TR EN

İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT218 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi , TYY: + , EQF-LLL: , QF-EHEA:
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi DİLER EZGİ TARHAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı insan hakları kavramı ile modern çağın birey ve toplum odaklı meslek ve disiplini olan sosyal hizmet arasında bağlantılar kurmak ve Sosyal hizmetin bir insan hakları mesleği olduğu temellendirmektir.
İçerik: Bu ders kapsamında sosyal hizmetin birey ve topluma ilişkin temel felsefi değerlerine dayalı bir uygulamada insanın değeri ve onuru ile sosyal adalete dayalı bir toplum düşüncesini ön plana alınmasına yönelik olarak, insan hakları kavramı, tarihsel gelişimi, sınıflandırılması ders kapsamında ele alınacak olup, insan haklarının ulusal ve bölgesel düzleme geçişi ele alınacaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İnsan haklarının felsefi ve antropolojik temelini yorumlar
Sosyal hizmette ele alınan hak temelli yaklaşımı insan hakları ile ilişkilendirir.
Sosyal Hizmetin bir insan hakları mesleği olduğunu özümseyerek meslek hayatında insan haklarını uygulamalarda kullanır
İnsanca yaşam koşullarına ilişkin örnekler sunar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Tanışma Tanışma Ve Dersin Tanıtılması Anlatım / Tartışma
2 Evrensel Bildirgenin Okunması İnsan Hakları Kavramı/ İnsan Haklarının Kaynağı Ve Felsefi Temeli. Beyin Fırtınası/ Soru -Cevap
3 Önceki ders notları ve referanslar Tarihsel Süreçte İnsan Haklarının Gelişimi I: Antik Yunan’dan Aydınlanmaya Anlatım / Tartışma/ Soru-Cevap
4 Önceki ders notları ve referanslar Tarihsel Süreçte İnsan Haklarının Gelişimi II: Modern İnsan Hakları Öğretisi Anlatım / Tartışma
5 Önceki ders notları ve referanslar İnsan Haklarının Sınıflandırılması Anlatım / Tartışma/ Soru-Cevap
6 Literatürün okunması İnsan Haklarının Uluslararası Düzleme Geçişi Anlatım / Tartışma
7 Önceki ders notları İnsan Haklarının Bölgesel Düzlemde Kurumsallaşması Anlatım- Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 AİHS 'nin ilgili maddesini okuma Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye Anlatım / Tartışma
10 Literatür taraması İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet: Ayrımcılık yasağı ve insan hakları, sosyal haklar ve sosyal hizmet Anlatım / Tartışma/ Örnek Olay
11 İlgili makalenin okunması İnsan Hakları ve Eğitim Soru Cevap, Anlatım Tartışma
12 Kültürel Rölativizm kavramının hatırlanması Yerel- Evrensel Geriliminde İnsan Hakları ( Kültürel Rölativizm Ve İnsan Hakları) Beyin Fırtınası / Örnek Olay
13 İnsani Gelişim Raporunun Okunması (2017) Yoksulluk ve İnsan Hakları, Hakların Sınırları Anlatım / Tartışma
14 Literatürün okunması İnsan Hakları Kültürünün Yaratılması Soru-Cevap/ Tartışma/ Beyin Fırtınası
15 Bireysel Tekrar Genel Tekrar Anlatım / Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Çotuksöken, B. (2010). İnsan Hakları ve Felsefe. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
Donelly J. (1989). Teoride ve Uygulamada İnsan Hakları. Ankara: Yetkin Yayınları.
Durul F. (2008). Küreselleşme ve İnsan Hakları. İstanbul: Toroslu Yayıncılık.
Karaosmanoğlu F. (2011) .İnsan Hakları. Ankara: Seçkin Yayınları.
Kuçuradi İ. (2007). Felsefe ve İnsan Hakları- Dünya Problemleri Karşısında Felsefe. Ankara: TFK.
Kuçuradi İ, (2004). Felsefe ve İnsan Hakları. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.
Uygun O. (2000). İnsan Hakları Kuramı. Ankara: YKY.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
1
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
4
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
1
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
2
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
4
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
1
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
1
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 3 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 3 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0