TR EN

PİLATES I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY239 PİLATES I 3 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. MELEK BAYINDIR

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, Pilates Matwork egzersizlerini temel düzeyde uygulama becerisini kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; pilates egzersizleri ile ilgili kavramlar, pilates çalışma prensipleri, yardımcı materyallerin tanıtımı, kullanım şekilleri ve pilates egzersiz uygulamaları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Pilates egzersizleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
Pilates destek malzemeleri ile ilgili uygulama ilkelerini açıklar.
Pilates egzersiz uygulamaları ile ilgili malzemeleri kullanır.
Pilates Matwork egzersizlerini temel düzeyde uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin amacı, içeriği ve işleyişi hakkında bilgilendirme, Pilates'in Tarihsel Gelişimi, Pilates branşına özgü temel kavramlar Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
2 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Pilates Metodu ve Fiziksel Fitness Sistemi, Pilates Hareket İlkeleri; Nefes, Core aktivasyonu, Natural spine, Abdominal güçlenme, Lumbopelvik stabilizasyon, Omurganın güçlendirilmesi ve mobilizasyonu, Scapular stabilizasyon ve mobilizasyon uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
3 Konu ile ilgili makale okuma ve video izleme Pilates Matwork Çalışmalarına Giriş: egzersizlerin anatomik ve biyomekanik açıdan değerlendirilmesi ve temel düzey uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
4 Görsel ve yazılı literatür tarama Pilates Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gerekli Durumlar, Risk Faktörleri ve Matwork temel düzey uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
5 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Matwork Core Aktivasyon ve Pelvik Taban Egzersizleri (Kegel) ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
6 Video izleme Matwork Alt Ekstremite Egzersizleri ve Matwork Bacak Egzersizleri uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
7 Video izleme Matwork Üst Ekstremite Egzersizleri ve Matwork uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
8 - ARA SINAV -
9 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Pilates Destek Malzemeleri: Uygulama İlkeleri, Tekniklere Entegrasyonu ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
10 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Pilates Topu ile Yapılan Egzersizler: Çalışma Prensipleri, Teknikler ve Top Egzersizleri uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve eşli çalışmalar
11 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Pilates Thera Band ile Yapılan Egzersizler; Çalışma Prensipleri, Teknikler ve Thera Band Egzersizleri uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
12 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Pilates Çemberi ile Yapılan Egzersizler; Çalışma Prensipleri, Teknikler ve Çember Egzersizleri uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
13 Pilates egzersiz videoları izleme ve yorumlama Temel Düzey Matwork Egzersiz Repertuarı, Ders Serileme Teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve eşli çalışmalar
14 Pilates egzersiz videoları izleme ve yorumlama Temel düzey matwork ders serileme çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve eşli çalışmalar
15 Pilates egzersiz videoları izleme ve yorumlama Temel Düzey Matwork (Destek Malzeme Kullanımlı) Ders Serileme çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve eşli çalışmalar
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Taylor Alpers, A., Taylor Segel R. ve Gentry, L. (2009). Her Yönüyle Pilates. Arkadaş Yayıncılık, Ankara.
Villa, U. (2013). Pilates & Fitness. Alfa Yayıncılık, İstanbul.
George, A. (2010). Intermediate Matwork. Centerworks, Washington.
Herman, E. (2004). Pilates Props. Uleysses Press, Berkeley, US.
Ungaro, A. ( 2002).Pilates Body İn Motion. DK Publishing, New York, US.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
2
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
2
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
2
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
5
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
1
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
2
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0