TR EN

YÜZME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY444 YÜZME 8 4 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. GÖKÇE OKTAY

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, yüzme branşına özgü antrenman programı hazırlama ve yüzme branşına özgü yarışmalarda kazanmaya yönelik taktikler geliştirme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; antrenman ilkeleri, sezon planlaması, yüzmede kas sistemi yapısı, ısınma ve yumuşama, yüzme branşına özgü öğretim yöntemleri dayanıklılık antrenmanları, aerobik eşik antrenmanı, tekrar setleri, maraton ve fardlek antrenmanları, orta mesafe yüzme antrenmanları, toparlanma antrenmanları, İleri düzey yarış taktikleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Branşa özgü ısınma ve soğuma egzersizlerinde uygulanması gereken kuralları açıklar.
Yüzme branşına özgü temel tekniklerin öğretimine yönelik yöntemleri uygular.
Teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeye yönelik antrenman programı içeriğini inceler ve içeriğin uygunluğunu değerlendirir
Teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeye yönelik antrenman programı hazırlar
Yüzme branşına özgü yarışmalarda kazanmaya yönelik taktikler geliştirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Temel antrenman ilkeleri, özel antrenman ilkeleri, sezon planlaması Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 Literatür taraması Yüzme sporunda kas sistemi yapısı ve işlevleri, antrenman ve yarışlarda hormonların rolü Anlatım, soru-cevap yöntemi, uygulama yöntemi
3 Literatür taraması, video izleme Branşa özgü Isınma ve yumuşama egzersizleri, uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Serbest stil ve sırtüstü stilde grubun özelliklerine göre teknik öğretiminde kullanılan yöntemler ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Kurbağa stil ve kelebek stilde grubun özelliklerine göre teknik öğretiminde kullanılan yöntemler ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
6 Literatür tarama, örnek antrenman programı inceleme Temel dayanıklılık antrenmanı ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
7 Literatür tarama, örnek antrenman programı inceleme Özel dayanıklılık antrenman, uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama, örnek antrenman programı inceleme Aerobik eşik antrenmanı ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
10 Literatür tarama, örnek antrenman programı inceleme Eksiltmeli ve dinlenmeli tekrar setleri, karışık mesafe tekrar setleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
11 Literatür tarama, örnek antrenman programı inceleme Maraton ve fordlek antrenmanları, uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama yöntemi
12 Literatür tarama, örnek antrenman programı inceleme Orta mesafe yüzüş antrenmanları, uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, örnek antrenman programı inceleme Toparlanma antrenmanları ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama yöntemi
14 Yüzme yarışı izleme ve yorumlama Yarış stratejileri: Ofansif taktikler, defansif taktikler ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
15 Yüzme yarışı izleme ve yorumlama İleri düzey yarış taktikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Maclischo, E.W. (2018) Swimming Fastest, Ekim Yazım Merkezi, İstanbul
Cross, D., Bernabei, T., Paul, C., Newell, N. (2014). Yüzme, Akıl Çelen Kitaplar, İstanbul
Bompa,T. O., (2013). Antrenman Kuramı ve Yöntemi, Spor Yayın Evi, İstanbul
Yüzme Hocası, https://yuzmehocasi.wordpress.com/yuzme-teknikleri/

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
3
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
5
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
4
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
4
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
5
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
0
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
4
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 11 3 33
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 45 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0