TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Turizm endüstrisinin temel özelliklerini ve Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili temel kavramları açıklar ve turizm işletmelerinin özellikleri ile ilişkilendirir.
2
Turizm endüstrisinin yapısını, işleyişini ve ülke kalkınmasındaki önemini tartışır ve turizm işletmeleri ile ilişkilendirir.
3
Türkiye’de yaşamış olan çeşitli uygarlıkların kültür, tarih, din, sanat, coğrafya, yaşam ve düşünce biçimlerini açıklar ve yorumlar.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Turizm Rehberliği mesleğine ilişkin edindiği teorik bilgi birikimi doğrultusunda seyahat amacı, türü ve turistik bölgenin özelliklerini göz önünde bulundurarak bir tur programı planlar (plan) ve işleyişini tartışır.
2
Turizm, sanat ve arkeoloji alanlarında bilimsel ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini vurgular ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik savunucu tutum ve davranış gösterir.
3
Turizm alanındaki güncel uygulamalara yönelik sayısal ve istatiksel verileri ve sonuçları etik değerlere uygun olarak analiz eder.
4
Turizm alanı, turist rehberliği meslek yasası ve meslek örgütler ile ilgili hukuki düzenlemeleri bilir ve uygular.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Tur gruplarında liderlik rolünü üstlenerek; tur programını yönetir ve tur esnasında karşılaşabileceği olası sorunları çözümler.

Öğrenme Yetkinliği

1
Türkiye’nin sahip olduğu doğal ve kültürel varlıklar, antik kent, ören yeri ve tarihi eserler ile bölgelerin mimari, sanat, mutfak kültürü, folklor, flora ve fauna v.b. özelliklerini anlatma ve sunma becerilerini kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Yazılı-sözlü etkili iletişim ve sunum becerisi gösterir ve mesleki bilgilerini doğru ve etkin bir biçimde ifade eder.
2
İngilizce ve ikinci bir yabancı dilde ( Arapça, Rusça, Çince) okuma, yazma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Bir turu hazırlama, uygulama ve denetlemeye ilişkin bilgi ve yetkinliklerini kullanır.
2
Turizm Rehberliği mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
3
Turizmin fiziksel ve toplumsal çevreye yönelik yarattığı olumsuzluklara karşı duyarlı bir tutum gösterir, soyut ve somut kültürel varlıkları koruma bilinci ile hareket eder ( act).

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Turizm endüstrisinin temel özelliklerini ve Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili temel kavramları açıklar ve turizm işletmelerinin özellikleri ile ilişkilendirir.
2
Turizm endüstrisinin yapısını, işleyişini ve ülke kalkınmasındaki önemini tartışır ve turizm işletmeleri ile ilişkilendirir.
3
Türkiye’de yaşamış olan çeşitli uygarlıkların kültür, tarih, din, sanat, coğrafya, yaşam ve düşünce biçimlerini açıklar ve yorumlar.
4
Turizm Rehberliği mesleğine ilişkin edindiği teorik bilgi birikimi doğrultusunda seyahat amacı, türü ve turistik bölgenin özelliklerini göz önünde bulundurarak bir tur programı planlar (plan) ve işleyişini tartışır.
5
Turizm, sanat ve arkeoloji alanlarında bilimsel ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini vurgular ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik savunucu tutum ve davranış gösterir.
6
Turizm alanındaki güncel uygulamalara yönelik sayısal ve istatiksel verileri ve sonuçları etik değerlere uygun olarak analiz eder.
7
Turizm alanı, turist rehberliği meslek yasası ve meslek örgütler ile ilgili hukuki düzenlemeleri bilir ve uygular.
8
Tur gruplarında liderlik rolünü üstlenerek; tur programını yönetir ve tur esnasında karşılaşabileceği olası sorunları çözümler.
9
Türkiye’nin sahip olduğu doğal ve kültürel varlıklar, antik kent, ören yeri ve tarihi eserler ile bölgelerin mimari, sanat, mutfak kültürü, folklor, flora ve fauna v.b. özelliklerini anlatma ve sunma becerilerini kullanır.
10
Yazılı-sözlü etkili iletişim ve sunum becerisi gösterir ve mesleki bilgilerini doğru ve etkin bir biçimde ifade eder.
11
İngilizce ve ikinci bir yabancı dilde ( Arapça, Rusça, Çince) okuma, yazma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
12
Bir turu hazırlama, uygulama ve denetlemeye ilişkin bilgi ve yetkinliklerini kullanır.
13
Turizm Rehberliği mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
14
Turizmin fiziksel ve toplumsal çevreye yönelik yarattığı olumsuzluklara karşı duyarlı bir tutum gösterir, soyut ve somut kültürel varlıkları koruma bilinci ile hareket eder ( act).

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Turizm endüstrisinin temel özelliklerini ve Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili temel kavramları açıklar ve turizm işletmelerinin özellikleri ile ilişkilendirir.
Turizm endüstrisinin yapısını, işleyişini ve ülke kalkınmasındaki önemini tartışır ve turizm işletmeleri ile ilişkilendirir.
Türkiye’de yaşamış olan çeşitli uygarlıkların kültür, tarih, din, sanat, coğrafya, yaşam ve düşünce biçimlerini açıklar ve yorumlar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
Turizm Rehberliği mesleğine ilişkin edindiği teorik bilgi birikimi doğrultusunda seyahat amacı, türü ve turistik bölgenin özelliklerini göz önünde bulundurarak bir tur programı planlar (plan) ve işleyişini tartışır.
Turizm, sanat ve arkeoloji alanlarında bilimsel ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini vurgular ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik savunucu tutum ve davranış gösterir.
Turizm alanındaki güncel uygulamalara yönelik sayısal ve istatiksel verileri ve sonuçları etik değerlere uygun olarak analiz eder.
Turizm alanı, turist rehberliği meslek yasası ve meslek örgütler ile ilgili hukuki düzenlemeleri bilir ve uygular.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
Tur gruplarında liderlik rolünü üstlenerek; tur programını yönetir ve tur esnasında karşılaşabileceği olası sorunları çözümler.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
Türkiye’nin sahip olduğu doğal ve kültürel varlıklar, antik kent, ören yeri ve tarihi eserler ile bölgelerin mimari, sanat, mutfak kültürü, folklor, flora ve fauna v.b. özelliklerini anlatma ve sunma becerilerini kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Yazılı-sözlü etkili iletişim ve sunum becerisi gösterir ve mesleki bilgilerini doğru ve etkin bir biçimde ifade eder.
İngilizce ve ikinci bir yabancı dilde ( Arapça, Rusça, Çince) okuma, yazma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Bir turu hazırlama, uygulama ve denetlemeye ilişkin bilgi ve yetkinliklerini kullanır.
Turizm Rehberliği mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
Turizmin fiziksel ve toplumsal çevreye yönelik yarattığı olumsuzluklara karşı duyarlı bir tutum gösterir, soyut ve somut kültürel varlıkları koruma bilinci ile hareket eder ( act).