TR EN

NİCELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS219 NİCELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DERİN SAĞLAM
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin sonunda öğrencilerin; nicel araştırma ile ilgili kavramları örneklendirerek tanımlayabilmeleri, paradigma-teori-yöntem-araştırma bağıntısını kurabilmeleri, nicel ve nitel yöntemi mukayese ederek avatajları ve dezevantajlarını karşılaştırmaları ve araştırma sorusu ile yöntem arasındaki bağıntıyı kurabilmeleri, araştırma çeşitleri ile araştırma yöntemi arasındaki ilişkiyi bilmeleri, araştırma raporunu yöntem açısından analiz edebilmeleri, , ilgili istatistiksel kavramları bilmeleri ve SPSS uygulaması yapabilmeleri, bir araştırma sorusu oluşturarak nicel araştırma süreci temelinde bir araştırma tasarımı yapabilmeleri ve etik ilkelerin önemini özümsemiş olmaları hedeflenmektedir.
İçerik: Bu dersin içeriğini; Paradigma, teori, yöntem ve araştırma kavramları, nicel ve nitel yöntemin paradigma temelli karşılaştırılması, nicel araştırma süreci ve aşamaları, veri toplamak için gerekli hazırlıklar kapsamında değişken çeşitleri, ölçme teknikleri, güvenirlik ve geçerlik, nicel verilerin analizinde temel istatistiksel kavramlar, mod, medyan, ortalama, frekans dağılımı, değişkenler arasındaki ilişkiler ve verilerin tablolaştırılması, varyans analizi, korelasyan, regrasyon ve diğer istatistiksel analiz teknikleri oluşturmaktadır. Nicel veri analizi için SPSS uygulamaları yapılır. Yayınlanmış araştırma raporları somut örnekler olarak ele alınır ve analiz edilir. Etik ilkelerin önemi işlenir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Paradigma-teori-yöntem-araştırma iç içeliğinin önemini bilir.
Farklı araştırma yöntemleri çerçevesinde niceliksel yöntem ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Araştırma çeşitlerini örnekler vererek açıklar.
Niceliksel yöntemle yapılmış bilimsel bir araştırma raporunu (makale, bildiri, tez vb) yorumlar.
Araştırma yaparken uyulması gereken etik kuralları uygular.
Başarılı survey araştırmaları, niceliksel yöntemin kavramlarını dikkate alarak karşılaştırır.
Alanıyla ilgili bir araştırma sorusu belirleyip nicel araştırma sürecine göre bir araştırma tasarlar.
Bilimsel araştırmanın önemi konusunda bilgi ve tecrübeye dayalı olumlu tutumlar geliştirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş: Paradigma, teori, yöntem ve araştırma Anlatım , soru-cevap
2 Kaynak okuma, Niceliksel araştırmalardan seçilen örneklerin derste işlenen temalara göre analizleri Nicel ve Nitel yöntemin Paradigma temelli karşılaştırılması Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış araştırma raporlarının ve gazetelerde yayınlanan kamu oyu araştırmaları verilerinin incelenmesi, tartışma
3 Kaynak okuma, Niceliksel araştırmalardan seçilen örneklerin derste işlenen temalara göre analizleri Nicel ve Nitel yöntemin Paradigma temelli karşılaştırılması Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış araştırma raporlarının ve gazetelerde yayınlanan kamu oyu araştırmaları verilerinin incelenmesi, tartışma
4 Kaynak okuma, Niceliksel araştırmalardan seçilen örneklerin derste işlenen temalara göre analizleri Nicel Araştırma Süreci ve Aşamaları Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış araştırma raporlarının ve gazetelerde yayınlanan kamu oyu araştırmaları verilerinin incelenmesi, tartışma
5 Kaynak okuma, Niceliksel araştırmalardan seçilen örneklerin derste işlenen temalara göre analizleri Araştırma Sorusunun belirlenmesi ve sınırlandırılması, işlevleri, çeşitleri Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış araştırma raporlarının ve gazetelerde yayınlanan kamu oyu araştırmaları verilerinin incelenmesi, tartışma
6 Kaynak okuma, Niceliksel araştırmalardan seçilen örneklerin derste işlenen temalara göre analizleri Yapılandırılmış gözlem, evren ve örneklem Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış araştırma raporlarının ve gazetelerde yayınlanan kamu oyu araştırmaları verilerinin incelenmesi, tartışma
