TR EN

SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY389 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 7 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, liderlik kavramına ilişkin güncel teorileri ve kavramı çerçeveleyen psiko-sosyo-kültürel içeriklerin ilişkisini açıklayabilecek, liderlik becerilerine ilişkin edindiği temel bilgileri spor alanındaki uygulamalarda kullanabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; liderliği tanımı, tarihi, temel bileşenleri, liderlik yetenek, rol ve özellikleri, liderlik davranışının felsefi açıdan incelenmesi, liderlik psikolojisi, spor bilimleri ve yönetiminde liderliğin değerlendirilmesi, klasik ve modern liderlik yaklaşımları, liderliğe spor yönelimli etkileşimsel yaklaşımlar, koçluk, mentorluk, antrenörlük ve liderlik, liderliğin geliştirilmesi ve spor yoluyla liderlik gelişimi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Liderliğe ilişkin temel kavramları tanımlar.
Yönetim bilimi içinde, liderlik özelliğinin önemini açıklar.
Liderliğin tarihsel gelişim sürecini özetler.
Liderlik sürecini çerçeveleyen, psiko-sosyo-kültürel içerikleri inceler ve bu içeriklerin birbirleri ile ilişkisini ve bütünselliğini açıklar.
Liderlik becerilerine ilişkin edindiği temel bilgileri spor alanındaki uygulamalarda kullanır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Liderliğin tanımı, tarihi, temel bileşenleri, yöneticilik ve girişimcilik kavramları ile benzerlik ve farklılıklarının incelenmesi Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
2 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Liderlik yetenek, rol ve özellikleri, Liderlik davranışının felsefi açıdan incelenmesi Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
3 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Liderlik psikolojisi Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve grup çalışması
4 Konu ile ilgili makale özeti çıkarma Spor bilimleri ve yönetimi açısından liderliğin değerlendirilmesi Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
5 Konu ile ilgili makale özeti çıkarma Klasik Liderlik Yaklaşımları: Özellikler Yaklaşımı Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve grup çalışması
6 Konu ile ilgili makale özeti çıkarma Klasik Liderlik Yaklaşımları: Davranışsal Yaklaşım Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi ve Grup Çalışması
7 Konu ile ilgili kitap bölümü özeti çıkarma Klasik Liderlik Yaklaşımları: Durumsallık Yaklaşımı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi ve Grup Çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Konu ile ilgili makale okuma Pozitif Psikoloji ve Yeni Liderlik Eğilimleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi ve Grup Çalışması
10 Literatür tarama ve sunum hazırlama Modern Liderlik Yaklaşımları: Lider Üye Değişim Teorisi, Karizmatik Liderlik; öğrenci sunumları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi ve Grup Çalışması
11 Literatür tarama ve sunum hazırlama Modern Liderlik Yaklaşımları: Dönüştürücü Liderlik, Stratejik Liderlik; öğrenci sunumları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi ve Grup Çalışması
12 Literatür tarama ve sunum hazırlama Modern Liderlik Yaklaşımları: Hizmetkar Liderlik, Hizmet Liderliği, Otantik Liderlik; öğrenci sunumları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi ve Grup Çalışması
13 Literatür tarama Liderliğe Spor Yönelimli Etkileşimsel Yaklaşımlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi ve Grup Çalışması
14 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Koçluk, Mentorluk, Antrenörlük ve Liderlik Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi ve Grup Çalışması
15 Literatür tarama ve video izleme Liderliğin Geliştirilmesi ve Spor Yoluyla Liderlik Gelişimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi ve Grup Çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Saylı, H. ve Baytok, A. (2014). Örgütlerde Liderlik Teori -Uygulama ve Yeni Perspektifler. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
Türksoy, A. (2010). Futbolda Liderlik ve Antrenörlük. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Donuk, B. (2007). Liderlik ve Spor. Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Çalışkan, G. ve Göral, M. (2015). Antrenörün Liderliği. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
Scott, D. (2014). Contemporary Leadership in Sport Organizations. Human Kinetics, Canada.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
2
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
3
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
2
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
4
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
2
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
2
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0