TR EN

HENTBOL DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY340 HENTBOL 6 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, hentbol branşına ait teknikleri geliştirmeye yönelik özel antrenman programı hazırlayabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Antrenman planlamasına ait temel kavramlar, yüzme ve organizma, solunum makenizması ve enerji sistemleri, yüzmede biomekanik analiz, branşa özgü dayanıklılık ve sprint antrenmanları, antrenman planlaması konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Antrenman planlaması ilkeleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Hentbol antrenmanlarının insan vücudu üzerindeki fizyolojik etkilerini açıklar.
Performansı etkileyen temel unsurları açıklar.
Hentbol branşına özgü teknikleri geliştirmeye yönelik hazırlanan antrenman programlarını inceler (examine) ve içeriğinin amaca uygunluğunu değerlendirir.
Hentbol branşına özgü performans ölçümlerine yönelik sonuçları değerlendirir.
Hentbol branşına ait teknikleri geliştirmeye yönelik özel antrenman programı hazırlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin işleyişi hakkında genel açıklamalar, Antrenman planlama ilkeleri Anlatım ve soru-cevap yöntemi
2 Literatür taraması, konuyla ilgili kitap bölümü okuma Performansı etkileyen temel unsurlar Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
3 Literatür tarama Makale okuma Hentbol temel öğretim programının aşamaları Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
4 Görsel ve yazılı kaynak tarama Video izleme Tekniklerin geliştirilmesine yönelik alıştırmaların incelenmesi Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
5 Görsel ve yazılı kaynak tarama Video izleme Tekniklerin geliştirilmesine yönelik alıştırmaların incelenmesi Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
6 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma Örnek antrenman planı inceleme Aerobik ve Anaerobik Dayanıklılık Antrenmanı Uygulama Çalışmaları Anlatım, soru cevap ve uygulamalı grup çalışması
7 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma Örnek antrenman planı inceleme Maksimal Kuvvet, Çabuk Kuvvet ve Kuvvette Devamlılık Antrenmanı Anlatım, soru cevap ve uygulamalı grup çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma Örnek antrenman planı inceleme Reaksiyon Sürati, Sprint Sürati ve Süratte Devamlılık Antrenmanı Anlatım, soru cevap ve uygulamalı grup çalışması
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Koordinasyon ve çabukluk antrenmanı Anlatım, Soru-cevap ve tartışma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
11 Örnek antrenman programının incelenmesi ve yorumlanması Hentbol antrenmanlarının fizyolojik etkileri Anlatım, Soru-cevap ve tartışma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
12 Örnek antrenman programının incelenmesi ve yorumlanması Branşa özgü performans testleri ve uygulama alıştırmaları Anlatım, Soru-cevap ve tartışma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
13 Örnek antrenman programının incelenmesi ve yorumlanması Günlük antrenman planlanması, Birim antrenman planlama yapısı ve uygulama çalışması Anlatım, Soru-cevap ve tartışma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
14 Örnek antrenman programının incelenmesi ve yorumlanması Aylık ve Yıllık antrenman planlaması ve uygulama çalışması Anlatım, Soru-cevap ve tartışma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
15 Örnek antrenman programının incelenmesi ve yorumlanması Özel antrenman tekniklerini geliştirmeye yönelik antrenman programlarının incelenmesi ve program hazırlama çalışmaları Anlatım, Soru-cevap ve tartışma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Sevim, Y. (2002). Hentbol Teknik¬Taktik, Nobel yayınevi, Ankara.
Taborsky, F. Ve Czerwinski, J. (2000). Basic Handball Method, Taktics, Technique. Europen Handball Federation Publising, Avusturya.
Dorak,F. (1994). Hentbolda Bireysel Hücum ve Savunma. Bilim Ofset, İzmir
Çoknaz, H. ve Mirzaoğlu, N. (1998). Antrenörler İçin Hentbol El Kitabı. Nobel yayınevi, Ankara.
Bompa,T. O., (2013). Antrenman Kuramı ve Yöntemi, Spor Yayın Evi, İstanbul.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
5
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
5
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
2
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
5
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
5
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
3
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 4 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 9 3 27
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 48 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0