TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Yönetim,spor yönetimi ve yöneticilik bilimi ile ilgili kavramları açıklar ve yönetim biliminin kuramları ile ilişkilendirir.
2
Yönetim,spor yönetimi ve yöneticilik bilimi ile ilgili kavramları açıklar ve yönetim biliminin kuramları ile ilişkilendirir.
3
Spor yönetimi mevzuatını açıklar ve yönetim biliminin kuramları ile ilişkilendirir.
4
Spor organizasyonlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili birikim edinir ve bunları organizasyonlarda kullanır.
5
Yönetim ve spor yönetiminin alt alanlarının temel olgularını, ilkelerini, süreçlerini ve uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, temel düzeyde analiz ve değerlendirmeler yapar.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Sporla ilgili sosyal bilim disiplinlerinde uzmanlaşmaya yönelik alt yapıya sahip olur.
2
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen kararlar alır.
3
spor ve sporla ilgili organizasyonların belli bir alanında uzmanlaşır ve uygulama yapar.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Uyuşmazlık durumlarında kendisinin ve kurumunun haklarını savunur.
2
Mesleki uygulamalarda inisiyatif alır.

Öğrenme Yetkinliği

1
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve bunu gerçekleştirme becerisine sahip olur.
2
Mesleki gelişime inanır ve uygulamalarda bu özelliğini kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Yazılı ve sözlü sunum yapar, mesleki ve bireysel iletişim becerilerini kullanır.
2
Spor bilgisi, kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması becerisine sahip olur.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Spor yönetim süreçlerine hakim olur ve bunu kullanır.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Yönetim,spor yönetimi ve yöneticilik bilimi ile ilgili kavramları açıklar ve yönetim biliminin kuramları ile ilişkilendirir.
2
Yönetim,spor yönetimi ve yöneticilik bilimi ile ilgili kavramları açıklar ve yönetim biliminin kuramları ile ilişkilendirir.
3
Spor yönetimi mevzuatını açıklar ve yönetim biliminin kuramları ile ilişkilendirir.
4
Spor organizasyonlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili birikim edinir ve bunları organizasyonlarda kullanır.
5
Yönetim ve spor yönetiminin alt alanlarının temel olgularını, ilkelerini, süreçlerini ve uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, temel düzeyde analiz ve değerlendirmeler yapar.
6
Sporla ilgili sosyal bilim disiplinlerinde uzmanlaşmaya yönelik alt yapıya sahip olur.
7
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen kararlar alır.
8
spor ve sporla ilgili organizasyonların belli bir alanında uzmanlaşır ve uygulama yapar.
9
Uyuşmazlık durumlarında kendisinin ve kurumunun haklarını savunur.
10
Mesleki uygulamalarda inisiyatif alır.
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve bunu gerçekleştirme becerisine sahip olur.
12
Mesleki gelişime inanır ve uygulamalarda bu özelliğini kullanır.
13
Yazılı ve sözlü sunum yapar, mesleki ve bireysel iletişim becerilerini kullanır.
14
Spor bilgisi, kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması becerisine sahip olur.
15
Spor yönetim süreçlerine hakim olur ve bunu kullanır.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir.
Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.
Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
Yönetim,spor yönetimi ve yöneticilik bilimi ile ilgili kavramları açıklar ve yönetim biliminin kuramları ile ilişkilendirir.
Yönetim,spor yönetimi ve yöneticilik bilimi ile ilgili kavramları açıklar ve yönetim biliminin kuramları ile ilişkilendirir.
Spor yönetimi mevzuatını açıklar ve yönetim biliminin kuramları ile ilişkilendirir.
Spor organizasyonlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili birikim edinir ve bunları organizasyonlarda kullanır.
Yönetim ve spor yönetiminin alt alanlarının temel olgularını, ilkelerini, süreçlerini ve uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, temel düzeyde analiz ve değerlendirmeler yapar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar.
Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
Sporla ilgili sosyal bilim disiplinlerinde uzmanlaşmaya yönelik alt yapıya sahip olur.
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen kararlar alır.
spor ve sporla ilgili organizasyonların belli bir alanında uzmanlaşır ve uygulama yapar.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Alanındaki işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır.
Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır.
Uyuşmazlık durumlarında kendisinin ve kurumunun haklarını savunur.
Mesleki uygulamalarda inisiyatif alır.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve bunu gerçekleştirme becerisine sahip olur.
Mesleki gelişime inanır ve uygulamalarda bu özelliğini kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar.
Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
Yazılı ve sözlü sunum yapar, mesleki ve bireysel iletişim becerilerini kullanır.
Spor bilgisi, kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması becerisine sahip olur.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
Spor yönetim süreçlerine hakim olur ve bunu kullanır.