TR EN

YENİ EDEBİYATTA METİN TAHLİLLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE421 YENİ EDEBİYATTA METİN TAHLİLLERİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Metinlerin türlerine göre sahaya uygun tahlil metot ve yöntemleri tanır.
Tahlil edilen metinlerin, vücuda getirildikleri tarihsel zeminden ve toplumsal koşullardan ne şekilde etkilenmiş olabileceğini sorgular.
Kurmaca esasına dayalı türlerde kaleme alınmış metinleri eleştirel okuma bilinciyle tahlil eder.
Şiir inceleme metotları ışığında Cumhuriyet dönemi ve sonrası örnekleri ile Türk şiirinin tema, şekil ve üslup bakımından geçirdiği değişme ve gelişmeleri çözümler.
Roman türünün yapı unsurlarını inceleyerek fiktif metinlerin örtük iletilerini/mesajlarının neler olduğuna dair çıkarımda bulunur.