TR EN

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY116 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ 2 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. MELEK BAYINDIR

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, beden eğitimi ve sporun tarihsel sürecini anlatabilecek ve beden eğitimi ve spor disiplini ile ilgili süreçlerin kültürler arası farklılıklara dayanan toplumsal etkilerini yorumlayabilecek bilgiyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Oyun, beden eğitimi ve spor kavramları, farklı toplumlarda hareket ve kültür, 19. yüzyıl modern sporlar ve toplumsal etkileri, Antik Olimpiyatlar ve Modern Olimpiyat Oyunları ve Türkiye’de sporun tarihi gelişimi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Beden eğitimi, spor ve oyun kavramlarını açıklar ve bu kavramları yerine hareket kültürü ile bağlantısını kurarak tartışır.
Eski uygarlıkların hareket kültürünü anlatır (tell) ve aralarındaki farkları yorumlar.
Toplumsal özelliklerin ve toplumsal farklılıkların, geleneksel ve modern sporların gelişim süreci ile olan ilişkisini açıklar.
Antik ve Modern Olimpiyat Oyunlarının özelliklerini ve gelişim sürecini anlatır.
Beden eğitimi ve spor disiplini ile ilgili süreçlerin toplumsal etkilerini açıklar ve yorumlar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Oyun, beden eğitimi ve spor kavramları. Anlatım ve Soru-Cevap Yöntemi
2 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma İlk çağlarda hareket kavramı. Anlatım ve Soru-Cevap Yöntemi
3 Görsel ve yazılı literatür tarama Sümer, Mısır, Hitit, Asur ve Babil uygarlıklarında hareket kültürü. Anlatım ve Soru-Cevap Yöntemi
4 Konuya ilişkin kitap bölümü özeti çıkarma Türk ve İran (Pers) uygarlıklarında hareket kültürü. Anlatım ve Soru-Cevap Yöntemi
5 Konuya ilişkin kitap bölümü özeti çıkarma Çin ve Hint uygarlıklarında hareket kültürü. Anlatım ve Soru-Cevap Yöntemi
6 Görsel ve yazılı literatür tarama Antik Yunan dönemi ve Antik olimpiyat oyunları. Anlatım ve Soru-Cevap Yöntemi
7 Görsel ve yazılı literatür tarama Antik Roma dönemi. Anlatım ve Soru-Cevap Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma Ortaçağ hareket ve spor kültürü Anlatım ve Soru-Cevap Yöntemi
10 Görsel ve yazılı literatür tarama 19. yüzyıl modern sporlar dönemi. Anlatım ve Soru-Cevap Yöntemi
11 Sunum hazırlama Türkiye'de modern sporlar dönemi/ Öğrenci Sunumları Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
12 Sunum hazırlama Modern sporların toplumsal boyutları/ Öğrenci Sunumları Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
13 Sunum hazırlama Modern Olimpiyat Oyunları/ Öğrenci Sunumları Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
14 Sunum hazırlama Futbol ve kültürü/ Öğrenci Sunumları Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
15 PPT Sunum, Video Yarıyıl sonu sınav hazırlığı. Anlatım ve Tekrar Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

İnal, A.N. (2006). Beden Eğitimi ve Spor Bilimi. Nobel Yayın, Ankara.
Güven, Ö. (1999). Türklerde Spor Kültürü. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara.
İşler, H. (2013). Türk Spor Tarihi. Turna Yayıncılık, Ankara.
Çakır, V.O. (2014). Sporun Sosyolojik Temelleri. Spor Yayınevi, Ankara.
Arscott, D. (2014). Olympics and İnteresting History. Akılçelen kitaplar yayınevi, İstanbul.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
0
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
1
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
0
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
1
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
1
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
1
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 9 4 36
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 3 18
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0