TR EN

BİREYLE SOSYAL HİZMET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT216 BİREYLE SOSYAL HİZMET 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin birey, aile ve gruplarla çalışmada uygulama becerisi kazanması, her düzeyde uygulama becerisinin kazandırılması, sosyal hizmet teori ve yöntemlerinin temel alınarak müracaatçıların sosyal adalet, insan onuru, bireysel güçlendirilmesi süreçlerine katkı vermesine yardımcı olmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriği sorun çözme süreci olarak sosyal hizmet, sosyal hizmet müdahale süreci, sosyal hizmet uygulama sürecinin aşamaları, mikro (birey), mezzo (grup) düzeylerinde bilgi toplama, sorunun belirlenmesi, planlama, müdahale eylemi (doğrudan ve dolaylı uygulama eylemleri), sonlandırma ve değerlendirme gibi konulardan oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sosyal hizmet uzmanının arabulucu ve aracı rollerini kategorize eder
Sosyal hizmet mesleğinin bilgi, beceri ve değer temellerini öğrenerek mesleki uygulamayı tam anlamıyla sonuçlandırır
Mülakat tekniklerini özümseyerek müracaatçılarla yapacağı mülakatlarını değerlendirir
Sosyal hizmet uygulamalarında bireyin geçireceği aşamaları mantık sırasına göre tasarlar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Tanışma Tanışma Ve Dersin Tanıtılması Tartışma
2 Önceki ders notları ve referanslar Sosyal Hizmetin Bilgi Temelleri Anlatım/Tartışma
3 Önceki ders notları ve referanslar Sosyal Hizmetin Beceri Temelleri Anlatım / Tartışma/ Soru-Cevap
4 Önceki ders notları ve referanslar Sosyal Hizmetin Değer Temeli Anlatım/Tartışma
5 Önceki ders notları ve referanslar Sosyal Hizmette Bireyle Çalışma Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Tartışma/ Soru-Cevap
6 Literatürün okunması Sosyal Hizmet Mülakat Yöntem ve Teknikleri Anlatım/Tartışma
7 Önceki ders notları Planlı Değişim Süreci Anlatım- Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Literatürün okunması Sosyal Hizmette Danışmanlık Teknikleri Anlatım/Tartışma
10 Literatür taraması Gereksinim ve Problem Türleri Anlatım / Tartışma/ Örnek Olay
11 İlgili makalenin okunması Sosyal Hizmette Proje Hazırlama Soru Cevap, Anlatım Tartışma
12 Literatür taraması Sosyal Hizmet Uygulamalarında Planlama ve Organizasyon Beyin Fırtınası / Örnek Olay
13 Literatür taraması Sosyal Hizmet Uygulamalarında Toplum Kaynaklarını Harekete Geçirme Anlatım / Tartışma
14 Literatür taraması Sosyal Hizmet Alan Uygulaması Soru-Cevap/ Tartışma/ Beyin Fırtınası
15 Bireysel Tekrar Genel Tekrar Anlatım / Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kadushin A. Ve Kadushin, G. (2016). Sosyal Hizmet Görüşme Teknikleri. Ankara: Nika Yayınevi.
Sheafor, B. ve Horejsi C. (2014). Sosyal Hizmet Uygulaması. Ankara: Nika Yayınevi.
Teater, B. (2015). Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri. Ankara: Nika Yayınevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
3
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
4
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
4
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
4
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
2
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
3
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
4
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
2
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 3 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 3 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0