7 Kaynak okuma, Niceliksel araştırmalardan seçilen örneklerin derste işlenen temalara göre analizleri Örneklem çeşitleri ve örnekleme yöntemleri Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış araştırma raporlarının ve gazetelerde yayınlanan kamu oyu araştırmaları verilerinin incelenmesi, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak okuma, Niceliksel araştırmalardan seçilen örneklerin derste işlenen temalara göre analizleri Aşama 3- Soru kağıdı hazırlama: ilkeler, soru çeşitleri, ölçekler Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış araştırma raporlarının ve gazetelerde yayınlanan kamu oyu araştırmaları verilerinin incelenmesi, tartışma
10 Kaynak okuma, Niceliksel araştırmalardan seçilen örneklerin derste işlenen temalara göre analizleri Aşama 4 : Ön deneme Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış araştırma raporlarının ve gazetelerde yayınlanan kamu oyu araştırmaları verilerinin incelenmesi, tartışma
11 Kaynak okuma, Niceliksel araştırmalardan seçilen örneklerin derste işlenen temalara göre analizleri Aşama 5: Veri toplama Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış araştırma raporlarının ve gazetelerde yayınlanan kamu oyu araştırmaları verilerinin incelenmesi, tartışma
12 Kaynak okuma, Niceliksel araştırmalardan seçilen örneklerin derste işlenen temalara göre analizleri Aşama 6: Veri Analizi için temel istatistiksel kavramlar Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış araştırma raporlarının ve gazetelerde yayınlanan kamu oyu araştırmaları verilerinin incelenmesi, tartışma
13 Kaynak okuma, Niceliksel araştırmalardan seçilen örneklerin derste işlenen temalara göre analizleri Aşama 6: Veri Analizi ve SPSS Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış araştırma raporlarının ve gazetelerde yayınlanan kamu oyu araştırmaları verilerinin incelenmesi, tartışma
14 Kaynak okuma, Niceliksel araştırmalardan seçilen örneklerin derste işlenen temalara göre analizleri Aşama 6 (Devam) : Veri Analizi ve SPSS Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış araştırma raporlarının ve gazetelerde yayınlanan kamu oyu araştırmaları verilerinin incelenmesi, tartışma
15 Kaynak okuma, Niceliksel araştırmalardan seçilen örneklerin derste işlenen temalara göre analizleri Aşama 7: Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış araştırma raporlarının ve gazetelerde yayınlanan kamu oyu araştırmaları verilerinin incelenmesi, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Arslan, D. A. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul: Paradigma Akademi Yayınları.
Balvanes, M. Caputi, P. (2001). Introduction to Quantative Research Methods- An Investigative Approach. London: Sage Publications.
Neuman, W.L. (2008). Toplumsal Araştırma Yöntemleri 2 Cilt. Çeviren Sedef Özge. İstanbul: Yayınodası Yayıncılık.
Punch, K. (2016).Sosyal Araştırmalara Giriş & Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. İkinci baskı. Çeviren Zeynep Akyüz. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Wheelan, C. (2018). Çıplak İstatistik. Çeviren Aii Atav. İstanbul: Buzdağı Yayınları.
Vandorstoep, S.W., Johnstone, D. (). Research Methods for Everyday Life- Blending Qualitative and Quantitative Approaches. San Fransisco: Jossey-Bass -Wiley Imprint.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
5
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
4
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
1
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
4
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
5
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
3
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
4
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
5
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
4
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 4 48
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 12 4 48
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0