TR EN

TÜRKİYE SOSYOLOJİ TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS388 TÜRKİYE SOSYOLOJİ TARİHİ 6 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencinin Türkiye’de Sosyolojik düşüncenin kökenlerini kavraması, Türkiye’de Sosyolojinin ortaya çıkışını ve gelişim sürecini öğrenmesi, Türk Sosyologları ve ilgi alanları hakkında bilgi sahibi olması, Türkiye’de gelişen sosyoloji ekollerini bilmesi ve açıklaması, toplumun problemleri hakkında analiz ve yorumlamalar yapmasını sağlamaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini; 19. Asırda Batı ile ilişkiler ve Batı düşüncesinin Türk aydınları üzerindeki etkisi, Meşrutiyet dönemi düşünce akımları ve sosyolojinin gelişimi, Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin’in Türk sosyolojisine katkıları, Türkiye’de sosyolojinin kurumsallaşması, erken Cumhuriyet döneminde Türk sosyolojisi, 1950-1960, 1960-1980 ve 1980-2000 dönemlerinde Türk sosyolojisi, Türk sosyolojisinin temel nitelikleri ve eğilimleri oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Türkiye’de sosyolojik düşüncenin tarihsel kökenlerini açıklar.
Türkiye’de sosyolojinin ortaya çıkış ve gelişim sürecini anlatır.
Türkiye’de sosyolojinin kurumsallaşma sürecini açıklar.
Türk sosyolojisinin temel akımlarını karşılaştırır.
Türk sosyolojisinin temel nitelikleri ve eğilimlerini karşılaştırır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak (Kitap-Makale) okuma 19. Asırda Batı ile İlişkiler ve Yenilik Hareketleri Anlatım, soru-cevap, tartışma
2 Kaynak (Kitap-Makale) okuma Meşrutiyet Dönemi Düşünce Akımları ve Sosyolojinin Gelişimi Anlatım, soru-cevap, tartışma
3 Kaynak (Kitap-Makale) okuma Ziya Gökalp’in Türk Sosyolojisine Katkıları Anlatım, soru-cevap, tartışma
4 Kaynak (Kitap-Makale) okuma Prens Sabahattin’in Türk Sosyolojisine Katkıları Anlatım, soru-cevap, tartışma
5 Kaynak (Kitap-Makale) okuma Türkiye’de Sosyolojinin Kurumsallaşması Anlatım, soru-cevap, tartışma
6 Kaynak (Kitap-Makale) okuma Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Sosyolojisi (1923-1950) Anlatım, soru-cevap, tartışma
7 Kaynak (Kitap-Makale) okuma 1950-1960 Döneminde Türk Sosyolojisi Anlatım, soru-cevap, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak (Kitap-Makale) okuma 1960-1980 Döneminde Türk sosyolojisi Anlatım, soru-cevap, tartışma
10 Kaynak (Kitap-Makale) okuma 1980-2000 Döneminde Türk sosyolojisi Anlatım, soru-cevap, tartışma
11 Kaynak (Kitap-Makale) okuma Türkiye'de Sosyoloji Ekolleri ve Temsilcileri (Kuruluş Dönemi Ekolleri ve Temsilcileri) Anlatım, soru-cevap, tartışma
12 Kaynak (Kitap-Makale) okuma Türkiye'de Sosyoloji Ekolleri ve Temsilcileri (Gelişme Dönemi Dönemi Sosyoloji Ekolleri; İstanbul Edebiyat-Sosyoloji Ekolü ve Temsilcileri) Anlatım, soru-cevap, tartışma
13 Kaynak (Kitap-Makale) okuma Türkiye'de Sosyoloji Ekolleri ve Temsilcileri (Gelişme Dönemi Dönemi Sosyoloji Ekolleri; İstanbul İktisat-Sosyoloji Ekolü ve Temsilcileri) Anlatım, soru-cevap, tartışma
14 Kaynak (Kitap-Makale) okuma Türkiye'de Sosyoloji Ekolleri ve Temsilcileri (Gelişme Dönemi Dönemi Sosyoloji Ekolleri; Ankara Ekolü ve Temsilcileri) Anlatım, soru-cevap, tartışma
15 Kaynak (Kitap-Makale) okuma Dönemin değerlendirilmesi ve örnek çalışmalar Anlatım, soru-cevap, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Özdemir, M. Çağatay (Edit.). (2015).Türkiye’de Sosyoloji. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını
Özdemir, M. Çağatay, (Der.). (2008).Türkiye’de Sosyoloji I-II (İsimler-Eserler). Ankara: Phoenix Yayınevi
Ergan, Nevin Güngör.(2018). “Türkiye’de Sosyoloji”, Sosyoloji, (edit.) Esra Burcu Sağlam-Aslıhan Öğün Boyacıoğlu-Ayça Gelgeç Bakacak.Ankara: Siyasal Kitabevi
Şahin, Mehmet Cem.(2013) “Türkiye’de Sosyoloji”, Sosyolojiye Giriş, (Edit) İhsan Çapcıoğlu-Hayati Beşirli. Ankara: Grafiker Yayınları
Ünsaldı, Levent-Geçgin- Ercan. (2013). Sosyoloji Tarihi. Ankara: Heretik Yayınları
Kongar, Emre. (2016).Türk Toplumbilimcileri. İstanbul: Remzi Kitabevi
Kaçmazoğlu, H. Bayram.(2013). Türk Sosyoloji Tarihi 1. İstanbul: Doğu Kitabevi
Kaçmazoğlu, H. Bayram. (2018). Türk Sosyoloji Tarihi Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Doğu Kitabevi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
4
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
4
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
5
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
2
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
4
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
0
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
0
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
4
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
1
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 6 72
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 12 6 72
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 9 9
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 7 7
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 204
Genel Toplam 204
Toplam İş Yükü / 25.5 8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0