TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
İletişim kuramları, kitle iletişim araçları ve iletişim tarihini açıklar.
2
İletişim, yeni medya ve gazetecilik ile ilgili kavramları tanımlar.
3
Geleneksel gazetecilik ile dijital gazeteciliği karşılaştırır.
4
Gazetecilik ve yeni medya alanları ile demokrasi kavramını ilişkilendirir.
5
Medyadaki yeni kavramları gazetecilik faaliyeti çerçevesinde ulusal ve uluslararası boyutta yorumlar.
6
Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
İletişim alanında edindiği kuramsal bilgiyi gazetecilik alanında kullanır.
2
Medya içeriklerinin yan anlamlarını ve alt metinlerini analiz eder.
3
Yeni medya ortamında yaratıcı içerik hazırlar.
4
Haber içeriği oluşturur; basılı, görsel ve dijital mecrada yayınlar.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Geleneksel medyada ve yeni medya mecralarında içerik üretir ve yayına hazırlar.

Öğrenme Yetkinliği

1
Yeni medya ve gazetecilik ile ilgili konularda bilimsel ve sektörel gelişmeleri takip eder, değişim ve yenilikleri alanıyla ilişkilendirerek yorumlar.
2
Gazetecilik disiplininin demokrasi ile doğrudan ilişkisini analiz eder.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Yeni medya ve gazetecilik ile ilgili veri tabanları, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla işbirliği sağlar.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Yeni medya teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle birleştirir.
2
Veri analizi ve tasarım yapar.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
İletişim kuramları, kitle iletişim araçları ve iletişim tarihini açıklar.
2
İletişim, yeni medya ve gazetecilik ile ilgili kavramları tanımlar.
3
Geleneksel gazetecilik ile dijital gazeteciliği karşılaştırır.
4
Gazetecilik ve yeni medya alanları ile demokrasi kavramını ilişkilendirir.
5
Medyadaki yeni kavramları gazetecilik faaliyeti çerçevesinde ulusal ve uluslararası boyutta yorumlar.
6
Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar.
7
İletişim alanında edindiği kuramsal bilgiyi gazetecilik alanında kullanır.
8
Medya içeriklerinin yan anlamlarını ve alt metinlerini analiz eder.
9
Yeni medya ortamında yaratıcı içerik hazırlar.
10
Haber içeriği oluşturur; basılı, görsel ve dijital mecrada yayınlar.
11
Geleneksel medyada ve yeni medya mecralarında içerik üretir ve yayına hazırlar.
12
Yeni medya ve gazetecilik ile ilgili konularda bilimsel ve sektörel gelişmeleri takip eder, değişim ve yenilikleri alanıyla ilişkilendirerek yorumlar.
13
Gazetecilik disiplininin demokrasi ile doğrudan ilişkisini analiz eder.
14
Yeni medya ve gazetecilik ile ilgili veri tabanları, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla işbirliği sağlar.
15
Yeni medya teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle birleştirir.
16
Veri analizi ve tasarım yapar.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili süreçleri, yöntem ve teknikleri teşhis eder.
Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir.
Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özellikleri ve yaşadığı iletişim sorunları konusunda bilgi sahibidir.
İletişim ortam ve araçlarını yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.
Alanda faaliyet gösteren kurumların yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini tanır.
İletişimin ulusal, uluslararası, toplumsal ve kültürlerarası boyutlarını tanır.
Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili süreçleri, yöntem ve teknikleri teşhis eder.
Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir.
Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özellikleri ve yaşadığı iletişim sorunları konusunda bilgi sahibidir.
İletişim ortam ve araçlarını yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.
Alanda faaliyet gösteren kurumların yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini tanır.
İletişimin ulusal, uluslararası, toplumsal ve kültürlerarası boyutlarını tanır.
İletişim kuramları, kitle iletişim araçları ve iletişim tarihini açıklar.
İletişim, yeni medya ve gazetecilik ile ilgili kavramları tanımlar.
Geleneksel gazetecilik ile dijital gazeteciliği karşılaştırır.
Gazetecilik ve yeni medya alanları ile demokrasi kavramını ilişkilendirir.
Medyadaki yeni kavramları gazetecilik faaliyeti çerçevesinde ulusal ve uluslararası boyutta yorumlar.
Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Alanıyla ilgili bilgi kaynakları ile kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Alanıyla ilgili olay ve olgular arasındaki ilişkileri tanıma ve açıklama becerisine sahiptir.
Alanıyla ilgili özgün fikirleri yaratıcı bir şekilde açıklar.
Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özelliklerini, ihtiyaçlarını ya da farklılıklarını dikkate alarak uygun iletişim strateji, yöntem ve teknikleri geliştirir ve uygular.
Alanıyla ilgili bilgi kaynakları ile kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Alanıyla ilgili olay ve olgular arasındaki ilişkileri tanıma ve açıklama becerisine sahiptir.
Alanıyla ilgili özgün fikirleri yaratıcı bir şekilde açıklar.
Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özelliklerini, ihtiyaçlarını ya da farklılıklarını dikkate alarak uygun iletişim strateji, yöntem ve teknikleri geliştirir ve uygular.
İletişim alanında edindiği kuramsal bilgiyi gazetecilik alanında kullanır.
Medya içeriklerinin yan anlamlarını ve alt metinlerini analiz eder.
Yeni medya ortamında yaratıcı içerik hazırlar.
Haber içeriği oluşturur; basılı, görsel ve dijital mecrada yayınlar.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Alanı ile ilgili bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi yerine getirir ya da bağımsız olarak yürütür.
Alanı ile ilgili uygulamalarda bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Birey olarak yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır.
Geleneksel medyada ve yeni medya mecralarında içerik üretir ve yayına hazırlar.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve yönlendirir.
Birey ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
Bilgiye ulaşma yollarını bilme, alanıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir.
Yeni medya ve gazetecilik ile ilgili konularda bilimsel ve sektörel gelişmeleri takip eder, değişim ve yenilikleri alanıyla ilişkilendirerek yorumlar.
Gazetecilik disiplininin demokrasi ile doğrudan ilişkisini analiz eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve dili etkin biçimde kullanır.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri yakından takip eder, etkin olarak katılır ve düzenler.
Ulusal ve uluslararası gündemde yer alan olay ve gelişmeleri izler ve yorumlar.
Farklı kültürlerin iletişim biçimlerini tanır ve uyum sağlar.
Yeni medya ve gazetecilik ile ilgili veri tabanları, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla işbirliği sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve gerçekleştirir.
Alana ilişkin teknolojileri yetkin bir şekilde kullanır.
Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatın bilincinde olur ve uygun davranır.
Sosyal güvenlik ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Yeni medya teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle birleştirir.
Veri analizi ve tasarım yapar.