TR EN

NİCELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS219 NİCELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin sonunda öğrencilerin; nicel araştırma ile ilgili kavramları örneklendirerek tanımlayabilmeleri, paradigma-teori-yöntem-araştırma bağıntısını kurabilmeleri, nicel ve nitel yöntemi mukayese ederek avatajları ve dezevantajlarını karşılaştırmaları ve araştırma sorusu ile yöntem arasındaki bağıntıyı kurabilmeleri, araştırma çeşitleri ile araştırma yöntemi arasındaki ilişkiyi bilmeleri, araştırma raporunu yöntem açısından analiz edebilmeleri, , ilgili istatistiksel kavramları bilmeleri ve SPSS uygulaması yapabilmeleri, bir araştırma sorusu oluşturarak nicel araştırma süreci temelinde bir araştırma tasarımı yapabilmeleri ve etik ilkelerin önemini özümsemiş olmaları hedeflenmektedir.
İçerik: Bu dersin içeriğini; Paradigma, teori, yöntem ve araştırma kavramları, nicel ve nitel yöntemin paradigma temelli karşılaştırılması, nicel araştırma süreci ve aşamaları, veri toplamak için gerekli hazırlıklar kapsamında değişken çeşitleri, ölçme teknikleri, güvenirlik ve geçerlik, nicel verilerin analizinde temel istatistiksel kavramlar, mod, medyan, ortalama, frekans dağılımı, değişkenler arasındaki ilişkiler ve verilerin tablolaştırılması, varyans analizi, korelasyan, regrasyon ve diğer istatistiksel analiz teknikleri oluşturmaktadır. Nicel veri analizi için SPSS uygulamaları yapılır. Yayınlanmış araştırma raporları somut örnekler olarak ele alınır ve analiz edilir. Etik ilkelerin önemi işlenir.