TR EN

SOSYAL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT120 SOSYAL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ 2 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi KEMAL ER

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı sosyal antropolojiyi tanımak, tarihsel gelişimini irdelemek ve bu bilimin kullandığı yöntemi ve bakış açısını değerlendirmektir. Sosyal Antropolojinin temel konusu olan kültür kavramının anlamını içselleştirerek, kültürel çeşitliliği, farklılığı ele alarak, sosyal hizmet alanındaki en temel ilke olan "kültürel yetkinliği" sağlayabilmenin zemini oluşturulmaktadır.
İçerik: Bu derste sosyal bilimler yelpazesinde yer alan, sosyal ve kültürel antropolojinin temel kavramları, yöntem ve metodları ele alınacak olup, dersi alan her öğrenci, insanların farklı yaşam biçimlerini keşfedecek, kültürel çeşitliliği, yerel ve küresel bağlamıyla inceleyecektir. Ders kapsamında, etnografik alan araştırması yöntemleri, kültür kuramı ve temel kuramsal yaklaşımlara giriş yapılacak, sosyal yapı, aile ve akrabalık sistemleri, toplumsal cinsiyet, din, inanç ve ritüeller, insan ve çevre, siyasi yapılanma, ekonomi ve alışveriş, dil, sanat gibi temel kültür kavramları irdelenecektir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Dünya düzleminde farklı kültürleri, kültür kavramını ve kültürün insan davranışı üzerindeki etkilerini açıklar
İnsanlığın bugünkü kültürel birikim ve çeşitliliğine binlerce yıllık bir süreçte ulaştığını yorumlar
Sosyal antropolojinin kavramlarıyla, üniversitesinin bulunduğu bölgenin özelliklerini ve kültürel çeşitliliğini sınıflandırır
Sosyal bilimlerde kullanılan yöntemleri öğrenerek sosyal antropolojinin kullandığı yöntemleri formüle eder
Sosyal antropolojinin bir bilim olarak kökenini, tarihini, gelişimini ve temel kavramlarını değerlendirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 William A. Haviland, Kültürel Antropoloji Alan Barnard, Sosyal Antropoloji ve İnsanın Kökeni Tanışma, Antropoloji ile İlgili Temel Bilgiler Anlatım/ Tartışma/ Soru Cevap
2 William A. Haviland, Kültürel Antropoloji Alan Barnard, Sosyal Antropoloji ve İnsanın Kökeni Antropolojinin İlgili Olduğu Bilim Dalları; Antropolojinin İlgi Alanı; Antropolojinin Gelişimi Anlatım/ Tartışma/ Soru Cevap
3 William A. Haviland, Kültürel Antropoloji Alan Barnard, Sosyal Antropoloji ve İnsanın Kökeni Antropolojinin Alt Dalları Anlatım/ Tartışma/ Soru Cevap
4 İnternet kaynakları, belgeseller. Uygarlık Tarihi Kitapları Evren, Dünya, Canlılar, Tarih Öncesi ve Erken Tarihî Çağlar Anlatım/ Tartışma/ Soru Cevap
5 William A. Haviland, Kültürel Antropoloji Alan Barnard, Sosyal Antropoloji ve İnsanın Kökeni İnsanların Ataları ve Diğer primatlar Anlatım / Tartışma / Soru-Cevap
6 William A. Haviland, Kültürel Antropoloji Alan Barnard, Sosyal Antropoloji ve İnsanın Kökeni İnsanların Ataları ve Diğer primatlar Anlatım / Tartışma / Soru-Cevap
7 William A. Haviland, Kültürel Antropoloji Alan Barnard, Sosyal Antropoloji ve İnsanın Kökeni Sanatın Doğuşu ve Kültür; Antropoloji ve Kültür Anlatım/ Tartışma/ Soru Cevap
8 - ARA SINAV -
9 William A. Haviland, Kültürel Antropoloji Alan Barnard, Sosyal Antropoloji ve İnsanın Kökeni Antropoloji ve Kültür Anlatım/ Tartışma/ Soru Cevap
10 William A. Haviland, Kültürel Antropoloji Alan Barnard, Sosyal Antropoloji ve İnsanın Kökeni İnsan Kültürünün Başlangıcı, Dil ve İletişim Anlatım/ Tartışma/ Soru Cevap
11 William A. Haviland, Kültürel Antropoloji Alan Barnard, Sosyal Antropoloji ve İnsanın Kökeni Dil, İletişim, Kültür Anlatım/ Tartışma/ Soru Cevap
12 William A. Haviland, Kültürel Antropoloji Alan Barnard, Sosyal Antropoloji ve İnsanın Kökeni Dil, İletişim, Kültür Anlatım/ Tartışma/ Soru Cevap
13 William A. Haviland, Kültürel Antropoloji Alan Barnard, Sosyal Antropoloji ve İnsanın Kökeni Antropolojik Açıdan Toplumsal Kimlik, Kişilik ve Cinsiyet Anlatım/ Tartışma/ Soru Cevap
14 William A. Haviland, Kültürel Antropoloji Alan Barnard, Sosyal Antropoloji ve İnsanın Kökeni Antropolojide Araştırma Yöntemleri Anlatım/ Tartışma/ Soru Cevap
15 William A. Haviland, Kültürel Antropoloji Alan Barnard, Sosyal Antropoloji ve İnsanın Kökeni Antropolojide Araştırma Yöntemleri Anlatım/ Tartışma/ Soru Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Özbudun, S. (2006). Antropoloji Kuramlar/Kuramcılar. Ankara: Dipnot Yayınları.
Güvenç, B. (1974). İnsan ve Kültür. Ankara: Ayyıldız Yayınları.
Güvenç B. (2004). Kültürün ABC’si. İstanbul: YKY.
Sirman E. N. (2010). Antropoloji: Olanla Olması Gerekenin Arasında Bir Bilim. İstanbul: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.
Haviland W. , Harald E.L. P. , Dana W. ve Bunny M. (2008). Kültürel Antropoloji. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Kottak P., (2002). Antropoloji İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış. Ankara: Ütopya Yayıncılık.
Journet N. (2009) .Evrenselden Özele Kültür. İstanbul: İz Yayıncılık.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
1
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
1
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
2
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
3
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
3
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
2
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
1
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 3 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 3 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0