağlamında reformcu küreselleşme, Hardt ve Negri kapsamında devrimci küreselleşme, Homojenleşme ve melezleşme olarak kültürün McDonaldslaşması, Baudrillard simulakrından Herman ve Chomsky'nin propaganda medyası kavramına bir geçiş, Beck'in risk toplumundan özgürlük problematiğine ilerleme, gözetim toplumu ve Benjaminci estetik gibi konular oluştururken bunlara görsel desteklemeler için iki adet film de eklenmektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Modernleşme ve küreselleşme kavramlarını tanımlar.
Modernleşme kuramlarını açıklar.
Küreselleşmenin özelliklerini ve dinamiklerini anlatır.
Küreselleşmenin ekonomik, kültürel, siyasi ve hukuki boyutlarını analiz eder.
Küreselleşmeye yönelik yaklaşımları karşılaştır ve bu yaklaşımları değerlendirir.
Modernleşme kuramlarını değerlendirir ve bu kuramları eleştirel bir bakış açısı ile tartışır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Modernitenin Doğuşu Anlatım, soru-cevap, tartışma
2 Kaynak okuma Sosyologların Modernite Tartışmaları I Anlatım, soru-cevap, tartışma
3 Kaynak okuma Sosyologların Modernite Tartışmaları II Anlatım, soru-cevap, tartışma
4 Kaynak okuma Avrupa Modernizmi ve Toplumsal Değişme Anlatım, soru-cevap, tartışma
5 Kaynak okuma Modernliğin Sıkıntıları Postmodernite ve Küreselleşme Anlatım, soru-cevap, tartışma
6 Kaynak okuma Küreselleşmeye Pozitif Yaklaşım Thomas L. Friedman Anlatım, soru-cevap, tartışma
7 Kaynak okuma Die Welle (Opsiyonel) - Film Anlatım, soru-cevap, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak okuma Küreselleşmeye Reformcu Bir Yaklaşım: Joseph E. Stiglitz Anlatım, soru-cevap, tartışma
10 Kaynak okuma Küreselleşmeye Devrimci Yaklaşım: Michael Hardt ve Antonio Negri Anlatım, soru-cevap, tartışma
11 Kaynak okuma Homojenleşme ve Melezleşme Olarak Kültürüm McDonaldslaşması Anlatım, soru-cevap, tartışma
12 Kaynak okuma Baudrillard Simulakrından Herman ve Chomsky'nin Propaganda Medyasına Anlatım, soru-cevap, tartışma
13 Kaynak okuma Beck'in Risk Toplumundan Özgürlük Problematiğine Anlatım, soru-cevap, tartışma
14 Kaynak okuma Gözetim Toplumu ve Benjaminci Estetik Anlatım, soru-cevap, tartışma
15 Kaynak okuma Truman Show (Opsiyonel) - Film Anlatım, soru-cevap, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Touraine, Alain. (2000) Modernliğin Eleştirisi. (Çev. Hülya Tufan). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
Robertson, Roland. (1999) Küreselleşme. ( Çev. Ümit Hüsrev Yolsal) Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları
Eisenstadt, S. N.,(2007) Modernleşme.( Çev. Ufuk Coşkun). Ankara: Doğu Batı Yayınları
Wagner, Peter. (1996) Modernliğin Sosyolojisi. (Çev. Mehmet Küçük) İstanbul: Sarmal Yayınevi
Canatan, Kadir.(1995) Bir Değişim Süreci Olarak Modernleşme. İstanbul: İnsan Yayınları
Mardin Şerif. (1994) Türk Modernleşmesi (Makaleler-4). İstanbul: İletişim Yayınları
Kloby, Jerry. (2005) Küreselleşmenin Sefaleti. (Çev. Orhan Düz) İstanbul: Güncel Yayıncılık
Koçdemir, Kadir. (2002) Küreselleşme (Koordinatları Okumak). İstanbul: Ötüken Neşriyat
Çapcıoğlu, İhsan.(2013) “Modernleşme”, Sosyolojiye Giriş, (Edit) İhsan Çapcıoğlu-Hayati Beşirli .Ankara: Grafiker Yayınları
Şahin, Köksal. “Küreselleşme”, Sosyolojiye Giriş, (Edit) İhsan Çapcıoğlu-Hayati Beşirli Ankara: Grafiker Yayınları
Aydın, Mustafa. Moderniteye Dışarıdan Bakmak, İstanbul: Pınar Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
4
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
4
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
4
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
4
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
2
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
4
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
1
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 6 72
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 12 6 72
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 9 9
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 7 7
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 204
Genel Toplam 204
Toplam İş Yükü / 25.5 8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0