TR EN

ANTRENMAN PLANLAMA PERİYOTLAMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY410 ANTRENMAN PLANLAMA PERİYOTLAMA 8 4 4 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi RÜŞTÜ ŞAHİN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, Bireysel ve takım sporlarına özgü antrenman planı hazırlamaya yönelik bilgi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; performans kavramları,Uzun süreli sporcu eğitiminin planlanması,Yıllık Antrenman Planlaması,Farklı yaş grupları için yıllık antrenman planlanması,Mezo döngü ve mikro döngülerin planlanması,Birim antrenmanın planlanması ve uygulanması,Planlama açısından fazla tamlama (süper kompenzasyon), yüklenme-dinlenme ilişkisi, kuvvet antrenmanı dönemlemesi, dayanıklılık antrenmanı dönemlemesi, sürat antrenmanı dönemlemesi,Form antrenmanlarının planlanması ve uygulaması, bireysel ve takım sporlarında planlama konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Antrenman planlamasına ilişkin temel kavramları tanımlar.
Sporcunun uzun süreli eğitim sürecinin planlanmasının önemini açıklar.
Antrenman planlamasında yüklenme ve toparlanma ilişkisini tartışır.
Motorik özellikleri geliştirici antrenman yöntemlerini uygular.
Bireysel ve takım sporlarında uygulanan antrenman planlarını inceler ve içeriğin uygunluğunu değerlendirir.
Bireysel ve takım sporlarına özgü antrenman planı hazırlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin Amacı ve İçeriği Hakkında Bilgilendirme, Antrenman planlaması ve Performans kavramları ile ilgili Tanımlar Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
2 Literatür taraması Uzun süreli sporcu eğitiminin planlanması (Model çalışması) Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
3 Konuyla ilgili makale okuma İki, dört, altı vb. yıllık planlama Anlatım, soru cevap, tartışma yöntemi
4 Konuyla ilgili makale okuma Yıllık Antrenman Planlaması (Planlamaya esas ön koşullar) Anlatım, soru cevap, tartışma yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yıllık Antrenman dönemlerinin planlanması Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve gösteri yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Farklı yaş grupları için yıllık antrenman planlanması Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve gösteri yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Mezo döngü ve mikro döngülerin planlanması (Aylık, haftalık) Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve gösteri yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Birim antrenmanın planlanması ve uygulanması Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve gösteri yöntemi
10 Konuyla ilgili makale okuma Planlama açısından fazla tamlama (süper kompenzasyon), yüklenme-dinlenme ilişkisi. Anlatım, soru cevap, tartışma yöntemi
11 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve örnek antrenman programı inceleme Kuvvet antrenmanı dönemlemesi Anlatım, soru cevap, tartışma, gösterip yaptırma yöntemi
12 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve örnek antrenman programı inceleme Dayanıklılık antrenmanı dönemlemesi Anlatım, soru cevap, tartışma, gösterip yaptırma yöntemi
13 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve örnek antrenman programı inceleme Sürat antrenmanı dönemlemesi Anlatım, soru cevap, tartışma, gösterip yaptırma yöntemi
14 Literatür tarama ve sunum hazırlama Form antrenmanlarının planlanması ve uygulaması Anlatım, soru cevap, tartışma, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
15 Literatür tarama ve sunum hazırlama Takım ve bireysel sporlarda planlama örnekleri, öğrenci sunumlarının değerlendirilmesi Anlatım, soru cevap, tartışma, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Sevim, Y. (2007). Antrenman bilgisi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
Bompa, T. O. & Buzzichelli, C. (2018). Periodization-: theory and methodology of training. Human Kinetics, USA
Dündar, U. (2013). Antrenman Teorisi. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara
Günay, E., Şıktar, E., Şıktar, E. (2018). Antrenman Bilimi. Gazi Kitapevi, Ankara
Açıkada, C. (2018). Antrenman Bilimi. Spor Yayınevi ve Kitabevi, Ankara

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
4
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
3
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
0
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
4
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
2
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
3
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 2 8
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 2 8
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 37 0 100
Genel Toplam 100
Toplam İş Yükü / 25.5 3,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0