TR EN

MEDYA VE MULTİMEDYA TASARIMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY422 MEDYA VE MULTİMEDYA TASARIMI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı kapsamında günümüzde hızla değişen ve gelişen çoklu ortam teknolojileri aracılığıyla, grafik tasarım interaktif alanlarındaki gereksinimlere yönelik, dijital ortamın araç-gereç ve programlarını doğru ve işlevsel kullanabilen, çağın gelişen teknolojisine ayak uydurabilen, estetik ve sosyal duyarlılıkla tasarım çözümleri sunabilecek tasarımcı-sanatçı adayları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğini hareketli grafikler, hareketli bilgilendirme grafikleri (infografik), kiosk tasarımları, jenerik animasyonları, TV spotları, müzik video klipleri, web introları, reklam filmleri, deneysel videolar, bilgisayar oyunu tasarımları oluşturur.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çoklu medyaya ait kavramları tarif ederek çoklu medya teknolojilerini karşılaştırır.
Çoklu medya teknolojilerini kullanarak sektörün ihtiyaçlarına uygun uygulamalar gerçekleştirir.
Farklı medya içeriklerinin ne tür uygulamalara imkan tanıdığını ayırt ederek, yeni medyaya özel özgün içerikler yaratır.
Medya kuruluşlarına yönelik multi medya uygulamalarının hedef kitle beklentisini karşılama oranını değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Multimedyanın tanımı, tarihçesi ve örneklerine ilişkin giriş dersi. Sunum, anlatım, uygulama.
2 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Dünyadan ve ülkemizden multimedia örneklerinin incelenmesi. Sunum, anlatım, uygulama.
3 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Verilecek konuya yönelik metin çalışması. Sunum, anlatım, uygulama.
4 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Seçilen metnin Storyboard (akış şeması) haline dönüştürülmesi. Sunum, anlatım, uygulama.
5 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Projenin süre, akış ve hikaye gelişimi konularında planlama çalışmaları. Sunum, anlatım, uygulama.
6 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Projenin dijital ortama aktarılması ve uygulama süreci. Sunum, anlatım, uygulama.
7 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Uygulama çalışmalarının vize onayı haftası. Sunum, anlatım, uygulama.
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Storyboardlarla oluşturulan sahnelerin bilgisayar ortamına aktarılması. Sunum, anlatım, uygulama.
10 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Final Projesine yönelik konu seçimi, metin, storyboard çalışması. Sunum, anlatım, uygulama.
11 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Dijital ortamda ses, müzik, özel efekt kullanımı. Sunum, anlatım, uygulama.
12 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Görüntü-ses birlikteliği, senkronizasyon, akış düzenlemesi. Sunum, anlatım, uygulama.
13 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Uygulama çalışması. Sunum, anlatım, uygulama.
14 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Final projesi uygulama çalışmalarının sınıf içerisinde sunumu ve toplu değerlendirilmesi. Sunum, anlatım, uygulama.
15 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Final projesi uygulama çalışmalarının sınıf içerisinde sunumu ve toplu değerlendirilmesi. Sunum, anlatım, uygulama.
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Heller, S. ve Womack, D. (2007). Becoming a Digital Designer: A Guide to Careers in Web, Video, Broadcast, Game and Animation Design. Wiley Press. (USA).
Armstrong, H. ,Uslu, M. E. (Çev.) (2012). Grafik Tasarım Kuramı, Espas Kuram Sanat Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
0
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 6 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0