TR EN

PROFESYONEL ETİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GSY333 PROFESYONEL ETİK 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı profesyonel hayatta kendi alanlarında veya başka meslek dallarıyla ilgili konularda etik problemleri tespit eden, eylemlerinin etik sonuçlarını bilerek bunlara eleştirel bir şekilde yaklaşan öğrenciler yetiştirmektir.
İçerik: Genel etik kavramı, iş yerinde etik, gıda işletmelerinde etik konular, ödev ve rapor hazırlamada etik ve intihal, küresel etik konuları, çevre etiği, hayvan refahı.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Farklı mesleklere ait eylemleri etik değerler çerçevesinde değerlendirir.
Mesleki seçimlerde bazı etik ve ahlaki zorluklar karşısında etik değerler çerçevesinde karar verir.
Her türlü ödev, rapor ve proje hazırlamada faydalanılan materyalleri veya kaynakları etik kurallara göre kullanır.
Mesleki durumlarla ilgili yasal prensipleri ve ilgili yasaları araştırır.
Yiyecek ve içecek hizmet alanlarında insan sağlığına ilişkin konularda etik ile alakalı iletişim ve davranış biçimleri geliştirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin işleyişi hakkında bilgi vermek, etik kavramının açıklanması, temel prensipleri Anlatım, Tartışma
2 Makale okuma Yasalar ve etik, ahlak, değerler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
3 Makale okuma İş ahlakı, erdemler etiği, başkalarına saygı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
4 Makale okuma Önem verme, paylaşma, cesaret, zamanı değerli kılma Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5 Makale okuma İş birliği, verilen sözler, empati, öz güven Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 Literatür araştırması Öğrenciler için etik, araştırma yöntemi, intihal Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Vaka inceleme
7 Literatür araştırması ve sunum hazırlama Ahlak gelişimi, ahlaki ikilem Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Vaka inceleme
8 - ARA SINAV -
9 Literatür araştırması ve sunum hazırlama Ödev sunumları Sunumlar, soru-cevap
10 Makale okuma İş yerinde karşılaşılan zorluklar, gıda işletmelerinde etik Anlatım, Tartışma
11 Makale okuma Gıda işletmelerinde ahlaki durumlar, hayvan refahı, küresel sorunlar, çevre etiği, küresel ısınma, atık yönetimi, sera gazları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Makale okuma Öz kontrol, öz saygı, din ahlakı, telif hakkı, çıkar çatışmaları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13 Makale okuma Etik kodları, endüstriyel standartlar, yasalara dengeli yaklaşım Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
14 Literatür araştırması Güvenlik, sorumluluklar ve haklar, güvenlik ve risk, risk analizi, risk-fayda analizi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Vaka inceleme
15 Literatür araştırması ve sunum hazırlama Ödev sunumları Sunumlar, soru-cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Sökmen, A., Tarakçıoğlu, S. 2016. Mesleki Etik. Seçkin yayıncılık, 208s.
Arslan, M. 2006. İş ve Meslek ahlakı. Siyasal Kitabevi, 272s.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
2
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
2
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
2
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
1
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
2
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
1
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
4
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
4
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 15 15
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 15 15
Ara Sınav Hazırlığı 7 4 28
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0