TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Alanı ile ilgili güncel bilgileri, koruma ve onarım için gerekli çağdaş teknik ve malzeme bilgisi ile ilişkilendirerek açıklar.
2
Restorasyon ve Konservasyon alanında edindiği bilgi ve olgular ile gerekli bilimsel ve dijital teknolojik alanlar arasında bağlantı kurar.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Restorasyon ve konservasyon eğitiminde edindiği ileri düzeyde teorik ve uygulama bilgileri mesleki alanda uygular.
2
Evrensel ölçekte koruma kavramlarını ve mevzuatı yorumlar.
3
Teknik şartname, keşif, metraj ve hakediş raporlarını hazırlar.
4
Eserin hammadde ve mevcut bozulma durumlarını değerlendirir.
5
Restorasyon ve restitüsyon projelerini hazırlar.
6
Restorasyon ve konservasyon projelerinde ortaya çıkan sorunları ve proje verilerini analiz eder.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir projeyi bağımsız olarak sonuçlandırır.
2
Büro, atölye, şantiye ve arkeolojik kazı çalışmalarında diğer departmanlarla iş birliği yapar.
3
Alanları ile alakalı disiplinlerarası çalışmalarda fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder.

Öğrenme Yetkinliği

1
Restorasyon ve konservasyon alanına ilişkin temel bilgiyi kazanır.
2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemeyi ilke olarak kabul eder.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Restorasyon ve konservasyon ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzmanlarla tartışır.
2
Mesleki ve toplumsal etik değerleri doğrultusunda toplumu koruma konusunda ikna eder.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Restorasyon ve konservasyon uygulamaları aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri dikkate alır.
2
Restorasyon ve konservasyon alanındaki terminoloji, ilke ve mevzuat bilgisi ve becerilerini hukuki ve etik sorumluluklarının bilinciyle uygular.
3
Yapı ve yapı malzemelerinin bozulma süreçlerini ayırt eder ve mevcut bozulmalara karşı alınacak önlemleri belirler.
4
Mesleki uygulamalarda kullanılan malzemelerin kimyasal özellikleri ve uygulanışını değerlendirir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Alanı ile ilgili güncel bilgileri, koruma ve onarım için gerekli çağdaş teknik ve malzeme bilgisi ile ilişkilendirerek açıklar.
2
Restorasyon ve Konservasyon alanında edindiği bilgi ve olgular ile gerekli bilimsel ve dijital teknolojik alanlar arasında bağlantı kurar.
3
Restorasyon ve konservasyon eğitiminde edindiği ileri düzeyde teorik ve uygulama bilgileri mesleki alanda uygular.
4
Evrensel ölçekte koruma kavramlarını ve mevzuatı yorumlar.
5
Teknik şartname, keşif, metraj ve hakediş raporlarını hazırlar.
6
Eserin hammadde ve mevcut bozulma durumlarını değerlendirir.
7
Restorasyon ve restitüsyon projelerini hazırlar.
8
Restorasyon ve konservasyon projelerinde ortaya çıkan sorunları ve proje verilerini analiz eder.
9
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir projeyi bağımsız olarak sonuçlandırır.
10
Büro, atölye, şantiye ve arkeolojik kazı çalışmalarında diğer departmanlarla iş birliği yapar.
11
Alanları ile alakalı disiplinlerarası çalışmalarda fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder.
12
Restorasyon ve konservasyon alanına ilişkin temel bilgiyi kazanır.
13
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemeyi ilke olarak kabul eder.
14
Restorasyon ve konservasyon ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzmanlarla tartışır.
15
Mesleki ve toplumsal etik değerleri doğrultusunda toplumu koruma konusunda ikna eder.
16
Restorasyon ve konservasyon uygulamaları aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri dikkate alır.
17
Restorasyon ve konservasyon alanındaki terminoloji, ilke ve mevzuat bilgisi ve becerilerini hukuki ve etik sorumluluklarının bilinciyle uygular.
18
Yapı ve yapı malzemelerinin bozulma süreçlerini ayırt eder ve mevcut bozulmalara karşı alınacak önlemleri belirler.
19
Mesleki uygulamalarda kullanılan malzemelerin kimyasal özellikleri ve uygulanışını değerlendirir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
Alanı ile ilgili güncel bilgileri, koruma ve onarım için gerekli çağdaş teknik ve malzeme bilgisi ile ilişkilendirerek açıklar.
Restorasyon ve Konservasyon alanında edindiği bilgi ve olgular ile gerekli bilimsel ve dijital teknolojik alanlar arasında bağlantı kurar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
Duyusal algıyı somutlaştırır.
Restorasyon ve konservasyon eğitiminde edindiği ileri düzeyde teorik ve uygulama bilgileri mesleki alanda uygular.
Evrensel ölçekte koruma kavramlarını ve mevzuatı yorumlar.
Teknik şartname, keşif, metraj ve hakediş raporlarını hazırlar.
Eserin hammadde ve mevcut bozulma durumlarını değerlendirir.
Restorasyon ve restitüsyon projelerini hazırlar.
Restorasyon ve konservasyon projelerinde ortaya çıkan sorunları ve proje verilerini analiz eder.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir projeyi bağımsız olarak sonuçlandırır.
Büro, atölye, şantiye ve arkeolojik kazı çalışmalarında diğer departmanlarla iş birliği yapar.
Alanları ile alakalı disiplinlerarası çalışmalarda fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Kendi çalışmalarını sorgular.
Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
Restorasyon ve konservasyon alanına ilişkin temel bilgiyi kazanır.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemeyi ilke olarak kabul eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Restorasyon ve konservasyon ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzmanlarla tartışır.
Mesleki ve toplumsal etik değerleri doğrultusunda toplumu koruma konusunda ikna eder.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
Estetik farkındalığa sahiptir.
Restorasyon ve konservasyon uygulamaları aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri dikkate alır.
Restorasyon ve konservasyon alanındaki terminoloji, ilke ve mevzuat bilgisi ve becerilerini hukuki ve etik sorumluluklarının bilinciyle uygular.
Yapı ve yapı malzemelerinin bozulma süreçlerini ayırt eder ve mevcut bozulmalara karşı alınacak önlemleri belirler.
Mesleki uygulamalarda kullanılan malzemelerin kimyasal özellikleri ve uygulanışını değerlendirir.