TR EN

TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY321 TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi YILDIZ DERYA BİRİNCİOĞLU

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde, toplumsal cinsiyetin medyada nasıl temsil edildiği ve nasıl müzakere edildiğini açıklayabilecekleri bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini; toplumsal bir inşa olarak toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramlar, toplumsal cinsiyetin medyada nasıl temsil edildiği ve nasıl müzakere edildiği konusunda farkındalık sağlamaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Eleştirel medya okuması yaparak medyanın toplumsal cinsiyeti yeniden üretmesindeki rolünü ayırt eder.
Ataerkil söylem ile cinsiyetçi medya politikaları arasında bağlantı kurar.
Kadın ve erkeklerin medya araçlarında hangi strereotiplerle temsil edildiğini analiz eder.
Eleştirel teoriyi kullanarak televizyon programlarında yeniden üretilen toplumsal cinsiyetin toplumsal yaşamdaki etkilerini değerlendirebilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Toplumsal cinsiyet kavramına genel bakış, Toplumsal cinsiyet nedir? Nasıl üretilir? Anlatma, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Toplumsal cinsiyete kuramsal yaklaşımlar Anlatma, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Toplumsal cinsiyete kuramsal yaklaşımlar Anlatma, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Kadın araştırmaları-çalışmaları, Feminizm, Feminist teoriler ve medya Anlatma, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Kadın araştırmaları-çalışmaları, Feminizm, Feminist teoriler ve medya Anlatma, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Erkeklik çalışmaları, hegemonik erkeklik, ve Erkekliğin medya yoluyla yeniden üretimi. Anlatma, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Erkeklik çalışmaları, hegemonik erkeklik, ve Erkekliğin medya yoluyla yeniden üretimi. Anlatma, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Beden politikaları, bedenin sosyokültürel inşası ve medya ilişkisi Anlatma, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma & Görsel ve yazılı kaynak tarama Reklamlarda toplumsal cinsiyet üretimi& Reklam İncelemesi Anlatma, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma & Görsel ve yazılı kaynak tarama Haberlerde toplumsal cinsiyet üretimi & Haber İncelemesi Anlatma, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma & Görsel ve yazılı kaynak tarama Televizyon dizilerinde toplumsal cinsiyet üretimi & Dizi İncelemesi Anlatma, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma & Görsel ve yazılı kaynak tarama Sinemada toplumsal cinsiyet üretimi & Film İncelemesi Anlatma, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma & Görsel ve yazılı kaynak tarama Sosyal medyada toplumsal cinsiyet üretimi & Sosyal Medya Örneği İncelemesi Anlatma, Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma Genel tekrar Anlatma, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

İmançer, D. (2006). Toplumsal Cinsiyet Oluşumuna İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar?, İmançer, D. (ed.), Medya ve Kadın içinde, Ankara: Ebabil Yayınları,s.1-19.
Connell, R.W. (1998) Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Gill, R. (2007). Gender and Media. Cambridge: Polity Press.
İmançer Takımcı, D. ve Sebik, Ş. (2010). "Sinemada Beden İktidar ve İdeoloji: 1990 Sonrası Türk Sinemasında Beden Temsili", İmançer Takımcı, D. (ed.), Medya Temsilleri, Ankara: Nobel Yayıncılık, s.1-34.
Tanrıöver, H. U. (2007). "Medyada Kadınların Temsil Biçimleri ve Kadın İhlalleri", Alankuş, S. (yay. haz.), Kadın Odaklı Habercilik içinde, s.149-165.
Köker, E. (1996) "Feminist Alternatif Medya Üzerine", İLEF Yıllık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
1
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
1
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
2
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
2
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
1
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
1
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 2 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0